Mazmuna geçiň

Valorant

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Valorant (VALORANT diýlip atlandyrylýar), Riot Games” tarapyndan işlenip düzülen we neşir edilen mugt oýnalýan köp oýunçy taktiki ilkinji adam atyjy wideo oýun. Ilki bilen 2019-njy ýylyň oktýabr aýynda “A” kody ady bilen goýberilen oýun, ýapyk beta döwrüni 2020-nji ýylyň 7-nji aprelinde çäklendirilen giriş bilen başlady we soňra resmi taýdan 2020-nji ýylyň 2-nji iýunynda goýberildi.

Oýun

Walorant, ýakyn wagtda döredilen topara esaslanýan taktiki atyjy we ilkinji adam. Oýunçylar, dünýäniň dürli ýurtlaryna we medeniýetlerine laýyk gelýän agent gahrymanlarynyň toplumy hökmünde oýnaýarlar. Esasy oýun re modeiminde, her toparyň bäş oýunçysy bolan hüjümçi ýa-da gorag toparyna oýunçylar bellenilýär. Agentleriň hersinde zarýad talap edýän özboluşly ukyplary, şeýle hem öldürmek, öldürmek ýa-da partlamak arkaly jenaýat talap edýän özboluşly başarnyk bar. Her oýunçy her tapgyra "nusgawy" pistolet we bir ýa-da birnäçe "aýratyn ukyp" bilen başlaýar. Beýleki ýaraglar we ussatlyk tölegleri, geçen tapgyryň netijelerine esaslanyp pul töleýän, oýunçynyň jogapkärçiligini öldüren we tüpeň bilen görülýän islendik ykdysady ulgamy ulanyp satyn alyp bolýar. Oýunda suwasty ýaraglar, tüpeňler, pulemýotlar, hüjüm tüpeňleri we mergen ýaraglary ýaly dürli ýaraglar bar. "Spektr", "Odin" we "Wandal" ýaly awtomatiki we ýarym awtomat ýaraglaryň takyk atylmagy üçin pleýer tarapyndan dolandyrylmaly galyndy nagyşlary bar.

Dereje ýok

Derecesiz modda, 13 turu kazanan ilk takım maçı kazanır. Saldıran ekibin, Spike adlı bomba tipi bir cihazı vardır ve bu bombayı belirli bir yere götürmesi ve etkinleştirmesi gerekir. Saldıran ekip, etkinleştirilen Spike'ı belirli bir süre başarıyla korursa, patlar ve bir puan alırlar. Savunma takımı Spike'ı devre dışı bırakabilirse veya 100 saniyelik tur süresi, saldıran takım Spike'ı etkinleştirmeden sona ererse, savunma takımı bir puan alır. Bir takımın tüm üyeleri, Spike etkinleştirilmeden önce ölürse veya savunma yapan takımın tüm üyeleri, Spike etkinleştirildikten sonra ölürse, rakip takım bir puan kazanır.

Spike Hüjüm

“Spike Rush” re modeiminde 4 tapgyrda ýeňiş gazanan ilkinji topar oýunda ýeňiş gazandy. Oýunçylar, adaty oýunlardan iki esse çalt zarýad alýan ahyrky netijeden başga ähli ukyplary bilen başlaýarlar. Hüjüm toparyndaky ähli oýunçylar “Spike” göterýärler, ýöne her gezeginde diňe bir “Spike” işjeňleşdirilip bilner. Aparaglar tötänleýin berilýär we her bir oýunçy şol bir ýaragdan başlaýar. Adaty oýunda tapylan iň soňky orblar elýeterli däl, ýöne olaryň ýerine dürli häsiýetli orblar çalyşýar.

