Wikipediýa:Baýraklar

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Üstünlik baýraklar, Wikipediýa hyzmatlaryna minnetdarlyk nyşany hökmünde aýry-aýry ulanyjylara ýa-da beýleki Wikipediýa taslamalarynyň ulanyjylaryna hödürlenip bilinjek minnetdarlyk nyşanydyr. Ulanyjy baýragy başga birine gowşurmak islese, baýragyň sebäbine we statusyna laýyk bolmaly baýragyň sebäbini hem görkezmeli. Ýörite skript ulanyp, köp medallary tabşyrmak prosesini awtomatlaşdyryp bilersiňiz.

Belli bir baýrak alan ulanyja soň başga bir baýrak berilip ýa-da ozal berlen buýruk bilen täzeden sylaglanyp bilner. Şeýlelik bilen, bir gatnaşyjy makalalaryň ýokary hili üçin başga bir gatnaşyjyny sylaglap biler, beýlekisi işjeň administratiw iş üçin mynasyp ulanyjyny sylaglap biler.

Ulanyja baýrak gowşurmak isleseňiz, ulanyjy adyny baýrak sahypasynda görkeziň we baýragy gowşurylan ulanyjynyň gepleşik sahypasyna hödürläň. Baýrakly gatnaşyjy, öz islegi boýunça buýrugy Ulanyjy sahypasyna geçirer.

UMUMY HYZMATLAR
Asyl Ýyldyz „Asyl“ Ýyldyz

Wikipediýa ösüşine uly goşant goşan ulanyjylara berilýär. Bu goşant täze makalalar, bar bolan makalalara peýdaly goşmaçalar, wandalizme garşy göreş, administratiw iş, jedelleriň çözülmegine kömek we umuman Wikipediýanyň peýdasyna bolup biler.

„Aýratyn hyzmat“ Ýyldyzy „Aýratyn Ýyldyz“

Wikipediýa möhüm we möhüm goşant goşan ulanyjylara berilýär. Mysal üçin, Wikipediýanyň derejesini ýokarlandyrýan yzygiderli üýtgeşmeler girizýänler ýa-da belli bir makala mowzugyny ýa-da dolandyryjylaryň belli bir işini çuňňur ösdürýänler. Iki derejede. Hormat ordeni bilen sylaglanan gatnaşyjylara hödürlemek maslahat berilýär.

„Zähmetkeş“ Ýyldyzy „Zähmetkeş“ Ýyldyzy

Uzak wagtyň dowamynda Wikipediýa möhüm goşant goşan ulanyjylara berilýär.

„Kiçi Ýyldyz“ „Kiçi Ýyldyz“

Wikipediýa ownuk üýtgeşmeler bilen peýdaly we ep-esli goşant goşan ulanyjylara berilýär.

„Goldaw“ Ýyldyzy „Goldaw“ Ýyldyzy

Makalalary ýazmakda, taslamalaryň üstünde işlemekde we ekspedisiýa ýa-da metapediki çekişmelerde umumy düşünjäni goraýan ulanyjylara öz sözleri we hereketleri bilen goldaw beren ulanyjylara hödürlenýär.

„Serwis“ Baýragy „Serwis“ Baýragy

Hyzmat baýraklary, goşantlaryň sanyna we hyzmatyň dowamlylygyna baglylykda özbaşdak berlip bilner.

WikiTaslama Ýyldyzy „WikiTaslama Ýyldyzy“

„WikiTaslama Ýyldyzy“ belli bir “WikiTaslama” ep-esli goşant goşan ulanyjylara berilýär.

„Hepdäniň redaktory“ Baýragy „Hepdäniň redaktory“ Baýragy

Wikipediýa jemgyýeti tarapyndan 2013-nji ýylda döredilen ajaýyp işleri üçin redaktorlara minnetdarlyk hatydyr. Hepdäniň redaktory redaktoryň oňyn özüni alyp barşyna we hyzmatdaşlyk ruhuna minnetdarlygy görkezmek üçin niýetlenendir.

Meta

METAPEDIA HYZMATLARY
„Wikipediýa goragçysy“ ordeni „Wikipediýa goragçysy“ ordeni

Jenaýatçylara garşy we Wikipediýanyň ruhuny goramak üçin iň berk söweşijiler bilen sylaglamaly.

„Wandalizm söweşijisi“ ordeni „Wandalizm söweşijisi“ baýragy

Wandallaryň we tejribesiz täze ulanyjylaryň eden üýtgeşmelerine çalt jogap berýän iň kesgitli wandalizm söweşijilerine hödürlenýär.

