Little Feat

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Little Feat aýdymçy-aýdym ýazyjysy, baş aýdymçy we gitaraçy Lowell Jorj we klawiaturaçy Bill Payne tarapyndan 1969-njy ýylda Los Anjelesde döredilen Amerikan rok toparydyr. Jorj 1979-njy ýylda ölmezinden ozal döredijilik tapawudy sebäpli topary dargatdy. Diri galan agzalar 1987-nji ýylda “Little Feat” -ny täzeden döretdiler we topar şu güne çenli işjeň hereket edýär.

Toparyň sazy rok we roll, bluz, ýurt, R&B we jazyň garyndysydyr.

Gitaraçy Jimmi Page 1975-nji ýylda Rolling Stone beren interwýusynda “Little Feat” -yň iň gowy görýän Amerikan toparydygyny aýtdy.

Taryh[düzet | çeşmäni düzet]

Formatiw ýyllar[düzet | çeşmäni düzet]

Lowell Jorj, Frank Zappanyň oýlap tapyş eneleri agzasy bolanda Bill Payne bilen tanyşdy. Paýne eneler üçin synag geçirdi, ýöne goşulmady. Öňki eneleriň basisti Roý Estrada we Jorjyň öňki “Zawod” toparyndan deprekçi Riçi Haýward bilen bilelikde “Little Feat” -ny döretdiler. Şeýle-de, Haýward millionlarça satylýan “Easy Rider” filminiň ses ýazgysyna meşhurlyk gazanmak üçin “Bogart That Joint” -iň goşulmagy bilen “Doganlyk adamynyň” agzasydy. Toparyň ady, Eneleriň deprekçisi Jimmi Karl Blekiň Lowelliň “kiçijik aýaklary” baradaky teswirinden gelip çykdy. "Batyrlygyň" ýazylyşy Beatles-e hormat goýdy.

“Little Feat” -yň genezi barada üç hekaýa bar. Jorjyň Zappa "Willin" aýdymyny görkezendigi we Zappanyň ony öz toparynyň agzasy bolmak üçin gaty zehinlidigini duýýandygy we Zappanyň ony oýlap tapyş enelerinden kowandygy aýdylýar. we öz toparyny döredýär. Ikinji wersiýasynda Zappa güýçlendiriji bilen 15 minutlyk gitara solo çalýandygy üçin ony işden aýyrýar. Üçünji wersiýada Zappanyň "Willin" -de neşe salgylanmalary ("haşal otlar, aklar we şerap") bardygy aýdylýar. Jorj aýdym-saz toparyndan gitmeginiň sebäbi hökmünde köplenç aýdymy tanatdy. 1975-nji ýylyň 18-nji oktýabrynda Nýu-Yorkorkuň Roçester şäherindäki Auditorium teatrynda Jorj aýdym bilen tanyşdyranda, "dop hakda aýdym ýazandygy" üçin toparyndan aýrylmagyny haýyş edendigini aýtdy.

Topar 1975-nji ýylda[düzet | çeşmäni düzet]

Islendik görnüşde, Zappa Jorj we täze toparyna Warner Bros Records bilen şertnama baglaşmakda möhüm rol oýnady. Warner Bros-a gowşurylan ilkinji albom esasan 1970-nji ýylyň awgust we sentýabr aýlarynda ýazga alyndy we 1971-nji ýylyň ýanwar aýynda çykdy. "Willin" ýazgysynyň wagty gelende, Jorj model uçar bilen heläkçilikde elini agyrdypdy. Ry Cooder oturdy we aýdymyň slaýd bölegini ýerine ýetirdi. Lowelliň heläkçiligi toparynyň 1998-nji ýyldaky “Radar astynda” atly albomynyň örtük sungatyna degişlidir. "Willin", Jorjyň Little Feat-yň ikinji albomy Sailin 'Shoes üçin slaýd çalmagy bilen gaýtadan ýazga geçiriler, bu hem Zappanyň Weasels Ripped My Flesh-iň örtügini reňklän Neon Parkyň örtük sungatyny öz içine alýan ilkinji kiçijik Feat albomy.

Ilkinji iki albomyň ýazga alynýan döwründe toparyň agzalary, oýlap tapyşyň öňki enesi deprekçi Jimmi Karl Blek ("Toparyň hindi") bilen aýdymçy Nolan Porteriň ötünç soraýan ilkinji albomynda goldaw berdi.

