Astrobiologiýa

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Astrobiologiýa janly älemi öwrenmekdir. Astronomiýa lifeerdäki ýaşaýşyň döreýşi we ewolýusiýasy üçin kontekst berýär. Munuň tersine, ýerüsti biosfera baradaky ekstremofil mikroblardan başlap, akyl ewolýusiýasyna çenli açyşlar, başga bir ýerdäki ýaşaýyş geljegi baradaky pikirlerimizi habar berýär. Astrobiologiýa situ gözleginde, gün we ekstrasolýar planetar atmosferalarynyň spektroskopiýasy we ýerüsti aň-düşünjäni gözlemek arkaly ýerüsti ýaşaýyş gözlegini öz içine alýar. Bu syn, astrobiologiýany ýaşaýşyň kesgitlemesiniň we älemiň biologiki laýyklygynyň pelsepe meseleleriniň içinde ýerleşdirýär. Umuman alanyňda, Galaktikanyň, esasanam planetalaryň we aýlaryň ýaşaýyş mümkinçiligini gözden geçirýär we durmuşyň gözleginde we Eartherdäki iň irki ýaşaýşyň subutnamasy hökmünde häzirki jedelleri jemleýär. Käbir “seýrek Earther” we “antropiki” argumentleri tankytlaýar we Galaktikanyň başga bir ýerinde akylly durmuşyň bardygyny ýa-da ýokdugyny kesgitlemek üçin dört çemeleşmä seredýär. Astrobiologiýa adamzat siwilizasiýasynyň geljegi bilenem gürleşmeli diýen netijä gelýär. Astrobiologiýa ensiklopediýasy Muriel Gargaud, Rikardo Amils Springer Science & Business Media, 2011

Suratkeşiň OGLE-2005-BLG-390Lb ekstrasolýar planetasyndan 20 000 ýagtylyk ýylynda ýyldyzyny aýlaýan täsiri; bu planeta agyrlyk güýji mikrolensiýasy bilen tapyldy..

Astrobiologiýanyň dersara ugry, prowokatiw açyşlaryň birleşýän meýdançasyny emele getirýär, mysal üçin ekzoplanetleriň ýaýramagy, durmuşyň dürlüligi we kynlygy we onuň ýüze çykmagy ähtimal ähtimallygy. Biologlar, astrofizikler, biohimikler, geoscientistler we kosmos alymlary verselemdäki ýaşaýşyň gelip çykyşyny we umumylygyny ýüze çykarmak baradaky bu tolgundyryjy missiýany paýlaşýarlar. Dürli dersleriň agzalary öz terminologiýasyna we tehniki diline öwrenişýärler. Dersara gurşawda köp adalgalaryň artykmaç manysy bar ýa-da beýleki dersleriň agzalary üçin düýbünden tanyş däl. Astrobiologiýa ensiklopediýasy umumy düşünişmegiň açary bolup hyzmat edýär. Astrobiologiýanyň ýanaşyk ugurlaryndaky her bir täze ýa-da tejribeli gözlegçi we aspirant uly surata düşünmek üçin bu salgylanma işine ýokary baha berer. Bu işe goşant goşýan işjeň gözlegçiler topary we hünärmen meýdan redaktorlary, goşant goşmak üçin halkara derejesinde, astrobiologiýanyň dersara ösüşini çaltlaşdyrmak isleýär.

Daşarky Çykgytlar[düzet | çeşmäni düzet]

Google Scholar: https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=astrobiology&oq=Astrobiol#d=gs_qabs&t=1693115178987&u=%23p%3Du2zCvLtc6PgJ

Nasa: https://astrobiology.nasa.gov/about/astrobiology-strategy/

Washington University: https://depts.washington.edu/astrobio/wordpress/about-us/what-is-astrobiology/#:~:text=Astrobiology%20is%20the%20study%20of,and%20stellar%20interactions%20and%20processes.

Ýene Gysgaça[düzet | çeşmäni düzet]

Asteroid (ler) ýaşaýşy Dünýä alyp giden bolmagy mümkin

Astrobiologiýa bileleşigi soňky Astrobiologiýa ýol kartasyny 2008-nji ýylda neşir edeninden bäri, bu ugurdaky gözlegler has köp “astro” bilen “bio” arasyndaky baglanyşyga, ýagny planetar bedeniň ýaşamagyna sebäp bolýan meselä has köp üns berildi. Gözlegçiler Gün ulgamymyzda we daşarda daşky gurşawlar barada has köp zat öwrenip, irki Dünýäniň nädip we haçan ýaşap boljak ýagdaýa geldiğini düşünişlerini çuňlaşdyrýandyklary sebäpli, astrobiologiýada esasy söz boldy. Dünýäde nädip ýaşap bolýa? Gün ulgamymyzdaky başga ýaşanyp boljak jisimler barmy ýada bardymy? Başga ýyldyzlaryň ýanynda aýlanýan planetalar ýaşanyp boljak ýerlermi? Haýsy ýyldyzlaryň ýaşanyp boljak planetalary bolmagy ähtimal? Bular astrobiologlaryň şu gün jogap berjek bolýan soraglarynyň diňe käbiri.