“Awatar”: Iň soňky howaçy

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

“Awatar”: “Iň soňky howaçy”, “Awatar” diýlip hem atlandyrylýar: Käbir sebitlerde “Aang rowaýaty”, Nikelodeon animasiýa studiýasy tarapyndan öndürilen Amerikan animasion teleserialy. Ony Maýkl Dante DiMartino we Braýan Konietzko bilelikde döredip, Aaron Ehasz baş ýazyjy bolup işledi. Nikelodeonda 2005-nji ýylyň fewral aýyndan 2008-nji ýylyň iýul aýyna çenli üç möwsümde efire berildi. “Awatar”, Aziýanyň ruhlandyran dünýäsinde guruldy, onda käbir adamlar Hytaýyň söweş sungatyndan ruhlanan “egilmek” diýlip atlandyrylýan tejribe arkaly suwuň, ýeriň, otuň ýa-da howanyň dört nusgawy elementiniň birini telekinetiki usulda dolandyryp bilerler. Dört elementiň hemmesini egip bilýän ýeke-täk şahsyýet, “Awatar”, dünýäniň dört döwletiniň arasynda deňagramlylygy saklamaga jogapkärdir we fiziki dünýä bilen ruh dünýäsiniň arasynda köpri bolup hyzmat edýär. Bu seriýa, Amerikan multfilmleri bilen anime birleşdirýän we esasan Günorta Aziýa, Täze Dünýä, Inuit we Sireniki täsirleri bilen Gündogar Aziýa medeniýetiniň şekillerine daýanýan stilde hödürlenýär.

Bu seriýa, häzirki Awatar we öz halkynyň iň soňky diri galan Howa Göçmenleri, dostlary Katara, Sokka we soňra Toph bilen ýangyn milletiniň söweşini bes etmekçi bolanda, on iki ýaşly Aangyň syýahatyna bagyşlanýar. dünýäniň beýleki halklaryna garşy. Şeýle hem, ot milletiniň sürgün edilen şazadasy Zuko, akylly daýysy Iroh bilen bilelikde Aangy, soň bolsa hyjuwly uýasy Azulanyň hekaýasyny ele alyp, ýitirilen abraýyny dikeltmäge synanyşýar. Leaves From The Vine Archived 2021-11-15 at the Wayback Machine

“Awatar”: Iň soňky “Airbender” reýtingde üstünlik gazandy we gahrymanlary, medeni salgylanmalary, sungat ugry, ses ýazgysy, degişme we mowzuklar bilen meşhurlyk gazandy. Bularyň arasynda uruş, genosid, imperializm, totalitarizm, indoktrinasiýa we erkin saýlaw ýaly ýaşlaryň güýmenjesinde seýrek duş gelýän düşünjeler bar. Görkeziş köplenç ähli döwürleriň iň uly animasiýa teleseriallarynyň biri hasaplanýar. Bäş sany Enni baýragyny, Gelip çykyş baýragyny, Ilkinji Emmi baýragyny, Çagalary saýlamak baýragyny we Peabody baýragyny aldy.

Giňeldilen “Awatar” franşizasy dowam edýän gülkünç seriýalary, deslapky roman seriýasyny, animasiýa yzygiderli seriýasyny we göni efirde filmi, şeýle hem Netflix üçin öndürilen görkezilişiň göni ýaýlymda görkezilmegini öz içine alýar. Doly seriýasy, finalynyň on ýyllygy mynasybetli 2018-nji ýylyň iýun aýynda Blu-rayda ýaýradyldy we 2020-nji ýylyň maý aýynda ABŞ-da we Kanadada Netflix-de ýaýlyma berildi. Paramount + 2020-nji ýylyň iýun aýynda, we 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda Amazon Prime Video-da.

Sazlamak[düzet | çeşmäni düzet]

“Awatar”: Iň soňky howa geçirijisi, adamzat siwilizasiýasynyň dört nusgawy elementiň adyny göterýän dört halkdan ybarat dünýäde guruldy: Suw taýpalary, Kingdomer şalygy, ýangyn milleti we howa göçmenleri. Her bir ýurtda, “egiriji” (suw geçiriji, ýer togalagy, ýangyn söndüriji we howa geçirijisi) diýlip atlandyrylýan käbir adamlar, Hytaýyň söweş sungatyna esaslanýan yşaratlary ulanyp, öz milletine degişli elementi telekinetiki taýdan dolandyrmak we dolandyrmak ukybyna eýe. “Awatar” dört elementiň hemmesini egmek ukybyna eýe bolan ýeke-täk adamdyr.