Ilkinji iki albom ähliumumy tankytlara eýe boldy we "Willin" standarty boldy, soň Linda Ronştadyň ýürek ýaly tigir ýaly albomyna goşulmagy bilen meşhurlyk gazandy.

Ikinji synp synanyşyklaryna gowy syn berýändiklerine garamazdan, täjirçilik üstünlikleriniň bolmazlygy toparynyň bölünmegine sebäp boldy, Estrada Los Anjelesiň hapalanmagyndan dynmak üçin kapitan Beefheartyň Jadyly toparyna goşulmaga gitdi. we LA şäher durmuşy

Klassiki setir we ugruň üýtgemegi[düzet | çeşmäni düzet]

1972-nji ýylda “Little Feat” özgertdi, basist Kenni Gradni Estradanyň ornuny tutdy. Bu topar, şeýle hem, Kaliforniýadaky Golliwud orta mekdebinde okaýarka Jorjy tanaýan Pol Barrere we saz çalýan Sam Kleýton (sessiýa aýdymçysy Merri Kleýtonyň dogany we jaz saksofonçysy Kurtis Eminiň gelni) we ikinji gitaraçy goşdy. netijede topar kwartetden sekstete çenli giňeldildi. Barrere we Kleýton ikisi-de köp aýdymda wokal goşdy, toparyň ähli agzalary dürli sazlarda goldaw sesini berdiler.

L-dan R: Pol Barrere we Lowell Jorj, “Little Feat” -yň öňdebaryjylary, 1972–1977 (fonda Bill Payne bilen)

Bu täze setir, Täze Orlean funksiýasyna daýanmak bilen toparyň sesini düýpgöter üýtgetdi. Topar Täze Orlean aýdym-saz täsirlerini we stillerini öz içine alýan toparyň iň meşhur albomlaryndan biri bolan Diksi Towuk (1973), şeýle hem studiýada ýazylan synanyşyk bolan Feats Me Fail Me Now (1974) ýazga aldy. göni ýaýlymlarynyň käbir energiýasyny ele almak. (Soňky albomyň ady Fats Waller aýdymyna hormat goýýar.)

1973-nji ýylda Paýne, Gradni, Barrere, Kleýton we Jorj (Jorj Lowell diýip nädogry hasaplanýar) jaz deprekçisi Çiko Hamilton bilen bilelikde “Stax” “Chico the Master” albomynda jaz deprekçisi Çiko Hamilton bilen hyzmatdaşlyk etdi, bu toparyň funksiýalara we R&B-e berk ýapyşmagynyň güýçli görkezijisi. 1973-nji ýylda “Little Feat”, Warner Brothers tarapyndan öndürilen “DiscReet” belligindäki Ajaýyp albomynda Keti Daltony goldady. Göwnüçökgün satuwlar sebäpli topar 1973-nji ýylda ikinji gezek dargadyldy, Payne “Doobie Brothers” we Haýward Ike Turner-e goşuldy, 1974-nji ýylda özgertdiler. 1974-nji ýylda Lowell Jorj, “Meters” we beýleki sessiýa sazandalary bilen bilelikde Robert Palmeri “Island Records” -da Jorjyň “ailelkenli aýakgaplary” bilen açylan “Sneakin 'Sally” atly ýeke-täk çykyşynda goldady. Tutuş topar Palmeriň 1975-nji ýylda çykan “Pressure Drop” -da başga bir Jorjyň “Kynçylyk” atly kompozisiýasyny öz içine alýar. 1976-njy ýylda käbir adamlar halaýan zadyny edip bilerler, üçünji opusy, Bill Payne / Fran Tate "Iň soňky görnüş" kompozisiýasy bilen açyldy we soňra Lowelliň "Ispan aýy" filmini görkezdi, ýöne Jorj we Gradni bu ýerde oturdylar. 1976-njy ýylyň mart aýynda “Little Feat”, Akiko anoanonyň “Philips” belliginde çykan “Japaneseapon gyzy” atly ilkinji studiýa albomynyň birinji tarapynda goldaw beriji topar bolup hyzmat etdi.Topar, Los Anjelesde toparlaýyn çärelere goşmaça sessiýa işi sebäpli galypdy. little feat willin lyrics Archived 2021-11-18 at the Wayback Machine

