Mazmuna geçiň

Dokma maşynlary

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Maşynlar[düzet | çeşmäni düzet]

Maşynlar belli bir göwrümli we funksiýaly ulgamlardyr. Adam ömrüni ýeňilleşdirmek üçin döredilen maşynlary dürli görnüşlerde tapyp bolýar. Tehnologiýanyň ösmegi bilen uly ewolýusiýalary başdan geçirdi we adamzada goşantlary köpeldi. Tikin maşynlarynda-da şeýle.

Dokma Maşynlarynyñ Taryhy[düzet | çeşmäni düzet]

Dokma prosesiniň hakyky wagtda mehanizasiýasy XVIII asyrda başlandy. Awtomatlaşdyryşda öňegidişlik gazanmazdan ozal, dokma işini dokamak üçin bir dokmaçy gerekdi we dokamak näçe çylşyrymly bolsa, kömekçi dokmaçy has çylşyrymlydy. 1700-nji ýyllardan ozal dokma maşynlary bilen birnäçe ösüş bolup geçdi, ýöne olaryň hiç biri-de düýpli ýa-da dowamly täsir etmedi. Oýlap tapyjylar, şahsyýetiň önümçilik kuwwatyny çaltlaşdyrjak we şeýlelik bilen zerur dokmaçylaryň sanyny azaldýan täzelikleri girizmäge synanyşdylar. XVIII asyrda, dokamak üçin zerur ýüplük öndürmek üçin egriji maşynlaryň oýlap tapylmagy bilen dokma tizliginiň gowulaşmagy çaltlaşdyryldy. Awtomatiki dokamak ugrundaky ilkinji möhüm ädim 1733-nji ýylda Jon Keý uçýan gatnawy oýlap tapanda bolup geçdi. 1785-nji ýylda Edmund Kartraýt atly ruhany ilkinji elektrik dokma enjamyny patentledi. Ilki öküz, soň bolsa 1769-njy ýylda Uatt Žeýms tarapyndan patentlenen täze bug hereketlendirijisi bilen işledildi. Kartraýtyň dokumasyny kabul etmek haýaldy, ýöne 1830-njy ýyllarda dokalýan görnüşi bilen bir dokmaçy we kömekçi bir wagtyň özünde dört dokma işlemäge mümkinçilik berdi. Bu enjam ýönekeý dokma önümçiligi bilen çäklenýärdi. 1804-nji ýylda Jozef Mari quakardyň oýlap tapylmagy bilen, nagyşly mata önümçiligini awtomatlaşdyrmak başlandy. “Quakard” mehanizmi islendik dokma enjamyna gurnalyp, matanyň nagşyny emele getirýän ýüplükleriň göterilmegine gözegçilik edip bilerdi. Berkidilen kartoçkalar ýüplük nagyş sapaklarynyň göterilmegine gözegçilik edýärdi we belli bir dizaýna gabat gelýän kartoçkalary üýtgedip dizaýn çalt üýtgedilip bilner. Bu ulgam 21-nji asyryň başyna çenli ulanylýar.


Ulanylan Maşyn Satyn Alanyňyzda Nämä üns Bermeli?[1][düzet | çeşmäni düzet]

Ulanylan maşyn satyn alanyňyzda nämä üns bermeli?

1. Dogry maýa goýum we nyşana almak:

Dogry enjamy almakda näçe önüm öndürjekdigiňiz we näçeräk býudjetiňiz bar diýen soraglara jogap.

2. Motoryň ýagdaýy:

Maşynyň beýnisi hereketlendiriji, şonuň üçin enjam satyn alanyňyzda, enjamyň hereketlendirijiniň ýagdaýy uly ähmiýete eýe. Dwigatel işleýän wagtynda köp ýa-da az tüsse çyksa, tehniki taýdan bejermek zerur. Dwigateliň kepillik möhleti möhümdir we uzak wagtlap kepillendirilmelidir. Motoryň güýji hem ýeterlik bolmaly.

3 - Nebit we sowadyjy ýagdaý

Sowadyjy enjamda ýagyň ýa-da ýagda sowadyjynyň bolmagy dogry däl. Nebit we sowadyjy ýagdaý uly bir zat ýaly bolup görünmese-de, uzak möhletde çynlakaý näsazlyklara sebäp bolup biler.

4 - Elektrik bölekleri

Elektrik, mehaniki ýa-da elektron enjamlarynda näsazlyk bolup biler. Enjamy satyn almazdan ozal, ähli komponentleriniň ajaýyp işlemegini üpjün etmeli. Bu tassyklama başarnykly hünärmenler tarapyndan hem edilmelidir.


Ulanylan Enjam Enjamlary[düzet | çeşmäni düzet]

Ulanylan enjam enjamlary

Ulanylan maşynda esasy mehaniki komponentler üç esasy görnüşden durýar.

• Beden bölekleri; podşipnikler, şahlar, bölekler, berkidijiler, gazetler we çalgy ýaglary ýaly.

• Gurluş bölekleri; dişli, kemer ýa-da zynjyrly diskler, baglanyşyklar, kamera we yzarlaýjy ulgamlar, tormoz we düşünjeleri goşmak bilen hereketi dürli usullar bilen dolandyrýan ulgamlardyr.

• mehanizmler; Düwmeler, elektrik wyklýuçateller, görkezijiler, datçikler, herekete getirijiler we kompýuter dolandyryşlary ýaly dolandyryş komponentleri.

  1. "Arhiw nusgasy". Archived from the original on 2022-09-27. Retrieved 2022-05-23.