“Awatar” dört halkyň arasynda sazlaşygy saklamak we adamlar bilen ruhlaryň arasynda araçy hökmünde çykyş etmekden ybarat halkara emin. “Awatar” ölende, olaryň ruhy täze bedeninde täzeden dogulýar, indiki ýurtda ene-atalara “Awatar” aýlawy diýlip atlandyrylýan tertipde dünýä iner: Ot, Howa, Suw we .er. Däp bolşy ýaly, täze “Awatar” dört egilmek sungatyny öwrenmek üçin dünýäni gezer we şondan soň global parahatçylygy goraýjy roluna yhlas bilen başlar. “Awatar”, “Awatar döwleti” diýlip atlandyrylýan bir ýagdaýa girip biler, bu ýagdaýda wagtlaýynça öňki keşplerini öwrener. Bu “Awatar” iň güýçli wagty bolsa-da, “Awatar” awatar döwletinde bolan wagtynda öldürilmeli bolsa, reenkarnasiýa sikli gutarar we “Awatar” gaýtadan dogulmaz.

Gysgaça Mazmun[düzet | çeşmäni düzet]

Bir asyr öň ýaş Awatar Aang, täze jogapkärçiliklerinden gorkup, öýünden gaçyp, tupan bilen okeana mejbur edilip, Günorta polýusyň golaýyndaky buz buzunda asylan animasiýa bilen özüni saklady. Az salymdan, “Fire Nation” -yň şol wagtky hökümdary Fire Lord Sozin öz imperiýasyny giňeltmek üçin dünýä urşuny başlady. “Awataryň” Howa göçmeni bolmalydygyny bilip, ýangyn söndürijileriň güýjüni ýokarlandyrýan kometanyň kömegi bilen Howa göçmenlerine garşy genosid amala aşyrdy. Hundredüz ýyldan soň, Günorta Suw taýpasynyň ýetginjekleri Katara we Sokka tötänleýin Aangy tapyp, ony janlandyrýarlar.

Aang ilkinji möwsümde Katara we Sokka bilen Demirgazyk suw taýpasyna syýahat edýär, şonuň üçin suw akymyny öwrenip biler we “Fire Nation” -ny ýeňmäge taýyn bolar. Häzirki Fire Lord Ozaýyň kowulan ogly şazada Zuko, abraýyny dikeltmek üçin Awatary ele almagy umyt edip, daýysy Iroh bilen bilelikde olary yzarlaýar. Aang, Ozaýyň göwnünden turmak isleýän Fire Nation admiraly Zhao tarapyndan yzarlanýar. Harby-deňiz güýçleri Demirgazyk suw taýpasyna hüjüm edeninde, Zhao aýyň ruhuny öldürýär; Taýpanyň şazadasy ueu, janlandyrmak üçin janyny pida edýär we Aang duşman flotundan kowýar.

Ikinji möwsümde, Aang on iki ýaşly kör toprakly hilegär Toph Beifong-dan topragy öwrenmegi öwrenýär. Indi Fire Lord-dan gaçyp giden Zuko we Iroh Kingdomer Patyşalygyna bosgun bolýarlar we ahyrynda paýtagty Ba Sing Se-de mesgen tutýarlar. Iki topara-da Zukonyň kiçi uýasy Azula we ýangyn söndüriji yzarlanýar. Aang topary, ýakyn gün tutulmagy bilen baglanyşykly Firean Kingine goldaw üçin Earther şasynyň goldawyny gözlemek üçin Ba Sing Se gidýär, şol döwürde ýangyn söndürijiler güýçsiz bolar. Azula döwlet agdarylyşygy döredýär, paýtagty Fire Nation-a gözegçilik edýär, Zuko bolsa aýal dogany bilen. Aang Azula tarapyndan agyr ýaralanýar, ýöne Katara tarapyndan janlanýar.

Üçünji möwsümde Aang we onuň ýaranlary Gün tutulmagy wagtynda Fire Nation paýtagtyna çozýarlar, ýöne yza çekilmäge mejbur bolýarlar. Zuko Aang-a goşulmak we oňa ot ýakmagy öwretmek üçin Fire Nation-dan ýüz öwürýär. Lifehli durmuşy hormatlamak üçin monahlar tarapyndan ulalan Aang, urşy bes etmek üçin Ozaýy öldürmeli boljakdygy bilen göreşýär. Soziniň kometasy gaýdyp gelende, Aang Ozai bilen ýüzbe-ýüz bolýar we “Awatar” güýçlerinden peýdalanyp, Ozaýy ot ýakmak ukybyndan mahrum edýär; bu aralykda Aangyň dostlary Ba Sing Se-ni azat edýär, Fire Nation dirishipabl flotuny ýok edýär we Azulany ele alýar. Zuko täze Fire Lord täji boldy we uruş gutarýar.