1975-nji ýylda “Iň soňky ýazgy” albomynyň çykmagy, “Barrere” we “Payne” -iň jaz-rok bilen gyzyklanmasynyň ösmegi bilen “Little Feat” sesiniň ýene bir üýtgemegine yşarat etdi. Iň soňky ýazgy albomynyň ýazga alynmazyndan ozal deprekçi Riçi Haýward motosikl heläkçiligine uçrady we “Soňky ýazgy” albomynyň LP çykarylyşynyň çyzgysy köp sanly hassahananyň tölegleri bilen bezeldi. Şeýle hem, sazlaryň işleýiş tertibine giç üýtgändiginiň subutnamasy bardy: Barrereň "Salam Roller" aýdymynyň sözleri ýeňinde çap edildi, ýöne gol saldy we "belki indiki gezek" sözleri olaryň üstünden bardy. Elbetde, “Salam Roller” indiki “Time Loves a Gahryman” albomynyň ilkinji aýdymydy.

Jorj albomlary taýýarlamagyny dowam etdirdi, ýöne toparyň az gyzyklanýan stili jaz birleşmesine geçmegi bilen aýdym ýazmakdaky goşandy azaldy. 1977-nji ýylyň awgust aýynda “Little Feat” Londondaky Rainlemgoşar teatrynda we Waşingtondaky “Lisner” auditoriýasynda tomaşaçylardan göni ýaýlymda albom ýazdy, Kolumbusa garaşmak köp rok aýdym-saz tankytçylary muňa garamazdan ähli döwürleriň iň gowy janly albomlaryndan biri hasaplanýar. Jorjyň wokalynyň we slaýd eserleriniň ep-esli böleginiň soň studiýada artykmaç atlandyrylandygyny görkezýär. 1978-nji ýylda neşir edildi, şol wagta çenli Jorjyň bu topara bolan gyzyklanmasy, saglygy ýaly azalýandygy äşgär boldy.

Jorjyň ölümi we toparlaryň bölünmegi[düzet | çeşmäni düzet]

Jorj fermada ahyrsoňy nämeleriň boljakdygy barada birneme işledi, ýöne “Little Feat” -yň dargandygyny aýtdy. Ölmezinden on bir gün öň, Bill Flanagan bilen geçirilen söhbetdeşlikde (Janymda ýazylan kitap üçin) Jorj, kiçijik Featyň ýykylmagynyň toparynyň demokratik ýol bilen işlemegine rugsat berendigi sebäpli ýüze çykandygyny aýtdy. Paýne we has az derejede Barrere aýdym ýazýan we başarnyklaryna laýyk gelmeýän önümçilikde barlygy. Jorj, esasanam Paýneniň jaz / birleşmek synanyşyklaryna gaharlandy, Paýneniň “Howa hasabaty” atly teleýaýlymda görkezilendigini we “It ýaryşlary gününiň” birine düşendigini mysal getirdi. Men ol ýerden çalt çykdym. utandyryjydy "-diýdi. Şol bir söhbetdeşlikde Jorj, “Feýn” we “Barrere” bolmasa “Feat” -y birleşdirmegi meýilleşdirýändigini aýtdy.

Bu wagt Warner Bros, 1975-nji ýylda şertnama baglaşan Jorjyň ýeke-täk albomy bolan “Sag bol, men ony iýerin” atly albomyny çykardy. Bu albom esasan Jorjyň gapdal taslamasy hökmünde işleýän örtük görnüşleriniň ýygyndysydy. Mark Brend birnäçe ýyllap terjimehalynda “Rok And Roll Lukman” atly terjimehalynda Jorjyň “Little Feat” -y maliýeleşdirmek üçin ýeke-täk şertnama gol çekendigini öňe sürýär (we Bill Flanagan Jorjyň “Meniň kalbymda ýazylan” filminde Jorjyň “ýok”) diňleýjileriniň Lowell Jorjyň ýeke-täk karýerasynyň ugruny görkezýän beýleki adamlaryň materiallary ýygyndysyny almagyny isleýär ").

1979-njy ýylyň iýunynda ýeke-täk albomyny goldamak üçin gezelenç edip ýörkä, 34 ýaşynda Jorj Wirjiniýa ştatynyň Arlington şäherindäki myhmanhanada ýykyldy we öldi. Jeset kesbi, ölümiň sebäbini ýürek keselidigini kesgitledi.

