Chic (aýdym-saz topary)

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Chic (/ ʃiːk / SHEEK), häzirki wagtda Nil Rodjers & Chic diýlip atlandyrylýan, 1972-nji ýylda gitaraçy Nil Rodjers we basçy Bernard Edwards tarapyndan gurnalan Amerikan toparydyr. Onda "Tans, tans, tans (owowsah, owowsah, owowsah)" (1977), "Hemmeler tans edýär" (1977), "Le Freak" (1978), "Söýgiňizi isleýärin" ýaly köp sanly üstünlikli diskoteka aýdymlary ýazga alyndy. 1978), "Gowy döwür" (1979) we "Gadagan söýgülim" (1979). Bu topar özlerini "hippi parahatçylyga, söýgä we erkinlige oňat täsir eden" diskoteka hereketi üçin rok topary hasaplaýardy. 2017-nji ýylda Chic on birinji gezek Rok we Roll şöhrat zalyna induksiýa üçin dalaşgär görkezildi.

Taryh[düzet | çeşmäni düzet]

1970–1978: Gelip çykyşlary we irki aýdymçylary

Nil Rodjers we Bernard Edwards 1970-nji ýylda Nýu-Yorkork şäherinde işleýän sessiýa sazandalary hökmünde duşuşdylar. Nýu-Yorkork şäheriniň töwereginde köp sanly saz çalyp, “Oglanlar” we soňra “Uly Apple” atly rok toparyny döretdiler. [4] Görkezişleri bilen gyzyklanýandyklaryna garamazdan, hiç haçan rekord şertnama baglaşmadylar. Soňra olar 1973-nji ýylda Angliýada diagramma ýazan "Häzir gowy edýärin" bilen meşhurlyk gazanan Nýu-Cityork toparynda boldular. Asyl demo lentalary Dj / studiýa inereneri Robert Dreýk tarapyndan Nýu-Yorkorkda “Night Owl” atly birnäçe sagatlap klubda DJ bolup ýörkä lak ýazgylaryny ýerine ýetiren Robert Dreýk tarapyndan ýasaldy. Nýu-Yorkork şäheri 1976-njy ýylda dargady.

Walter Merfi Walter Merfi we Uly Apple Band ady bilen “Bethoweniň bäşinjisi” atly ýeke-täk albomyny çykandan soň adyny Chic diýip üýtgetdiler.

Iňlis glam rok topary “Roxy Music” -iň konsertine gatnaşandan soň ylham alan Rodjers, aýdym-sazy we keşbi birkemsiz we çuňňur manyly bir topar döredip, Amerikanyň rok topary Kiss geýýän näbelli, makiýa updan goşmaça täsir alyp, bu pikiri döredip başlady. 1977-nji ýylyň dowamynda Eduard we Rodjers öň Labelle we Ecstasy, Passion & Pain bilen deprekçi Toni Tompsony bu topara goşulmak üçin işe aldylar; dürli toparlarda örtük wersiýalaryny ýerine ýetirýän üçlük hökmünde çykyş etdiler. Tompson, Ecstasy, Passion & Pain-de bile işlänligi sebäpli, 19 ýaşly klawiaturaçy Reýmond Jones toparyna goşulmagy maslahat berdi. Aýdymçynyň doly topara öwrülmegi zerur bolup, Norma Ran Wraýt bilen toparda işläninden başga-da ýeke-täk karýerasyna rugsat berýän şertnama baglaşdylar. Ordingaş ýazgy inereneri Bob Klearmountain ulanyp, "Tans, tans, tans (owowsah, owowsah, owowsah)" aýdymyny döretdiler. Netijede, Chic goldaw aktyna öwrüldi. Chic hökmünde ýazylan ilkinji aýdymyň ady ilkinji albomynda bolan "Hemmeler tans edýär".

"Atlantic Records" kompaniýasy bilen baglaşylan şertnama boýunça 1977-nji ýylda görkeziş lentasynyň dowamy bolan "Chic" atly ilkinji albomyny çykardylar. Emma Eduard we Rodjers ses we wizual görnüşde göni efirde aýdym-saz toparynyň studiýa sesini çykarmak üçin başga bir aýal aýdymçy goşmalydygyna ynanýardylar. Raýt 1978-nji ýylyň gyşynyň ahyrynda / ýazyň başynda agza bolan dosty Lýusi Martin teklip etdi. Ilkinji albom üçin sessiýalar gutarandan kän wagt geçmänkä, toparyň agzalary Raýtyň 1978-nji ýylda çykan Norma Jean atly ýeke-täk albomynyň üstünde işläp başladylar. Bu albomda üstünlikli “Şenbe” gijeki klub aýdymy bar. Raýtyň ýeke-täk karýerasyny ýeňilleşdirmek üçin topar ony aýratyn rekord kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy.

