Mazmuna geçiň

Dünýäniň 7 täsinligi

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Olar şulardyr: -Gadymy Müsür piramidalary(b.e.öñ 3müñ.)

Dünýäde ýedi täsinliginiň biri gadymy inženerçilik ugrunyň gaýtalanmajak ýadygärlikleri, faraonlaryň guburhanalary Müsür piramidalary Giza şäherinde ýerleşýär. Olar: Heopsyn piramidasy (Hufu), Hefreninpiramidasy (Hafra), Mikerinañ piramidasy (Menkuara) dyr. Iň ulusy Heopsyn piramidasy hasaplanýar.

- Wawilondaky Semiramidanyn asma baglary (b.e.öñki 7 asyr.)

Mälim bolşy ýaly Wawilon patyşalygy şa Navuhodonosoryň baştutanlygynda ösüpdir we şonuň ýolbaşçylygynda bu bag gurulypdyr..Ol ýefrat derýasy arkaly.suwarylypdyr. Ýöne bu bagyň ady Wawiloniany esaslandyryjy Samiramidanyň adyny alypdyr.(Şammuramat)

- Galikarnasdaky mawzoley(b.e. öñ 4 asyryň ortalary)

Kariýanyñ patyşasy Mavsol (b.e.oñki 377-353) tarapyndan heniz dirika öz guburhanasyny gurduryp başlaýar.Bu aramgäh Pifer we Satey atly grek gurluşykçylary tarapyndan bina edilyär. Gurluşyk Mawsolyn agtygynyň döwründe tamamlanýar

Efesdaki Artemidanyñ ybadathanasy(Kiçi aziýa b.e.öñki 550 töwerekleri) Artemida bu hasylyň hudaýy hasaplanypdyr..

Kolos Rodoski (Rodos adasyndaky Geliosyn heykeli b.e.öñki. 292–280 toverekleri.)

Olimpiadaky Zevsin heykeli(Grecia, b.e. öñki 430 töwerekleri.)

Aleksandrianyn Faros adasyndaky Mayak (Musur b. e. öñki 3 as).

Hazirki günlerimizde bu tasinlik 8 sany bolmagyn ön yanynda dur. 8nji tasinligi 43 nji orta mrkdebinin okuwçysy Azizow girizyar. Yene sanagly gunlerden tamamlanar we onun bilen yakyndan tanyşarsynyz


I I I yeah you feeling yeah you know and I losing the control choruse magic in my bones