Türkmenlerde wagt aňladylyşy

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Daňdan wagty — Günüň dogjak ýeriniň ýagtylyp başlamagy.

Saba, säher wagty, ir ertir — Daň atandan gün dogýança. Tomus aýlarynda ol bir ýarym sagatlap dowam edýär.

Ertir wagty — Daň atandan Gün dogup, gowy ýerden saýlanýança. Şeýle hem ertir sözüniň geljek, indiki gün manysy hem bar. Mysal üçin, „bu gün bolmaz, ertir gel“ ýa-da „Ertirimizi (geljegimizi) göz öňünde tutsak“.

Salkyn — Bir gündiziň ýarsy. Mysal üçin, „Bu işi bir salkynda etse bolar“

Ertir salkyn — Gündiziň birinji ýarymy. Gün dogandan günortana çenli dowam edýär.

Öýlän salkyn — Gündiziň ikinji ýarymy. Günortandan ýarym sagat çemesi geçensoň başlanyp, gün ikindi bolýança dowam edýär.

GuşlukTomus günleri sagat 9 töweregi

Uly guşlukTomus günleri sagat 11 töweregi.

Günortan, günorta, çäş wagty, günorta garaňkysy — Günüň iň ýokary galýan wagty. Günortandan soň gün aşak inip ugraýar. Mysal üçin „Günorta boldy“, „Çarşenbe gün çäş wagty“.

Öýlän — Günortandan ýarym sagat çemesi geçenden soň başlanýar.

Ir öýlän — Günortan geçenden soň öýläniň giren ilkinji pursatlary.

Ak öýlän — Ir öýleden soň öýle guşluga çenli.

Öýle guşluk — Ak öýländen soň ikindä çenli.

Ikindi — Ýaşmasy golaýlan günüň reňkiniň üýtgäp gyzaryp başlaýan wagty. Ikindi girende her bir zadyň kölegesi öz boýunyň iki essesine günortanky kölegesiniň boýuny goşanyňdaky uzynlyga ýetýär.

Agşam — Gün ýaşan badyna agşam girýär we garaňky gatlyşýança dowam edýär.

Ir agşam, ilkagşam — Agşamyň ilkinji pursatlary. Ýaşan günüň ýagtysy solýança dowam edýär.

Giç agşam — Ýaşan günüň ýagtysy ýiteňkirläp, şapak doly ýitinçä, asmanda görünýän ýyldyzlar sanardan has köpelýänçä dowam edýär.

Ýassy — Agşamdan soň ýassy namazynyň okalýan wagty girende başlanýar.

Ýary gije — Gijäniň ýarpysynyň geçmegi. Gije umumy ikä bölünip, ýary gijeden öň we ýary gijeden soň diýlip hem atlandyrylýar.

Türkmenbaşy eýýamynda wagt aňladylyş reformasy[düzet | çeşmäni düzet]

Aý atlary

IňlisçeTSSR görnüşiHäzirki döwürde
JanuaryÝanwarÝanwar
FebruaryFewralFewral
MarchMartMart
AprilAprelAprel
MayMaýMaý
JuneIýunIýun
JulyIýulIýul
AugustAwgustAwgust
SeptemberSentýabrSentýabr
OctoberOktýabrOktýabr
NovemberNoýabrNoýabr
DecemberDekabrDekabr


Hepdäniň günleri

IňlisçeTürkmençe
MondayDuşenbe
TuesdaySişenbe
WednesdayÇarşenbe
ThursdayPenşenbe
FridayAnna
SaturdayŞenbe
SundayÝekşenbe

Ulanylan çeşmeler[düzet | çeşmäni düzet]