Bu şertnamanyň kanuny jikme-jiklikleri ahyrsoňy Raýty 1978-nji ýylyň ortalarynda topar bilen gatnaşyklaryny kesmäge mejbur etdi, ýöne Chic tarapyndan öndürilen Sister Sledge albomy We Are Family (1979) üçin sessiýalara gatnaşdy. Onuň ýerine aýdymçy hökmünde Alfa Anderson aýdym-saz toparynyň ilkinji albomynda ätiýaçlyk wokal ýerine ýetirdi. “Sister Sledge” taslamasy üçin Eduard we Rodjers “Men seniň söýgiňi isleýärin” (aslynda Sleýz Sleýz tarapyndan ýerine ýetirilmegi maksat edinilýär) ýerine “Iň beýik tansçy” (aslynda Chic aýdymy bolmagy maksat edinýär) ýazyp, öndürdiler.

1978–1979: "Le Freak" we "Gowy döwür"

Topar ýazan her aýdymynda "çuňňur gizlin many" aňlatmaga çalyşdy. Bu topar 1978-nji ýylyň ahyrynda iň meşhur aýdymlaryndan biri bolan "Le Freak" bolan C'est Chic albomyny çykardy. 1977-nji ýylda Täze ýyl agşamynda Nýu-Yorkorkuň gijeki klub studiýasynda Grace Jones bilen duşuşyp bilmediklerinden soň, Eduardyň kwartirasynda dörän sessiýada döredildi. Asyl "Aaa, fuck off" studiýasy 54-nji gapy üçin niýetlenendir. , "Aaa, freak off" wersiýasyny synap görenden soň, şol gije "Aaa, freak out" bilen çalşyryldy. [6] Netijede ABŞ-nyň diagrammalarynda 1-nji orny eýeledi we alty milliondan gowrak nusga satyldy. 1990-njy ýylda Madonnanyň “Vogue” filmine çenli Atlantikanyň esasy kompaniýasy Warner Music-iň iň köp satylan ýeke-täk albomydy. 2018-nji ýylyň 21-nji martynda "Le Freak" Kongresiň kitaphanasy tarapyndan Milli ordingazgy sanawynda "medeni, taryhy ýa-da sungat taýdan ähmiýetli" hökmünde saýlandy.

Indiki ýyl bu topar Risqué albomyny we döwrüň iň täsirli aýdymlaryndan biri bolan "Gowy döwür" atly esasy aýdymy çykardy. Bu aýdym Grandmaster Flash-iň “Polat tigirlerindäki başdan geçirmeler” we Sugarhill Gang-yň hip-hop aýdym-saz aýdymy “Rapper's Delight” -yň esasyny düzdi. Şondan bäri köp tans we hip-hop hereketleri, şeýle hem şa aýalynyň “Başga biri tozany dişleýär” (1980), Blondi “Göçürilmegi” (1981), kapitan Sensible-iň “Wot?” Atly ylham boldy. (1982) we iki onýyllykdan soň Daft Pankyň “Bütin dünýäde” (1997) filminiň baş ugry.

Şol bir wagtyň özünde, Eduard we Rodjers dürli sungat işgärleri üçin köp sanly täsirli diskoteka we R&B ýazgylaryny düzdüler, düzdüler, ýerine ýetirdiler we Sister Sleýjiň “We Are Family” (1979) we Love Somebody Today (1980) albomlaryny öz içine aldy. Sheila we B. Devotion-nyň “Spacer”; Diana Rossyň 1980-nji ýyldaky “Diana Down”, “Men çykýaryn” we “Köne pianino” atly üstünlikli aýdymlary öz içine alýan Diana; Karly Simonyň “Näme üçin” (1982-nji ýyldan başlap biri üçin çorba); we Debbi Garriniň ilkinji albomy KooKoo (1981). [ Jonni Mathis bilen ýazylan albom belligi tarapyndan ret edildi we 2017-nji ýyla çenli çykarylmady. good times chic lyrics Archived 2021-11-15 at the Wayback Machine

Chic, şeýle hem, Chiciň ilkinji albomlarynda aýdym aýdýan ýaş sessiýa aýdymçysy Luther Vandross bilen tanyşdyrdy.

