Mazmuna geçiň

Line

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Line (LINE görnüşinde stilleşdirilen), smartfonlar we kompýuterler, gyssagly habarlaşma (tekst, ses we wideo jaňlary, faýl geçirmek) üçin programma. NHN Japanaponiýa tarapyndan işlenip düzülen NHN Corp., häzirki wagtda Line Corporation (Günorta Koreýanyň Naver korporasiýasynyň golçur kärhanasy) tarapyndan dolandyrylýar. Esasy aýratynlyklar, stikerleriň we oýun içindäki zatlaryň köpüsi üçin goşmaça satyn almak bilen mugt elýeterlidir.

Smartfonlar we kompýuterler üçin habarlaşma programmasy
LINE
Awtory NHN Japanaponiýa, NHN Korpusy
Öndüriji Line Corporation (Günorta Koreýanyň Naver korporasiýasynyň golçur kärhanasy )
Operasion ulgamy iOS, Android, Blackberry, Windows Phone, Firefox OS, Windows, macOS
Birinji neşir 2011-nji ýyl
Enjam Platformasy smartfonlar we kompýuterler
Saýt line.me/ru/

Ilkibaşda Honşudaky güýçli ýer titremesinden soň 2011-nji ýylyň iýun aýynda Android we iOS operasion ulgamlary bolan smartfonlar üçin programma hökmünde goýberildi [1]. Soňra bu hyzmat “BlackBerry” (2012-nji ýylyň awgust aýy), “Nokia Asha” (2013-nji ýylyň mart aýy), “Windows Phone” (2013-nji ýylyň iýuly) üçin teklip edildi. Windows we macOS platformalarynda işleýän kompýuter wersiýalary bar.

2013-nji ýylyň maý aýyna çenli programmanyň göçürmesi 150 milliondan gowrak [2], 2013-nji ýylyň 21-nji iýulynda - 200 million [3][4], 2013-nji ýylyň iýun aýynda - 200 million [5][6]. 2014-nji ýylyň aprel aýyna çenli ulanyjylaryň sany 400 milliondan geçdi [7].

Şeýle programmalaryň arasynda “Line” iň maddy taýdan üstünlikli (2013-nji ýylyň 1-nji çärýeginde 58 million ABŞ dollary  , 2-nji çärýekde 132 million  ) ulanyjylara “stiker” (suratlar, şol sanda) satyn almagy teklip edýär. janlandyryjy, dürli duýgulary beýan edýän) we söhbetdeş bilen oýnap boljak Line oýunlarynda oýun önümleri . Şeýle hem, LINE awtorlary mahabat üçin pullarynyň bir bölegini gazanýarlar  . Çalt habarlaşma ulgamyna goşmaça, Line oýunlar, kömekçi enjamlar, surat we wideo programmalary ýaly elli gowrak programma hödürleýär  . Üçünji ýyl döräninde, Line-iň özi we goşmaça goşundylary dünýäde bir milliarddan gowrak göçürip aldy.

Taryh[düzet | çeşmäni düzet]

Bu programma 2011-nji ýylda Günorta Koreýanyň IT korporasiýasy Naver-den NHN Japan goşmaça kompaniýasynyň işgärleri tarapyndan işlenip düzüldi. Olaryň maksady dürli tebigy betbagtçylyklar ýüze çykan halatynda maşgala bilen durnukly aragatnaşyk saklamak üçin programma döretmekdi. “Line” programmasy çaltlyk bilen Japanaponiýada meşhurlyk gazandy, ulanyjylaryň sany köpelip, ilkinji ýylynda 50 milliona ýetdi we Japanaponiýada iň köp ulanylýan gyssagly habarçy boldy. Häzirki wagtda programma "Line Games", "Line-Taksi" we beýlekiler ýaly funksiýalar goşuldy. Resmi Line web sahypasy dünýäniň 17 dilinde bar.

