Mazmuna geçiň

Diş agyry

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Diş agyry — esasy sebäpleri karies.

Kariesiň başy.
Kariesiň orta döwri.
Kariesiň ahyry.

Häzirki döwürde himiki önümler bilen birlikde «himiki diş poroşoklary» hem öndürilýär. Mysal üçin: Colgate. Elbetde bulary dişi goramak üçin ulanýarlar, emma kariesiň esasy sebäpkäri hem şolardyr. Sebäbi haçanda olary ulananyňda mikroblar bilen bilelikde dişi daşky howpdan goraýan bakteriýalary öldürýär. Şeýlelikde diş goragsyz galýar. Şeýlelikde kariesiň döremegine sebäp bolýar. Himiki diş poroşoklarynyň beýleki zyýanlary hem kän, olardan biri onuň içiňe gitmegidir.

Dişi abat saklamak üçin her nahar iýmezden öň dişi çaýkamak, nahardan soň dişi çaýkamak zyýansyz bolar.

Muhammed pygamber (s.a.w) «miswak» ulanandyr. Onuň peýdalary hakda häzir hem açyşlar bar.

 1. Musulman bolmazlyk.
 2. Allahyň diýenini etmezlik.
 3. Muhammed pygamberiň () sünnetlerini tutmazlyk.
 4. Ýasama önümleri iýmeklik.
 5. Sowuk bilen gyzgyny bile iýmeklik.
 6. Şeker we ş.m.leri iýmeklik.
 7. Ýüzüňe ýel kakdyrmaklyk.

Öňüni alyş ýollary

[düzet | çeşmäni düzet]
 1. Musulman bolmaly.
 2. Allahyň diýenini etmeli.
 3. Muhammed pygamberiň () sünnetlerini tutmaly.
 4. Ýasama önümleri iýmeli däl.
 5. Sowuk bilen gyzgyny bile iýmeli däl.
 6. Şeker we ş.m.leri iýmeli däl.
 7. Ýüzüňe ýel kakdyrmaly däl.
 1. Deregine demir diş oturtmak gowy däl.

Dişi aýyrtmak bor eger-de başga gowy netije ýok bolsa.

Agyryny aýyrmaň ýoly

[düzet | çeşmäni düzet]
 1. iň bolmanda 5 km çaltyrakdan ýöremeli, ýüzüňede ýel kakdyrmalydyr däl.
 2. Ýatdan çykarmaly.

Salgylanmalar

[düzet | çeşmäni düzet]