Mazmuna geçiň

Tehnologiýa

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Tehnologiýa (grekçe: "tehno" - senetçilik, ussat we "logotipler" - ylym, bilim) - çig maly ylmy tejribe esasynda taýýar önümlere öwürmegiň usullary.

Tehnologiýa (grek tehnologiýasy - sungat, ussatlyk, öwreniş) önümçilik, gurluşyk, ulag, oba hojalygy we beýleki pudaklarda önümleri almak, gaýtadan işlemek we gaýtadan işlemek usullaryny kadalaşdyrýan ulgamdyr; bu usullary ösdürmek, durmuşa geçirmek we kämilleşdirmek bilen baglanyşykly ylym. Her pudagyň öz tehnologiýasy bar: magdan tehnologiýasy, gurluşyk tehnologiýasy, oba hojalygy we ş.m.

Mysal üçin, gurluşyk işleriniň tehnologiýasy birnäçe amallaryň toplumyndan durýar: ýer işleri (ýerüsti tekizlemek, çukurlary we çukurlary gazmak); düýbüni tutmak; diwary dikeltmek (kerpiç ýygnamak, paneli oturtmak); seýsmiki kemerleriň we demirbeton sütünleriniň işlemegi; pollar we üçek örtükleri, üçek; elektrik, gaz we suw ulgamlaryny geçirmek; kosmetiki işler we ş.m. Her amalyň öz ýerine ýetiriş usullary bar. Mysal üçin, tamamlananda diwar ilki bilen tekizlenýär (maýaklar oturdylýar), gara gips ulanylýar, soňra arassa gips ulanylýar, soňra ak reňklenýär (boýag ulanylýar) ýa-da diwar kagyzy ýelimlenýär.

Iş ýüzünde tehnologiki prosesler näçe jikme-jik ösdürilse, maslahat berilýän usullar çuňňur tejribä we ylmy çemeleşmä esaslanýar, öndürilen önümiň (awtoulag, bina ýa-da gurluş we ş.m. 6.) hili ýokary bolar. Ylym hökmünde tehnologiýanyň roly we wezipesi önümi taýýarlamagyň iň döwrebap we täsirli usullaryny döretmekdir. Islendik ugurda tehnologiýany ösdürmek üçin tehnologiki resminamalary, adaty tehnologiki amallary we standartlaşdyrylan enjamlary we enjamlary ulanmak üçin bitewi prosedura bolmaly.

Tehnologiýa materiallaryň, çig malyň ýa-da önüm öndürmek üçin senagat proseslerinde ulanylýan önümleriň görnüşini, ululygyny, aýratynlyklaryny we äheňini üýtgetmek üçin şertlerden durýar. Tehnologiýa

Umumy önümçilik prosesiniň bir bölegi bolan önümçilik, transport, saklamak we gözegçilik işlerine tehnologiýa hem diýilýär. Jemgyýetiň üýtgemegi sebäpli innowasiýa tehnologiýasy düşünjesi önümçiligiň, hyzmatyň, bilimiň we ş.m. dürli ugurlara girizilýär. Häzirki tehnologiýa:

  • öňdäki tehnologiýa
  • galyndysyz tehnologiýa
  • önümçilik we gaýtadan işlemek tehnologiýasy

halkara standart tehnologiýalaryna bölünýär. Nebit, gaz, oba hojalyk önümleri we beýleki tehnologiýalar önümçilik talaplaryna laýyklykda ösdürilýär.