Diri galan agzalar 1979-njy ýylda dargadylmazdan ozal “Farm on Down” -y gutardylar we 1981-nji ýylda seýrek duş gelýän we göni ýaýlymda “Hoý-Hoý!” Atly retrospektiv goşa albom çykaryldy. Bu albom Little-nyň taryhyna we sesine syn. Aýratynlyk we Hank Williamsyň "oneekeje sygyr" aýdymynyň gapagyny öz içine alýar.

1981-nji we 1982-nji ýyllarda Barrere, Kleýton, Gradni we Haýward aýdymçy / gitaraçy Fil Braun bilen bilelikde "Barrere, Kleýton, Gradni we Haýward" ýaly birnäçe spektakly ýerine ýetirdi.

Soňra Barrere iki sany ýeke-täk albom çykardy, 1983-nji ýylda “Özümiň iki aýagym” (Miraage) we 1984-nji ýylyň “Real Lies” (Atlantik). Riçi Haýward, Robert Plantyň 1985-nji ýyldaky işinde deprekçi we täze tolkunly “Shaken 'n” Stirred (Es Paranza) -da deprekçi bolup işledi. Paýne hemişe meşhur we meşgul sessiýa sazandasy, şeýle hem aýdym ýazýan adamdy we toparyň ilkinji arakesmesinde JJ Keýl, Doobie Doganlar, Emmylou Harris, Pink Floýd, Bob Seger, köp meşhur sazandalaryň dürli albomlarynda ýerine ýetirilen ilkinji aralygy. Linda Ronştad, Jekson Braun, Jeýms Teýlor, Bonni Raitt we Stwi Niks. 1977-nji ýylda Raittiň “Süýji bagyşlaýyş” filminde “Takin 'Wagtym” atly kompozisiýany myhman aldy.

Doly ýyllar (1987–1993)[düzet | çeşmäni düzet]

1986-njy ýylda Riçie Haýward, Pol Barrere we Bill Payne Helen Watsonyň 1987-nji ýyldaky ilkinji albomy bolan Blue Slipper-de oýnamaga çagyryldy. Soňra bolsa onuň “The Weather Inside” atly ikinji albomynda peýda boldular. “Little Feat” -yň diri galan öňki agzalary 1987-nji ýylda Barrere, Kleýton, Gradni, Haýward we Paýne Pure Prairie League toparyndan aýdym ýazyjy / wokalçy / gitaraçy Kreýg Fuller we gitara, mandolin we surnaýçy Fred Tacket goşulanda özgertmeler geçirdiler. Topar Fulleriň öňki işine haýran galyp, 1978-nji ýylda Fuller / Kaz toparynyň bir bölegi hökmünde olar bilen gezelenç edeninde haýran galdy. Olarda gezelençde onuň bilen oýnap, auditoriýa talap etmediler we şeýlelik bilen täze “Little Feat” hatary döredildi. “Let It Roll” atly täze setiriň ilkinji goýberilmegi diýseň üstünlikli boldy we Fulleriň gatnaşmagy esasy faktor boldy. Güýçli wokal we aýdym ýazmak ukyby görkezildi, 10 aýdymyň 8-sini bilelikde ýazdy we gurşun wokalynyň köp bölegini ýerine ýetirdi. Ilkinji aýdym, “Söýgüliňizi ýitirmegi ýigreniň” topary, “Mainstream Rock Tracks” diagrammasynda ilkinji nomerini gazandy. Aýdym-saz gollanmasynyň ähli tankytçysy Stiwen Erlewine "Let It Roll-yň geň galdyryjy zady diňe bir işlemän, eýsem-de bolsa, gaty täsirli işleýär" -diýdi. LP, 1989-njy ýylyň 14-nji fewralynda Feat tarapyndan tassyklanan altyn rekord derejesini aldy. 1978-nji ýylyň 10-njy fewralynda göni ýaýlymda Kolumbusa garaşmak 1989-njy ýylyň 8-nji noýabrynda platina tassyklandy. Ilkibaşda 1973-nji ýylyň 25-nji ýanwarynda çykan Diksi Towuk 1989-njy ýylyň 8-nji noýabrynda hem altyn medal aldy. Topar öňkülerinden has köp täsir etdi, şol sanda Saturday Night Live-da çykyş. Konsertler milli derejede bron edildi we “Little Feat” joşgunly, satylan tomaşalary ýerine ýetirdi. Barrere, Payne we kompaniýa tomaşaçylaryň göwnünden turdy; diňe bir “Feat” klassiklerini goýup bilmän, täze aýdym-saz çeper we söwda taýdan üstünlikli bolandygyny subut etdi. Käbir “Little Feat” diehardlary Lowell Jorj bolmasa topary kabul etmekde kynçylyk çeken hem bolsa, “Little Feat” -yň Fuller bilen gazanan üstünligi jedelleşip bilmedi. Topar “Little Feat” -a täze nesli tanatdy we asyl döredijilik zehini (Jorj) ýok bolsa-da, geçmişini dolandyrdy.