„Öçürmek üçin“ ordeni „Öçürmek üçin“

Wikipediýany hapa we zibil arassalamakda yzygiderli we barlyşyksyz ulanyjylara berilýär.

„Makalalary tygşytlaýjy“ ordeni „Makalalary tygşytlaýjy“

Makalalary pozmakdan halas etmek üçin işjeň tagallalar eden ulanyjylara berilmeli.

„Çyzgy dizaýneri“ ordeni „Çyzgy dizaýneri“ ordeni

Wikipediýa hyzmatlar we dizaýn innowasiýalary üçin hödürlenýär.

„Çydamly gurşaw“ ordeni „Çydamly gurşaw“ ordeni

Iň kyn mowzuklary üstünlikli araçylyk etmek üçin ulanyjylaryň iň ýokary derejesine hödürlenýär.

„Býurokrat“ ordeni „Býurokrat“ ordeni

Uzak wagt bäri bu wezipede ýokary hilli iş alyp barýan bir wezipeli adama hödürlenýär.

„Buýsançly administrator“ ordeni „Buýsançly administrator“ ordeni

Işinde iň ýokary derejeli administratora berilmeli.

„Buýsançly suratkeş“ ordeni „Buýsançly suratkeş“ ordeni

Wikipediýany üstünde işlän suratlary, şol sanda grafika ussahanasyndaky işiniň tizligi we hili bilen doldurmakdaky uly goşandy üçin hödürlenýär.

„Buýsançly suratkeş“ ordeni „Buýsançly suratkeş“ ordeni

Wikipediýanyň ýokary hilli şekillerine we bu suratlar bilen makalalary suratlandyrmaga goşan ajaýyp goşantlary üçin.

„Düşünjeli linza “ ordeni „Düşünjeli linza“ ordeni

Işleýän aýratyn çeper ýa-da üýtgeşik suratlar bilen Wikipediýa goşan goşandy üçin sylaglamaly.

„Hormatly redaktor“ ordeni „Hormatly redaktor“ ordeni

Orfografiýa, dyngy belgileri we stilistik ýalňyşlyklary düzetmek üçin möhüm goşantlar üçin sylaglamaly

„Hormatly terjimeçi“ ordeni „Hormatly terjimeçi“ ordeni

Wikipediýa bölümlerinden makalalary beýleki dillere terjime etmekde gazanan üstünlikleri, şeýle hem beýleki goşant goşanlaryň tekstleri terjime etmegine kömek edenligi üçin sylaglamaly.

„Hormatly synçy“ ordeni „Hormatly synçy“ ordeni

Hil ýagdaýy ýa-da deň-duş gözden geçirmek üçin hödürlenen makalalaryň çekişmelerine işjeň we täsirli uzak möhletleýin gatnaşandygy üçin sylaglanýar, beýleki taslamalarda ýa-da gepleşik sahypalarynda ara alnyp maslahatlaşylýar we şeýlelik bilen Wikipediýa makalalarynyň hiliniň ep-esli ýokarlanmagyna goşant goşýar.

„Buýsançly bot eýesi“ ordeni „Buýsançly bot eýesi“ ordeni

Peýdaly botlary döretmek ugrunda köp zähmet çeken bot operatory bilen sylaglandy. Bot "Hormatly Wikipediýa bot" belligini alar.

„Tehnik“ orden „Tehnik“ ordeni

Taslamanyň tehniki goldawyna ep-esli goşant: mysal üçin, Wikipediýa amaly koduny, ýörite skriptleri, gadjetleri, çylşyrymly şablonlary döretmek, durmuşa geçirmek we goldamak üçin.

„Düzgün dörediji“ ordeni „Düzgün dörediji“ ordeni

Köplere kömek edýän we jemgyýet tarapyndan işjeň ulanylýan düzgünleri we görkezmeleri döreden ýa-da goşant goşan ulanyjylara berilýär.

Model ordeni Model ordeni

Peýdaly şablonlar döredijilere we gowulandyryjylara berilýär.

„Awtorlyk hukugyny goraýjy“ ordeni „Awtorlyk hukugyny goraýjy“ ordeni

Taslamada awtorlyk hukugynyň berjaý edilmegine möhüm goşantlar üçin hödürlenýär.

„Hüşgär göz“ ordeni „Hüşgär göz“ ordeni

Wandallar we tejribesiz başlaýanlar tarapyndan redaktirlemelere çalt jogap berýän ulanyjylara hödürlenýär.