Telekeçilik

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Telekeçilik ( telekeçilik işi , bu biznesdir ) özbaşdak eýeçilik etmek, haryt satmakdan, iş ýerine ýetirmekden ýa-da hyzmatlary etmekden, öz töwekgelçiligiňiz bilen amala aşyrylýan garaşsyz girdejidir. Işewürlik bilen meşgullanýan adamlar, kanunda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, kanunda bellenilen tertipde hasaba alynmalydyr.

Haryt satmak, iş ýerine ýetirmek ýa-da ulgamda girdeji getirmeýän hyzmatlary bermek ýaly aýratyn ýagdaýlaryň telekeçilik hasaplanmaýandygy düşnüklidir.

Bir iş alyp barmak üçin telekeçiniň özüne çekýän emläk, maddy däl aktiwleri we zähmet çeşmelerini ulanmak zerur. Sarp edilen serişdeleriň öwezini doljakdygyna we önümiň girdeji bilen satyljakdygyna kepillik ýok. Bu emlägiň hemmesini ýa-da bir bölegini ýitirmek töwekgelçiligi bilen baglanyşyklydyr.

Mosturtlaryň köpüsinde işe başlamak üçin elmydama resmi hasaba alynmak talap edilýär, ýöne ölçegler we şertler ep-esli üýtgäp biler. Russiýa Federasiýasynyň kanunçylygyna laýyklykda telekeçilik kanuny şahs tarapyndan ýa-da kanuna laýyklykda hasaba alnandan soň gönüden-göni şahsy (şahsy telekeçi) tarapyndan amala aşyrylyp bilner.