Mazmuna geçiň

Ariel Winter

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Ariel Winter Workman (1998-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda doglan) Amerikaly aktrisa. ABC-iň “Modern Family” komediýa seriýasynda Aleks Dunfi roluny ýerine ýetirdi. Gyş we onuň egindeş ýyldyzlary “Komediýa seriýasyndaky iň oňat ansambl” üçin dört ekran aktýorlary gildiýasy baýraklaryna eýe boldular. Şeýle hem, “Disney Junior” şüweleňinde “Sofiýa Birinji” we 2014-nji ýylda jenap Peabody we Şerman atly animasiýa filminde Penni Petersonyň baş keşbini janlandyrdy.

Irki durmuş[düzet | çeşmäni düzet]

Gyş, Wirjiniýa ştatynyň Fairfaks şäherinde 1998-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda Krisoulanyň (täze Batistas) we Glenn Workmanyň gyzy dünýä indi. Ejesiniň üsti bilen ol grek asylly, kakasynyň üsti bilen nemes asylly. Ol aktýorlar Şanelle Workmanyň we Jimmi Workmanyň kiçi uýasy.

Hünär[düzet | çeşmäni düzet]

Gyş, güýmenje pudagynda ilkinji işini 2002-nji ýylda 4 ýaşyndaka “Cool Whip” söwda mahabatynda aldy. Ilkinji telewizorda “Diňläň!” Bölüminde rol aldy we Freddi, Monah, Süňkler we ER ýaly dürli seriallarda çykyş etdi.

“Phineas” we “Ferb” animasion çagalar sergisinde, 2009-njy ýylda premýer-ministr bolup, 2020-nji ýylda tamamlanan “Modern Family” seriýasynda Aleks Dunfiniň adaty roluny almazdan ozal Gretçeniň keşbini janlandyrdy. Teleýaýlym animasiýasynda işlemegini dowam etdirdi “Disney Junior Jake” we “Never Land Pirates” atly Merina Mermaidiň sesi. 2012-nji ýylda Gyş şol wagtky “Disneý” animasiýa franşizasynyň baş gahrymany Sofiýa roluny ýerine ýetirdi. Bu seriýa 2013-nji ýylyň ýanwar aýynda “Disney Junior” -da görkezildi.

2016-njy ýylyň sentýabr aýynda 68-nji Primime Emmy baýraklarynda gyş

2014-nji ýylda Şermanyň garşydaşy Penni Petersona ses berdi, “Dreamworks Animation” filminde jenap Peabody we Şerman bilen dostlaşdy. Şeýle hem, “Disneýiň Bambi II” we “Gök asmanyň buz döwri: Melttaun” animasion filmlerindäki gahrymanlara sesini berdi.

Gyş çeper filmlerde, esasanam “Kiss Kiss Bang Bang”, “Speed ​​Racer”, “Duress” we “Opposite Day” filmlerinde peýda boldy. Şeýle hem, Halloween temaly “Fred 2: Janly Frediň gijesi” filminde surata düşdi. “Çaperone” filmindäki baş keşbi üçin “Artistaş Aýdymçy baýraklary-2012” filminde “Kinofilmdäki iň oňat aktrisa” diýen ugurda dalaşgär görkezildi.

sofia the first theme song lyrics Archived 2021-11-19 at the Wayback Machine

Şahsy durmuş[düzet | çeşmäni düzet]

2012-nji ýylyň oktýabr aýynda Gyşyň aýal dogany Şanelle Workman ejesiniň fiziki we emosional taýdan kemsidilendigini aýdyp, hossary bolmak üçin ýüz tutdy. 2014-nji ýylyň 5-nji maýynda kazyýet Workmana hossarlyk berdi we Gyşy ejesiniň hossarlygyndan hemişelik aýyrdy. Soňra ejeleri "maşgala dawa-jenjeliň çäginden çykdy" -diýdi. 2015-nji ýylyň 15-nji maýynda Gyş Twitterde resmi taýdan azat edilendigini habar berdi.

2015-nji ýylyň iýun aýynda Gyş döşüni azaltmak operasiýasyny geçirdi.

Gyş, Los Anjelesdäki Kempbell Hall mekdebinde 2016-njy ýylyň iýun aýynda gutardy. 2016-njy ýylyň aprelinde Los Anjelesdäki Kaliforniýa uniwersitetine (UCLA) kabul edildi we 2016-njy ýylyň güýz çärýeginde şol ýerde başlamalydy. Şeýle-de bolsa, 12-nji sentýabrda UCLA-a 2017-nji ýylyň güýzünde okamagy meýilleşdirýändigini tassyklady. Kolleje girmek kararyna gelende, "Başga bir zat edip bilersiňiz. Men hemişe kanun bilen gyzyklandym, şonuň üçin pikir edýärin Elbetde, meniň etmegi we mekdebe gitmegi halaýan bir zadym bolar. " 2018-nji ýylda Gyş işine ünsi jemlemek üçin UCLA-dan belli bir aralyk aldy. 2019-njy ýylyň aprelinde Waşingtonyň Takoma şäherinde geçirilen “We Day” çäresine gatnaşdy.

Gyş grek prawoslaw kilisesiniň agzasydyr.