31-nji awgustda, 2018 bilen baglanyşykly, ýapon pygamber Line öz jemgyýetçiligiň habar berdi blockchain zynjyrlary we cryptocurrency Link atly [8]

Funksiýalar[düzet | çeşmäni düzet]

Habarçyny açanyňyzda esasy ekranyň aşagynda 5 düwme bar. Her düwme setiriň esasy aýratynlyklaryny görkezýär: Dostlaryň sanawy, Mugt tekst söhbetdeşligi, Täzelikler wagty, Mugt jaň we beýleki aýratynlyklaryň ýygyndysy. Dostlar sanawynda awatary öz içine alýan ulanyjynyň profilini barlap bilersiňizprofil we ady. Profiliň aşagynda programmanyň esasy ekranyndaky sanawdaky iň soňky düwmä basyp elýeterli “Line” funksiýasynyň sanawy bar. Şeýle hem dostlaryň sanawy bar - funksiýalaryň sanawynda indiki. Ulanyjynyň dostlarynyň awataryny we adyny görkezýär. Ulanyjylar dostunyň profilini açmak arkaly habarlara we jaňlara girip bilerler. Mugt söhbetdeşlik funksiýasynda ulanyjylar dostlary bilen söhbetdeşliginiň taryhyna girip bilerler we dostlaryň sanawyna goşulanda kompaniýalaryň täjirçilik işjeňligini yzarlamak hem mümkindir. Ulanyjylar blog re modeiminde täzelikleri paýlaşmak funksiýasyna eýedir we goşulan dostlar önümlerini mahabatlandyrmak üçin bu aýratynlygy ulanýarlar. Mugt jaňlar, "habarlaşmak üçin jaň" düwmesine basyp, aragatnaşyk arkaly birini tapmagy aňsatlaşdyrýar. Esasy ekrandaky iň soňky düwme, bar bolan Line funksiýalarynyň sanawyny açýar. Sanaw aşakdaky ýaly: Dostlar bilen aragatnaşyk sanawy, stikerler, mowzuk dükany, resmi hasaplar, jaňlar, maglumatlary saklamak, sowgat dükany, setir dostlary, B612, görnüşler, çyzyk Emoji, çyzyk kamerasy, çyzyk @, çyzyk meýdançasy, meýilleşdiriji we setir tölegi .

Etiketler[düzet | çeşmäni düzet]

Setirde " stikerler " diýilýän dürli emojiler bar . Koreýaly dizaýner Kang Byung Mok, açyk kompaniýa we erkin işleýänler üçin 11 sany ýokary derejeli stiker we beýleki gahrymanlary döretdi. “Line” -iň stiker girdejisi bary-ýogy 22 göterim. Dizaýnerler, stikerleri bazarda satmak üçin hem-de Line bilen hyzmatdaşlyk edýän we bellige alýan meşhur Disneý kompaniýasynda döredip we bellige alyp bilerler.

Setir oýunlary[düzet | çeşmäni düzet]

2011-nji ýylda NHN Japanaponiýa Line programma ulanyjylary üçin Line oýunlaryny çykardy. Oýunçylar dostlary bilen baglanyşyp, sowgat iberip we alyp bilerler, oýun tejribesini ýokarlandyrmak üçin ýakut satyn alyp bilerler. Çyzyk oýunlarynyň käbiri: Line Reýnjers, Line Bubble 2, Line Brown Farm, Line Play, Line Pop 2, Line Knights, Line Popchocolate, Line Pop, Line Puzzle, Line Bubble, Line Disney Tsum Tsum, Line Kofeni gowy görýän, Line Dragon taslamasy. Esasy gahrymanlar esasan “Line Friends” nyşanlarydyr.

2016-njy ýylda “Line Games” 2 milliondan gowrak ulanyjy tarapyndan göçürildi, bu “Line” üçin gaty peýdaly.

Setir taksisi[düzet | çeşmäni düzet]

Line Taksi, messenger interfeýsi arkaly taksi sargyt etmäge mümkinçilik berýär. Line Taksi esasy Line programmasynyň bir bölegidir, şonuň üçin hyzmaty aýratyn gurnamak talap edilmeýär. Gezelenç tölegleri toplumlaýyn Line Pay-dan geçýär. “Line Taksi” 2015-nji ýylda Tokyoaponiýanyň Tokioda satuwa çykaryldy. Indi Taýwanda we Taýlandda hem bar.

Line Pay[düzet | çeşmäni düzet]

“Line Pay” funksiýasy, “Line” hasabyňyza baglanan gapjyk ulanyp, nagt däl tölegleri geçirmäge mümkinçilik berýär. Governmentapon hökümetiniň 2020-nji ýyla çenli Japanaponiýanyň nagt puldan daşlaşmak baradaky meýilnamasyna laýyklykda, “Line Pay” hökümetiň maksatlaryny ýerine ýetirmekde uly rol oýnar.