1990-njy ýylda çykan “Mambo-ny görkezýän” atly indiki albom, Warner Bros üçin toparyň soňky albomydygyny subut etdi, albomyň has özüne çekiji bolmagy bilen oňaýsyzdy. Bu setiriň üçünji we iň soňky albomy “Shake Me Up” (1991) 1992-nji ýylda “White Sands” filminiň ses ýazgysy ýaly Morgan Creek-de çykdy, bu filmde “Quicksand and Lies” atly Little Feat-yň bir aýdymy bardy, ýöne bu bellik gysga wagtyň içinde bukuldy. we “Little Feat” 2002-nji ýylda “Hot Tomato Records” döredilýänçä bir bellikden beýlekisine geçdi.

1991-nji ýylyň güýzünde Kleýton saglyk ýagdaýy sebäpli birnäçe gezelenç senesini geçirmäge mejbur boldy.

Fuller gezelençiň maşgalasyndan gaty köp wagtyň gerekdigini aýdyp, 1993-nji ýylda ýola çykdy. 2005-nji ýylda aýdym ýazýan, aýdym aýdýan we akustiki gitarada uly meşhurlyk gazanan “All in Good Time” filminde täzeden döredilen Pure Prairie ligasyna goşuldy. 2011-nji ýylda ýene-de PPL-den çykýança, olar bilen her ýylda 40 töweregi tomaşa etdi, ýekelikde çykyş etmekden başga-da “Little Feat” bilen wagtal-wagtal tomaşa etdi.

Mörfi ýyllary (1993–2009)[düzet | çeşmäni düzet]

Kreýg Fuller 1993-nji ýylyň sentýabr aýynda Şon Merfi bilen çalşyldy. Şon soňky “Little Feat” albomlarynyň hemmesinde aýdym aýdypdy we 1993-nji ýylda Fred Seckett we Bill Payne bilen Bob Seger toparynyň bir böleginde gezelenç edipdi.

Şonyň topar bilen ilkinji albomy “Ain't Had Enough Fun” boldy. Gaty güýçli sesine çekilen janköýerleriň köpelmegi üçin, onuň üçin ýörite ýazylan materiallar bilen bir hatarda, “Radar” we “Hytaýyň iş aýdymlary” atly has soňky albomlary Mörfiniň esasy aýdymlary paýlaşmak we Payne we Barrere bilen ýazmak toparynyň aýrylmaz bir bölegine öwrülendigini gördi. . Bob Dilanyň “Gülmek üçin köp zat gerek” atly aýdymy ilkinji gezek Hytaýyň Iş aýdymlary studiýasynda ýazga alyndy we 2009-njy ýylda gitmezinden ozal Merfi bilen baş aýdymçy hökmünde göni ýaýlymda halaýardy. Bäş sany studiýa albomyny ýazga alandan soň Topar bilen 1400 konsert, Mörfiniň pozisiýasy artykmaç edildi we topar alty bölekden ybarat bir topara bölündi. Şon soňundan belli bir bluza gönükdirilen nokady bolan Shaun Murphy toparyny döreder. 2011-nji ýylyň maý aýyna çenli Şon iki albom çykardy we 2011-nji ýylda Bob Segeriň “Kümüş ok” topary bilen öz ornuna gaýdyp geldi, Şon Merfi topary bilen köp sanly göni ýaýlymda çykyş etmekden başga-da, üçünjisini çykarmalydy albom we DVD, Detroýtda ýaşa.

