Şpindel

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Maşyn gurallarynda, eplenç maşynyň aýlanýan oky bolup, köplenç ýüreginde mil bolýar. Miliň özüne pyçak diýilýär, ýöne dükanyň aşagyndaky işde bu söz köplenç metonyň manysynda ulanylýar, diňe bir şahanyň özi däl, eýsem podşipnikleri we oňa dakylýan zatlar we (ş.m).

Maşyn guralynda skameýka torbasyndaky baş we guýruk pyçaklary ýaly birnäçe pyçak bolup biler. Esasy eplenç adatça iň ulusydyr. Goşmaça kwalifikasiýa bolmazdan "egirme" salgylanmalar esasy pyçagy aňladýar. Ýokary göwrümli köpçülikleýin önümçilikde ýöriteleşen käbir maşyn gurallarynda 4, 6 ýa-da has esasy pyçaklar topary bar. Bulara köp ugurly maşynlar diýilýär. Mysal üçin, toparlaýyn türgenleşikler we köp nurbat maşynlary köp ugurly maşynlar. Oturgyç torbasynda birden köp pyçak bar bolsa-da (guýrugyny sanamak), köp aýlawly maşyn diýilmeýär; bir esasy egriji bar.

Eplençlere mysallar girýär

  • Torna (agaç torna ýa-da demir torna bolsun), pyçak kelläniň ýüregidir.
  • Aýlanýan kesiji agaç işläp bejermekde, pyçak şekilli üweýji kesijileriň galyplara we şuňa meňzeş degirmen önümlerine (ýeňillikler, monjuklar we egriler ýaly) kesmek aýratynlyklary üçin gurnalan bölegi.
  • Edil şonuň ýaly-da, aýlanýan kesiji metaldan işleýän maşyn gurallarynda (degirmen maşynlary we buraw pressleri ýaly), pyçak guralyň (buraw matasy ýa-da degirmen kesiji ýaly) dakylýan şahasydyr (mysal üçin, çeňňek arkaly).
  • Eplençleriň dürli görnüşlerine üweýji pyçaklar, elektrik pyçaklar, maşyn gurallary, pes tizlikli pyçaklar, ýokary tizlikli pyçaklar we başgalar degişlidir.

Suratlar[düzet | çeşmäni düzet]

Torna kellesi: H4-Şpindel
Torna guýrugy: T5-Şpindel
Köp aýlawly torna
Dik üweýji maşyn (ýekeje eplenç): # 2 - Şpindel

Salgylanmalar[düzet | çeşmäni düzet]

Iňlis Wikipediýasy (en)