Tehnologiýasy

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Tehnologiýa ("senetçilik ylmy", grekçe: τέχνη; tehno, "senetçilik, ussatlyk, senetçilik"; we grekçe: -λογία; -logy [3]) harytlary ýa-da hyzmatlary öndürmekde ýa-da amala aşyrmakda ulanylýan başarnyklar, usullar, amallar maksatlary, tehnikalary düzmek ýa-da ylmy gözlegler. Tehnologiýa usullary, amallar we ş.m. maşynlarda, kompýuterlerde, dürli enjamlarda ýa-da zawodlarda ýaşamak bilen birlikde maglumat bolup biler. Adam şuňa meňzeş zatlary jikme-jik bilmezden işledip biler.

Tehnologiýa, tebigy baýlyklary adamlar tarapyndan ýönekeý gural hökmünde ulanmak bilen başlandy. Tigiriň oýlanyp tapylmagy, taryhdan öňki döwürde ýangyny nädip dolandyrmalydygyny, täze daş asyry rewolýusiýasynda taýýar iýmit çeşmelerini köpeltmek üçin önümçilikde ulanylýan usullar we gurallar, şeýle hem adamlar syýahat etmek we olara gözegçilik etmek üçin tehnologiýadyr. daşky gurşaw. Taryhyň dowamynda çap we çap, telefon we internetdäki ösüşler adamlara dünýä derejesinde erkin aragatnaşyk saklamaga we aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berdi. Harby tehnologiýanyň yzygiderli ösmegi weýran ediji güýji bolan ýadro ýaraglary we taýaklar ýaly ýönekeý ýaraglar ýaly tehnologiýalaryň ösmegine sebäp boldy.

Tehnologiýa bular bilen has köp täsir edýär. Tehnologiýa, şeýle hem häzirki dünýä ykdysadyýetini goşmak bilen ykdysadyýetlere, meşhur güýmenje synpynyň mundan beýläk-de ösmegine we ösmegine kömek etdi. Köp tehnologiki prosesler we islenmeýän önümler sebäpli dünýäniň daşky gurşawa hapalanmagy diýlip atlandyrylýan tebigy daşky gurşawa zyýan ýetdi. Tebigy baýlyklar gutaryp başlady. Tehnologiýanyň dürli ulanylyşy köplenç jemgyýetde täze ahlak meselelerine sebäp boldy. Käbir gymmatlyklaryna täsir etdi. Mysal üçin, adatça diňe maşyn üçin kesgitlenen netijelilik düşünjesinde ösüş boldy we bu adam öndürijiligi nukdaýnazaryndan şol manyda ulanyldy.