Degişmeler

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Degişmeler (Şorta sözler) halkdan-halka, dilden-dile, nesilden-nesle geçýär. Degişmeleriň soňy garaşylmadyk we gülkünç gutarýar. Nasyreddin hoja, Ependi, Ataköpek ýaly adamlar köplenç degişmeleriň başgahrymanydyr. Sebäbi şular dilebaýdyr.

Degişmeler[düzet | çeşmäni düzet]

  • Myrat senmäý?

Birgün AtaköpekMergen Teatra gidýär.Ýanynda oturan adam Ataköpege öňdäki şu adamy ur saňa 5 manat berjek diýýär. Ataköpek öňdäki adama urýar we "Myrat senmäý?" diýýär. Ol adam gaharly "Men Myrat däl" diýýär. Ataköpegiň ýanynda oturan adam geň galýar, ýöne näme etjek, etjek ataköpegi urdurjak bolýar we "Ýene bir gezek ur men saňa 50 manat berjek" diýýär Ataköpegem bolýa diýp ýene bir gezek urup "Aldama dos" diýýär. Ol adamam "Ýene bir gezek ursaň ýaman bolar" diýýär we öňdaki boş oturgyçlaryň birine oturýar. Ataköpegiň ýanyndaky adam ýene ataköpege ur 100manat berjek diýýär. Ataköpegem ýaňky adamy gözläp tapýar we urýar soňra "Myrat bärde ekeniňä menem arkadaky adamy sensiň öýdüp urup dur ekenim" diýýär


  • 99 çörek

Bir gün magazine Ependi gelip maňa 99 sany çörek beriň diýýär. Satyjy gel şuny tegelekläp 100edeli diýýär. Ependi bolsa "Kelläň bir işleýämi 100 çöregi haçan iýip gutarars" diýýär.


  • Üstünde men bolsadym


Bir gün Nasyreddin hojanyň eşegi ýitýär. Hojany gören adamlar hoja eşegiň ýitdi aglamak deregine hudaýa şükür etýäňmi diýeninde hoja eşegiň üstünde men bolsadym menem ýitjek ekenim ýitmedigime şükür edýän diýipdir


  • Orta

Bir gün AtaköpekMergen doslary bilen oturýaka, Ependi "Nepes näme diýmek" diýip sorapdyr. Hoja bolsa muňa " Nepes diýmek nefes diýmekligi nefesem dem diýmekligi aňladýar" diýp jogap beripdir. AtaköpekMergenem "Ýok Nepes sözi Ne pes Ne beýik Orta diýmekligi aňladýar" diýipdir. :)


(Sizem öz pikirleriňizi goşup Wikipedia kömek edip bilersiňiz)

Şeýlede[düzet | çeşmäni düzet]

bir ayal joralaryna jan etya.alo jorajan men bugun aylanmana gidip bilemok diyya joralary hen haa name boldy diyya welin adamym 100 manat yitirdi şony öýi eýlesine çöwürip gözläp ýör .joralary;saňa näme boldy ,sol 100 manadyň üstünde atyrn.