1980 - 1990-njy ýyllar: dargamak, beýleki taslamalar, gysga duşuşyk

1970-nji ýyllaryň ahyrynda diskoteka garşy reaksiýadan soň topar hem howa oýnamak, hem satmak üçin göreşdi we 1980-nji ýyllaryň başynda dargady. Rodjers we Eduard dürli hudo .nikler üçin bilelikde we aýratynlykda ýazgylar taýýarladylar. Rodjersiň, Eduardyň we Tompsonyň Chic ritm bölümi, Diana Ross üçin 1980-nji ýylda üstünlik gazanan Diana albomy üçin möhüm ätiýaçlyk nusgasyny berdi, netijede Rodjers we Eduardyň önümçiligi bilen halkara derejesinde on milliondan gowrak albom satyldy. Dört hepdäni birinji ýerde "sideokarky tarap" we "Men çykýaryn" atly ilkinji on aýdymda berdi. “Köne pianino” hem Angliýada Ross üçin ilkinji onluga öwrüldi. Rodjers, Deýwid Bowiniň 1983-nji ýyldaky “Geliň tans edeliň” atly albomyny bilelikde döretdi we 1984-nji ýylda Rodonjers, Tompson we Eduard bilen klawiaturaçy Rob Sabino we kärdeşleri Jeff Bova, Jimmi bilen birleşen Madonnanyň 1984-nji ýyldaky ilkinji üstünliklerine jogapkär boldy. Bralower we Oren Bar. 1984-nji ýylyň dowamynda Rodjers “Honeydrippers” toparynyň taslamasyna gatnaşdy we bu toparyň ýeke-täk EP öndürmegine kömek etdi. Tompson we Edwards, 1985-nji ýyldaky üstünlikli albomynda “Power Station” topary, şeýle hem “Power Station” -iň esasy aýdymçysy Robert Palmeriň şol ýyl ýeke-täk üstünligi “Riptide” bilen bilelikde işledi. 1985-nji ýylda Rodjersiň Tompson ekizleriniň “Ine, geljekki günler” atly albomyny üstünlikli öndürendigini we Filadelfiýadaky Live Aid-de Madonna bilen göni ýaýlymda çykyş edendigini gördüm. 1986-njy ýylyň dowamynda Rodjers, Duran Duranyň dördünji albomyny çykardy. Bernard Edwards soň Duran Duranyň basisti Jon Teýlora Chiciň köp aýdymlarynda ýerine ýetiren bas gitarasyny berdi. Teýlor öňden bäri Chic muşdagydy, stili Eduardyň oýnuna uly täsir etdi.

1989-njy ýylda doglan gün dabarasyndan soň, Rodjers, Eduard, Pol Şafer we Anton Fig köne Chic aýdymlaryny ýerine ýetirdiler, Rodjers we Eduard köne toparyň birleşmegini guradylar. Täze materiallary ýazdylar - ýeke-täk “Chic Mystique” (Masters at Work tarapyndan remiks edildi) we soňraky “Chic-ism” (1992) albomy, ikisiniň hem çyzgysy we bütin dünýäde göni ýaýlymda uly tomaşaçylara we tankytlara eýe boldy.

1996-njy ýylyň dowamynda Rodjers “Billboard” Magazineurnalynda dünýäde iň köp öndüriji diýen ada mynasyp boldy we JT Super Producer diýlip yglan edildi. Şol ýyl Bernard Eduard, aýal dogan Sleýz, Stiw Winwud, Simon Le Bon we Slash bilen Japanaponiýada geçirilen birnäçe ýatlama konsertinde çykyş etdi. Uzak wagtlap aýdym-saz hyzmatdaşy Eduard 1996-njy ýylyň 18-nji aprelinde syýahat wagtynda 43 ýaşynda pnewmoniýa sebäpli aradan çykdy. Soňky çykyşy Budokanda göni ýaýlymda (1999) ýazga alyndy we goýberildi. Chic täze sazandalar bilen gezelençlerini dowam etdirdi.