Galaktika

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Galaktika dartyş güýji arkaly biri-birine baglanýan ýyldyzlardan, ýyldyzara gazlardan hem-de tozandan we häzirlikçe onçakly göz ýetirilmedik garaňky jisimden emele gelýän ulgamdyr. Bu at "süýtli" diýen manyny aňladýan grekçe galaxias [γαλαξίας] sözünden gelip çykýar. Bu ýerde Akmaýanyň Ýoly galaktikasy göz öňünde tutulýar. Gün Akmaýanyň Ýoly galaktikasyndaky ýyldyzlaryň biridir; Gün ulgamy Ýeri we Günüň daşyndan aýlanýan ähli beýleki obýektleri öz içine alýar.