Bäsdeşlik

Bäsdeşlik oýunlary, ilkinji 5 oýny oýnansoň, her bir oýunçy üçin dereje berýän ýeňiş esasly reýting ulgamynyň goşulmagy bilen adaty oýunlar bilen deňdir. Bu re inimde oýnan oýunlaryň soňundaky çykyşlara esaslanýan köp derejeler bar.. 2020-nji ýylyň iýulynda Riot bäsdeşlik oýunlary üçin "iki ýeňiş" talapyny hödürledi; bu ýerde 12-12-de birden duýdansyz ölüm tapgyryny oýnamagyň ýerine, topar ýeňiş gazanmak üçin garşydaş topardan 2 oçko öňe saýlanmalydyr. Her bir uzatma, oýunçylara ýarag we başarnyk satyn almak üçin deň mukdarda pul berýär, şeýle hem iň soňky ukyp tölegleriniň ýarysyna golaýyny berýär. Iki aýlawly topardan soň oýunçylar oýnuň deňme-deň tamamlanmagy üçin ses berip bilerler, bu bolsa birinji setden soň 6 oýunçy, ikinji setden soň 3 oýunçy, soň bolsa diňe 1 oýunçy talap edýär..

Ölüm oýny

Ölüm tertibi 2020-nji ýylyň 5-nji awgustynda girizildi. 12 oýunçydan 10 minutda 40-a ýeten oýunçy oýunda ýeňiş gazandy. 40 öldürilmänkä wagt gutarsa, 40 öldürmäge iň ýakyn oýunçy ýeňiji hasaplanýar.

Dyrma

5-de 5-de oýnalýan oýun rejimi. Iki toparyň hem belli bir ýerlerde ýörite ýaraglary we başarnyklary bar. Kimdir biri öldürse, bu çyzgy öňe gidýär. Topar ýaraglary bu taýaga atýar. Eger eliňizdäki ýarag bilen öldürseňiz, ýaragyňyz toparyň ýaragyna öwrülýär. Netijede, size berlen zat "äpet pyçak", "Gysga", "Ok oky" we başgalar bolup biler. Finalda topar belli bir duşmany öldürse ýeňer. Merhum tötänleýin ýerde gaýtadan dogulýar.

Göçüriň

5-de 5-de oýnalýar. Her kim saýlaw ekranynda agent üçin ses berýär, ses berişligiň netijesinde tigir aýlanýar we ses berlen agentleriň biri tötänleýin saýlanýar. Saýlanan agent, toparyň ähli oýunçylaryna berilýär. Başgaça aýdylanda, tigiriň ujunda "Fade" agenti saýlansa, topardakylaryň hemmesi şol agent bilen oýnaýar. Duşuşyklar gözegçilik edilmedik oýunlara meňzeýär, ýöne ykdysadyýet ulgamy ýok we 5 ýeňiş gazanan topar. Şeýle-de bolsa, bu oýun tertibi aýryldy.

Gar topy çaknyşygy

5-de 5-de oýnalýar. Her kimde gar topy bar. Bu ýarag bilen gar toplaryny zyňyp garşydaşlaryňyzy öldürmäge synanyşýarsyňyz. Kartanyň tötänleýin böleginde portal açylýar we sowgatlar azalýar. Sowgat gutulary atyş arkaly açylýar. Döwrebaplaşdyrmalary öz içine alýar. Bular süýşmäge, toplary bökmäge, daşlaşanyňyzda ulalýan toplary ýa-da ýarylmaga mümkinçilik berýän konki bolup biler. Her öldürme topara ýazylýar we 50 adam gazanan topara ilkinji gezek ýeňilýär, ýöne bu oýun tertibi aýryldy.

Valorant Hesap[düzet | çeşmäni düzet]

“Valorant”, “Riot Games” tarapyndan 2020-nji ýylda çykan meşhur ilkinji atyjydyr. Valorant hesap bir oýunçynyň oýnundaky ösüşini, satyn alnan zatlary, agentleri we beýleki sazlamalary yzarlaýar. “Valorant” hasabyňyz, oýun estetikasyny şahsylaşdyrmak üçin satyn alnan zatlaryňyzy, derejäňizi we satyn alnan zatlaryňyzy görkezýär. Şeýle-de bolsa, Walorant hasabyňyzyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin güýçli parollary ulanmak we hasabyň jikme-jikliklerini yzygiderli täzelemek möhümdir.