Teýlorizm

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

"Ylmy dolandyryş pelsepesi" diýlibem bilinýän Teýlorizm Frederik Teýloryň 1911-nji ýylda çap eden makalasyna esaslanýar. Teýlorizmiň düýp ýörelgeleri şulardyr:

  1. Bir iş bölümlere bölünmeli we işgärler o bölümde hünärment derejesine getirilmeli.
  2. Belli bir işden bir işgär jogapkär bolmaly.
  3. Bir işi oýlanma, taslama, ýerine ýetirme we derňeme işleriniň ählisi aýry adamlar ýa-da wezipelerde bolmaly.
  4. Guramalarda ähli ygtyýar we jogapkärçilik merkezde we dolandyryjylarda bolmaly.
  5. Işgärleriň ylmy ýörelgeleri esasynda bilim almagy üpjün edilmeli.
  6. Guramada hiýerarhiki düzüliş bolmaly.
  7. Işe uýgun işgär ylmy usul bilen saýlanmaly.

Teýlorizmi tankytlanlar Teýlori "tölegi ýeke-täk ylhamlandyryjy çeşme" hökmünde görmegi sebäpli tankytlaýarlar.[Çeşme zerur]