Dawut pygamber

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Dawut (arap. داود‎‎,Dāwūd; Ybranyça: דוד, Dawid; Iňlisçe,Fr, Deutsçe (german) Dawid), Ysraýylogullarynyň guran Ysraýyl patyşalygynyń üçünji patyşasy (ýakyn B.e.öňki 1000 - b.e.öň 962) we Kudus şäheriniň gurujysy bolupdyr. Tanah we Gurhanda nebi (pygamber) diýlip ýatlanylýar. Hristiýan ynanjynda Isanyň Köne Ähtdäki nyşanalaryndan biri hasaplanylýar. Gurhana görä Zebur kitaby Dawut pygambere Allah tarapyndan indirilipdir. Musa pygambere inen kitabyñ ady bolsa Töwratdyr. . Ýesseniň sekiz oglundan iň kiçisi çopan Dawut patyşanyň köşgüne alnypdyr. Patyşa Şaul esgerleri bilen söweşe gidende şol esgerleriñ arasynda ýer alan Dawut Pygamber sapany bilen atan daşynda Jaludy ýeňip kellesini alypdyr. Birnäçe wagtdan soñ Şaul Dawuda görüplik edip onuň öldürilmegini emr edyär. Yöne Dawut Pygamber halas bolup gutulypdyr. Palestinliler bilen bolan söweşde Şaul we Ýonatan öldürilýär. Ýahudy adamlary tarapyndan 30 ýaşynda bolan Dawut Pygamber patyşa saýlanýar. Dawut Kenganlylara degişli bolan Zion (Kudus) galasyny eýeläp bu ýerini özüne paýtagt edip saýlaýar. Dawut bütin Ýahudylary boýun egdirýär. Siriýany eýeleýär. Dawut 36 ýyl höküm süreninden soňra wepat etyär. Ýerine ogly Şolomon (Süleýman) geçýär. Dawut we ogly Süleyman Muhammet Pygamberden öň ýaşan Pygamberlerdir.