Mazmuna geçiň

Vajinismus

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Waginismus, waginanyň girelgesindäki myşsalaryň huşsuz gysylmagy netijesinde jynsy gatnaşykda bolup bilmezlikdir. Waginizm ilkinji gijeden jübütler üçin uly mesele bolup bilse-de, her jynsy gatnaşykda waginizm diýip hasaplamaly däl. Waginizm meselesi, waginal girelgäniň töweregindäki myşsalaryň islegsiz gysylmagy we jynsy gatnaşyklar zerur bolsa-da, jyns agzalarynyň wagina girip bilmezligi.


Waginizmiň sebäpleri

Ilki bilen, waginizmiň islege bagly däldigine gowy düşünmeli. Waginizmiň esasy sebäbi köplenç doly kesgitlenmese-de, aşakdaky şertler waginizme sebäp bolup biler: Waginal hamyrma ýokançlygynyň tejribeli ýa-da şaýat bolmagy Waginal hamyrma ýokançlygynyň taryhy trawmatiki dogluşyň ýa-da ginekologiki hirurgiýanyň umumy aladasy Birinji senäniň gaty agyrylydygyna ynanýaryn trawma) Basyş Wulva anyk kliniki alamatlary bolmadyk, ýöne bejeriş döwründe agyry döredip bilýän westibulit diýilýän ýagdaý. Maşgala zorlugyna duçar bolmak husbandr-aýalyň arasyndaky ynamy ýitirmek Dolandyryşy ýitirmek gorkusy Jynsy görkezijileriň ýeterlik däldigi


Waginizmde başdan geçirilýän meseleler haýsylar?

Waginizm ýagdaýynda, barmagyň ýa-da bir zadyň waginanyň içine girmegi ähtimal däl. Başga bir waginizm çemeleşmesinde, bu waginal refleks diňe bir jyns gatnaşyklary wagtynda däl, kompýuteriň (çanaklyk) myşsalarynyň islegsiz gysylmagyna meňzeýär. Jübütleri söýgi bilen baglanyşykly we jynsy gatnaşykdan başga hiç hili kynçylyk çekmedik jübütlerde hemme zat gowy bolsa-da, jynsy gatnaşykda ýüze çykýan bu ýagdaý aýallarda howsala hüjümine sebäp bolýar. Örän bagtly ýagdaýda, oýundan soň, jynsy gatnaşykda, aýal öz-özünden şertnama baglaşanda, aýaklaryny ýapýar, ýoldaşyny itýär we özüni gulplaýar. Waginanyň çyglylygynda azalýar we guraklyga öwrülýär. Waginizmde ýüze çykýan bu howsala hüjümi, aň-düşünjedäki jynsy gatnaşyklar baradaky ýalan maglumatlar bilen baglanyşykly. Bejerilmese, jübütleriň arasynda yzyna gaýtaryp bolmajak netijelere sebäp bolup biler.

Aljyraňňylyga meňzeş bu ýagdaýda ýürek urgusynyň tizlenmegi, ysgynsyzlyk hökmünde görüp boljak bir ýagdaý, aýalyň özi şertnama baglaşýandygy sebäpli, jyns agzalarynyň bu görnüşe girmegi mümkin däl. Waginizm bilen jynsy gatnaşyklary doly tamamlap bolmaz. Waginizm keseli bolan aýallarda beden we beýni hiç wagt jynsy gatnaşykda oňyn tejribe almaýar. Aýallarda görüp boljak bu negatiw jyns habarlary dürli-dürli we bu habarlar wagina myşsalarynyň islegsiz gysylmagyna sebäp bolýar. Bu gysylmalaryň agyrysyna we aýalyň jynsy gatnaşyklara garaşýan zatlaryna jogap hökmünde jynsy gatnaşyklar mümkin däl bolup biler we käwagt gaty agyryly bolup biler. Mesele wagtyň geçmegi bilen jynsy meselä däl-de, "maşgala meselesine" öwrülip biler we jübütleriň arasynda ösüp we öwezini dolup bolmajak kynçylyklara sebäp bolup biler. Şonuň üçin gysga wagtda hünärmen lukmandan goldaw almak möhümdir.

Waginizmiň başga bir çemeleşmesi bilen, waginizm "yza süýşürilýän kesel". Karýerasy, aýalyň gözegçilik ediji garaýşy, bu meseläni özbaşdak ýeňip geçmek pikiri ýaly köp dürli bahana sebäpli bejergini yzygiderli yza süýşürip bolýar. Waginizm meselesinden gaça durýan hassalar, aňsat bejeriş programmasynyň birnäçe sessiýasyndan soň oňyn netijeleri görýärler.

Waginizm bejergisi

Waginizmi bejermek boýunça geçirilen gözleglerde, gözegçilik etmek arkaly meýletin gysylmalary doly ýok etmek maksat edinilýär. Bejerginiň esasy elementi myşsalaryň ýadyny täzeden gurmak we aýalyň çanak muskullaryny dolandyrmagy öwrenmekdir. Biliş we özüni alyp baryş bejergisi bilen mümkindir. Häzirki wagtda waginizm keseli bolan we bejergi alýan näsaglar ortaça 3 ýa-da 4 günüň dowamynda kesgitli we hemişelik netijä gelýärler.