Karry söweşi

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

RIM IMPERYASY BILEN PARFIÝA IMPERÝASYNYŇ ARASYNDA B.ÖŇ 53 ÝYLDA BOLUP GEÇÝAR.

PARFIÝA GOŞUNYNA SUREN ÝOLBAŞÇYLYK EDEN RIM GOŞUNLARYNA BELLI SERKERDE MARK KRASS ÝOLBAŞÇYLYK EDIPDIR. MARK KRASS RIMIŇ GÜNDOGARDAKY ÖŇKI ÝERLERINI GAÝTARYP ALMAK ISLÄPDIR. RIM GOŞYNY 40 MÜŇDEN GOWRAK BOLYPDYR. PARFIÝA GÜÝÇLI IMPERIÝA BOLUPDYR ONUŇ DÜZÜMINE HAZIRKI AZERBEÝJAN, TÜRKMENISTAN, OWGANYSTAN, EÝRAN, YRAK, PÄKISTAN GIRIPDIR. PARFIÝALYLAR 11 MÜŇ BOLUPDYR. BU SÖWEŞ KARRY ŞÄHERINIŇ ÝANYNDA BOLUPDYR HÄZIRKI YRAGYŇ TERITORIÝASYNDA ÝERLEŞÝÄR. PARFIÝANYŇ ŞASY ORAT BOLUPDYR PARFIÝANYŇ ESASY GOŞYNY ATLY, PYÝADA HEM-DE OKÝAÝ ATYJYLARDAN DURYPDYR. RIM GOŞYNYNYŇ ESASYNY HAKYNA TUTMA GOŞUN DÜZÜPDIR. PARFIÝALYLAR JANYNY ORTA GOÝUP ÖZ WATANY ÜÇIN SÖWEŞIPDIRLER. SÜRENIŇ GOŞYNY BAŞABAŞ SÖWEŞE GIRMEN YZA ÇEKILIP ÇEKLIP SÖWEŞIPDIR BU ULY SÖWEŞDE MARK KRAS ÖLÜPDIR RIM GOŞYNY MASGARAÇYLYKLY ÝEŇILIP YZA GAÇYPDYR.