Hakyky Isa buthanasy

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

"Çyn Isa Serkowy" (Hytaýça: 真耶穌教會) garaşsyz serkowdyr. Ol 1917de Pekin, Hytaý da guruldy. Şu wagt munyn 45 döwletde çenek bilen 1.5 million agzasy bar. Bu serkow Hristiyanlygyn 20-nji asyrda yüze çykan Protestanlyk bölümüne degişli. Bu serkow Taze Yyl Bayramyny gutlamayar. Serkowyn 10 sany ynanjy:

  1. Mukaddes Ruh: Dillerde gürlemek bilen subut edilýän Mukaddes Ruhy almak, Gögüň Patyşalygyna mirasymyzyň kepili bolup durýar.
  2. Baptizm: Suwda çokundyrylmak, täzeden döreýiş üçin günäleriň geçilmegi üçin sakramentdir. Çokundyrylma derýa, deňiz ýa-da köl ýaly tebigy janly suwlarda bolmaly. Çokundyrylmany amala aşyrýan adam, suw we Mukaddes Ruh çokundyrylmagyny eýýäm Reb Isa Mesihiň adyndan amala aşyrýar. Çokundyrylan adam başyny aşak egip, aşaklygyna suwa çümdürilmelidir.
  3. Ayak Yuwmak: "Aýaklaryň ýuwulmagy, agzalara Reb Isa bilen gatnaşmaga mümkinçilik berýär. Şeýle hem, her bir adamyň söýgi, mukaddeslik, kiçigöwünlilik, bagyşlamak we hyzmat etmelidigini hemişe ýatladýar. Suwda çokundyrylan her bir adam, Isa Mesihiň ady bilen aýaklaryny ýuwmalydyr. Zerur bolanda özara aýak ýuwmak amal edilip bilner."
  4. Mukaddes Birleşmek: Mukaddes gatnaşyk Reb Isa Mesihiň ölümini hatyralamak üçin sakramentdir. Bize ebedi ýaşaýşa eýe bolup, soňky günde direlmegimiz üçin Rebbimiziň etinden we ganyndan iýmäge we Onuň bilen gatnaşykda bolmaga mümkinçilik berýär. Bu sakrament mümkin boldugyça ýygy-ýygydan geçiriler. Diňe bir hamyrmaýa çörek we üzüm şiresi ulanylar.
  5. Sabat güni: Sabat güni, hepdäniň ýedinji güni (şenbe), Hudaý tarapyndan bereketli we mukaddes edilen mukaddes gün. Taňrynyň ýaradylyşyny we gutulyşyny ýatlamak üçin we geljekdäki durmuşda ebedi dynç almak umydy bilen Rebbiň merhemeti bilen berjaý edilmelidir.
  6. Isa Pygamber
  7. Mukaddes Injil: Köne amenthtden we Täze amenthtden ybarat Mukaddes Injil, ýeke-täk ýazgy hakykaty we hristian durmuşy üçin standart Hudaý tarapyndan ylhamlandyryldy.
  8. Halas Bolmak: "Halas bolmak imanyň üsti bilen Hudaýyň merhemeti bilen berilýär. Iman edenler mukaddeslige ymtylmak, Hudaýy hormatlamak we adamzady söýmek üçin Mukaddes Ruha bil baglamalydyrlar."
  9. Serkow
  10. Sonky hukuk/hak: Rebbiň ikinji gelşi, dünýäni höküm etmek üçin asmandan inen iň soňky gün bolar: dogruçyllar ebedi ýaşaýyş alarlar, erbetler bolsa baky höküm ediler.