Haýward keseli we ölüm[düzet | çeşmäni düzet]

2009-njy ýylyň awgust aýynda Riçi Haýward ýakynda bagyr keseline duçar bolandygyny we belli bir wagtlap işlemejekdigini habar berdi. Peýdaly konsert guraldy [19] we oňa gatnaşyp bilmeýän janköýerleriň bejergi çykdajylaryna hemaýat edip biljek web sahypasy döredildi. “Little Feat” deprek tehnigi Gabe Fordyň ýerine geçjekdigini habar berdi.

Haýward öýlenip, Britaniýanyň Kolumbiýa ştatynyň Wankuwer adasynda, göçürmä garaşýarka bagyr rak keselinden ejir çekipdi. 2010-njy ýylyň 11-nji iýuly, ýekşenbe güni Wankuwer adasyndaky aýdym-saz festiwalynda “Little Feat” oýnady we Haýward diňe iki saz çalmalydy, ýöne toplumynyň arkasynda oturandan soň, gijäni tamamlady. Haýward sagaldylan halatynda toparyna gaýdyp gelmek isleýärdi, ýöne 2010-njy ýylyň 12-nji awgustynda öýken keselinden we öýken keselinden aradan çykdy. https://zinclyrics.com/lyrics-little-feat-22600 Archived 2021-11-18 at the Wayback Machine

2012 we ondan soňky döwür[düzet | çeşmäni düzet]

2012-nji ýylyň iýun aýynda “Little Feat” dokuz ýyldan soň täze materiallaryň ilkinji albomyny “Rooster Rag” çykardy.

2014-nji ýylda “Leftover Salmon” topary Bill Payne-iň hemişelik agza hökmünde goşulandygyny habar berdi. "Doobie Brothers" gastrol toparynda hemişelik işlemek üçin 2015-nji ýylda olary terk etdi: bu onuň Little Feat bilen has uzak gezelenç etmek mümkinçiligini çäklendirýärdi. Ondan soň doly topar ýylda 10 töweregi senäni ýerine ýetirerdi, Barrere, Tackett, Gradney we Ford bolsa “Funky Feat” atly dört eser hökmünde “Little Feat” materialyny oýnamak üçin gezelenç ederdi.

1994-nji ýylda Pol Barrere gepatit C diagnozy goýuldy we 2013-nji ýylda bu kesele garşy göreşmek we saglyk işgärlerine ýakyn bolmak üçin “Little Feat” bilen gezelenç etmek üçin rugsat aldy. Soň bolsa Fred Tacket bilen akustiki jübüt hökmünde birnäçe gezeklik sazlary ýerine ýetirdi we uzak wagtlap dosty Rojer Kol bilen hyzmatdaşlygy ýazga aldy. 2015-nji ýylyň awgust aýynda bagyr keselinden ejir çekýändigi mälim edildi. 2017-nji ýylda bu topara “Midnight Ramble Horns” (Stiw Bernşteýn, Jeý Kollins we Erik Lawrens) tarapyndan birnäçe tomaşa üçin goşuldy, soň bolsa 2018-nji ýylyň 50 ýyllyk ýubileý topary üçin topary köpeltdi. Olar köplenç saýlanan senelere goşulýarlar. Soňra topar indiki dört ýylyň dowamynda has seýrek gezelenç etdi.Pol Barrere 2019-njy ýylyň 26-njy oktýabrynda aradan çykdy. “Little Feat” -yň 50 ýyllyk ýubileý sapary wagtynda Barrere doldurylan Skott Şarard soňra doly iş toparynyň agzasy hökmünde gämä getirildi.

Topar 2020-nji ýylyň 16-njy sentýabrynda 1975-nji ýyldaky Lowell Jorjyň “Uzak aralyk söýgi” aýdymyny ýazga alýan wideo çykardy. Wideoda Lewon Helm we Fil Leş bilen Gabe Forduň ýerine deprek çalmak bilen tanalýan Toni Leone bilen täze topar düzüldi. Lewon Helmiň gyzy Amy aýdym-saz bilen gyzyklandy - Leone bilen Ollabelle-de öň bile oýnadylar. [24] Sekiz ýylyň içinde ilkinji aýdym, “All Boats Rise” 2020-nji ýylyň oktýabr aýynyň ahyrynda çykdy.