Bazar paýy[düzet | çeşmäni düzet]

Line 2011-nji ýylda betbagtçylyk ýüze çykan halatynda şahsy aragatnaşyklaryň durnukly ulgamyny döretmek üçin işe başlady. Işleden bir ýyl soň, habarçy ulanyjylaryň sany 50 milliona ýetdi, olaryň köpüsi Japanaponiýalydy. 2013-nji ýylda “Line” Taýlandda, Taýwanda we Japanaponiýada 400 göterim artyp, goşmaça 150 million ulanyjy goşdy. 2016-njy ýylyň ahyryna çenli ulanyjylaryň sany 201 milliona ýetdi. Line, Taýlandda, Taýwanda, Japanaponiýada we Malaýziýada bazarda agdyklyk edýär. 2018-nji ýylda “Line ”, “Snapchat” -dan soň dünýäde 203 million ulanyjy bilen iň köp ulanylýan 18-nji sosial programma boldy .

Setir dükanlary[düzet | çeşmäni düzet]

Line, Line dostlary bilen baglanyşykly önümler bilen bütin dünýäde öz dükanlaryny açdy. Ilkinji dükan 2014-nji ýylda Tokioda açyldy . Dükanlarda dürli önümler satylýar, mysal üçin, Line dostlarynyň stikerleri bilen depder, Line dostlary stikerleri bilen çüýşeli kofe. Dükanlar jahankeşdeleriň ünsüni özüne çekýär. Häzirki wagtda Seulda , Nýu-Yorkorkda , Tokioda , Los An Angeleselesde we Bangkokda açylýar . Line-iň iň uly dükany häzirki wagtda Itaewonda (Seul, Günorta Koreýa) ýerleşýär.

Işewürlik modeli[düzet | çeşmäni düzet]

Line mugt habarlaşma programmasydyr. Aziýada we ýakynda Ispaniýada we Germaniýada meşhur. Kompaniýa üçin esasy girdeji mahabat, oýun we stiker satmakdan gelýär. Mahabat girdejisi takmynan 35%, oýun 35% we stiker satuwy kompaniýanyň umumy girdejisiniň 22% -ini emele getirýär.

Senzura[düzet | çeşmäni düzet]

2014-nji ýylda, hyzmatlaryny tarapyndan blokirlenipdir Golden Shield -nji ýylda Hytaý Halk Respublikasyna [9].

Orsýetde, 3-nji maý, 2017-on, Roskomnadzor Line serwer goşmaça üçin Banned sahypalarynyň Ýeke-täk Ýazgy Orsýetiň ulanyjylar meseleleri almakda we habar ibermek ýaşap başlanda soň

Salgylanmalar[düzet | çeşmäni düzet]

  1. “LINE” programmasy “Facebook” -y nädip aýy we bunny bilen ýeňýär. Hepdäniň ykjam programmasy - habarçy LINE Archived 2013-07-02 at the Wayback Machine // LookAtMe, 26 Iýun 2013
  2. Asian chat app Line passes 150m downloads thanks to growth in Spain and Latin America Archived 2021-01-23 at the Wayback Machine // Jon Russell, Wednesday, 1 May '13, The Next Web
  3. LINE dünýäde 200 million ulanyjydan geçýär! Archived 2014-03-01 at the Wayback Machine // LINE blog
  4. Habarlaşma programmasy Line 200 million ulanyjydan geçýär. Aziýa ýurtlarynda giňden tanalýan 2 ýaşyndaky ykjam habarlaşma we stiker programmasy indi dünýäniň beýleki ýerlerini eýelemäge synanyşýa Archived 2013-11-03 at the Wayback Machiner. // CNET, Jennifer Wan Grow 2013-nji ýylyň 23-nji iýuly
  5. Lineaponiýanyň habarlaşma kompaniýasy Line stiker satmakdan aýda 10 million dollardan gowrak girdeji gazanýar Archived 2021-02-23 at the Wayback Machine: "Line-iň mugt habarlaşma hyzmaty iýun aýynda 200 million ulanyja ýetdi we häzirki wagtda 230 million."
  6. "Line users". Archived from the original on 2015-02-11. Retrieved 2021-11-05. 
  7. LINE habarçy hyzmaty 400 million ulanyjynyň basgançagyny döwýär Archived 2017-07-31 at the Wayback Machine // YOHNA, 2014/04/02
  8. LINE 1-nji Cryptocurrency 'LINK Archived 2021-03-03 at the Wayback Machine' // LINE habarlaryny çykardy
  9. programmalary Hytaý ynjalyksyzlygyny tarapyndan bombalanan Söhbet Archived 2019-12-09 at the Wayback Machine  (İng.) . www.bbc.com (2014-nji ýylyň 4-nji iýuly). Bejergi senesi: 2020-nji ýylyň 7-nji maýy