Mazmuna geçiň

Wakyf

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Wakyf – Wakyf Türkmenistanyň dürli ýerlerinde mazmuny tapawutlanýar. Hywa we Buhara hanlygynda ýagny oňa degişli türkmen raýonlarynda ol ruhanylaryň peýdasyna bagyş edilen eýeçilikdir. Zakaspiý territoriýasynda Wakyf öz irki gelip çykyş mazmunyna golaýdy. Bu ýerde oba jemagaty mollalara, işanlara dini işleri berjaý edýändigi diýip belli bir ýer-suw paýyny (sylag suwy) wagtlaýyn berýär eken. Wakyf ýerler cärjew we Kerki begliklerinde hem köp bolupdyr. elbetde bu ýerler aýry-aýry mülkdarlar, oba jemagaty tarapyndan ile ady ýaýran belli ruhanylara, mollalara medresesi üçin berlen peşgeş ýerlerdir.

Kolonial döwürde Maryda hem “Wakyf” ýerler köpelipdir.

Wakyfdan başga-da ýer eýeçiliginiň ýene-de birnäçe ownuk görnüşleri: “ hasse”, “ynam”, “emläk”, ýerleri, “ijara ýerleri” ýörgünli bolupdyr.