Galikarnasdaky mawzoley

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Galikarnasdaky mawzoley (b.e. öñ 4 asyryn ortalary). Kariyanyñ patyshasy Mavsol (b.e.oñki 377-353) tarapyndan heniz dirika oz guburhanasyny gurduryp bashlayar.Bu aramgäh Pifer ve Satey atly grek gurlushykchylary tarapyndan bina edilyar. Gurlushyk Mavsolyn agtygynyn dovrunde tamamlanyar. Efesdaki Artemidanyñ ybadathanasy(Kichi aziya b.e.öñki 550 toverekleri) Artemida bu hasylyn hudayy hasaplanypdyr.. Kolos Rodoski (Rodos adasyndaky Geliosyn heykeli b.e.öñki. 292–280 toverekleri.) Olimpiadaky Zevsin heykeli(Grecia, b.e. öñki 430 toverekleri.) Aleksandrianyn Faros adasyndaky Mayak (Musur b. e. ö.).