Zaratuştraçylyk

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Zaratuştraçylyk, 3500 ýyl mundan ozal Eýranda Zoroastr tarapyndan esaslandyrylan, takmynan 6-njy asyrdan biziň eramyzyň 7-nji asyryna çenli 3 sany Pars imperiýasynyň dini bolan we iň ilkinji mysallary öz içine alýan dünýädäki iň gadymy din. ikitaraplaýyn we Esatologiki ynanç. ylahy ylham dini. Bu dine ynanýanlara Zaratuştraçylyk, Mazdaistler we Zoroastrlar diýilýär we beden ölenlerinden soň direljekdiklerine we Ahura-Mazdanyň öňünde peýda boljakdygyna we şol ýerde sorag ediljekdigine ynanýarlar. Wagtyň geçmegi bilen Zurwanizm ýaly Zaratuştraçylyk dininiň kiçi şahalary ýüze çykdy. Zurwanizme bolan ynam, Zurwan diýlip atlandyrylýan wagt we ykbal hudaýyny baş hudaý derejesine çykardy. Zaratuştraçylyk dininiň mukaddes teksti Awesta bolup, ilki Awestanda ýazylypdyr. Ahura Mazda Awestanda "akylly lord" diýmekdir. IX asyrda Zaratuştraçylyk alymlary döwrüň dili bolan Pahlawide dini tekstleri ýazyp başladylar. Häzirki wagtda diniň doglan ýeri bolan Eýranda bary-ýogy 30,000 töweregi zaratuştraçylyk ýaşaýar, Hindistan bolsa zoroastrlaryň iň köp ýaşaýan diasporasydyr. Ýurtdan çykyp, Yslam goşunlary tarapyndan Eýrany basyp alandan soň Hindistanda mesgen tutan bu jemgiýet, geografiki gelip çykyşy boýunça Parsi diýilýär.

Çeşmeler[düzet | çeşmäni düzet]

https://tr.wikipedia.org/wiki/Zerd%C3%BC%C5%9Ft%C3%A7%C3%BCl%C3%BCk