Çigrek

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Çigrek diýip howanyň ýylylygynyň sowap pese düşmegi, howanyň we toprak üstüniň temperaturasy -00°С we ondanam pes bolmagyna, hem-de ýylyň ösüş döwründe howanyň gije-gündizki ýylylygy 00°С we pese çenli sowap üýtgemek hadysasyna aýdylýar. Ösümliklere gözegçilik işini ýylylygy söýýän ösümlikler gögerip çykandan soňra (şitiller gögerenden), gömülen üzümler açylandan soň, baglar gülländen, güýzüne bolsa, ýylylyk söýýän ösümlikleriň hasyl ýygnaýan döwrüne çenli geçirilýär. Gowşak çigrekde sowuk alýan gowaça we beýleki ösümliklere gözegçilik psihometr çeleginde 20°С we pes bolan wagty geçirilýär. Ýazuw işleri ösümlikleri çigrek zaýalanda geçirilýär:

  1. ýaprak (guran wagty) we ýaş gök (gowşak ösýän wagty), ýapraklaryň ir wagtda dökülmegi;
  2. gowaçanyň kökleriniň ýokarky, ortaky we aşaky gatlaklarynda;
  3. şahasy, baldagy miweleriniň çybyk gözleri;
  4. gül çogdumy, gunçasy, güli, sowuk degen gül täji;
  5. miwe düwünçegi, ýetişmedik miwe ýa-da doly bişip ýetişmedik däne;
  6. ýetişen miwäni, dänäni;
  7. ösümligi doly sowuk urmagy.