Syýahatçylyk

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Syýahatçylyk ýa-da syýahat, bir ýurda ýa-da sebite gelýänleri özüne çekmek üçin görülýän ykdysady, medeni, tehniki çäreleriň we gözlegleriň hemmesi, dynç almak, hezil etmek, görmek we tanamak üçin edilen syýahatdyr. Syýahatçylyk syýahaty diňe bir ýerden başga bir ýere syýahat etmek bilen çäklenmän, medeni, ykdysady we sosial taýdan hem aragatnaşyk saklaýar. Syýahatçylygyň kömegi bilen adamlar durmuşa, dürli sebitlerden, ýaşaýan sebitiniň daşyndaky beýleki ýurtlaryň gözelliklerine we adamlaryň galdyran medeni mirasyna göz ýetirip, geljekki nesillere has ýaşap boljak dünýäni terk etmegiň zerurdygyna ynanýarlar. geçmişde ýaşapdy. Syýahatçylar gidýän ýurdunda ýa-da sebitinde görýän ýerleriniň deregine ýerli ilat üçin pul gazanýarlar. Başgaça aýdylanda, syýahatçylyk syýahat edilýän ýurduň we sebitiň ykdysadyýetine uly maliýe goşant goşýar. Syýahatçylyk nukdaýnazaryndan Antalýa we Bodrum Türkiýe üçin iň köp girdeji gazanýar. Syýahatçylyk sözi ilkinji gezek 21-nji asyrda Iňlisleriň Europeewropa syýahaty üçin ulanyldy. II. Ikinji jahan urşundan soň bu hereket bütin dünýäde giňden ýaýransoň, syýahatçylyk sözi meşhur söze öwrüldi. Geçmişde diňe baý we işsiz adamlar tarapyndan amala aşyrylan bu syýahatlar transport desgalarynyň (tizlik, rahatlyk we howpsuzlyk ýaly) yzygiderli ösmegi we jemgyýetçilik ösüşleri (myhmanhanalar, moteller, düşelgeler, dynç alyş) köpeldi. obalar we ş.m.) gysga wagtyň içinde hemmelere dynç almaga mümkinçilik berýär.

Myhmanhanalar, myhmanhanalar, umumy ýaşaýyş jaýlary, plýaacheslar, restoranlar we kazinolar, dynç alyş ýerleri, güýmenje meýdançalary, sport we aw desgalary, spalar syýahatçylaryň ýaşamagy we dynç almagy üçin gurlan syýahatçylyk guramalarydyr. Bu edaralaryň sany, amatlylygy, işgärleriniň dostlugy we bu ýerlere elýeterliligi syýahatçylaryň akymyny artdyrýar. Syýahatçylygy artdyrýan başga bir faktor, taryhy ýadygärlikleriň köp bolmagydyr. Köne şäher harabalyklary, meşhur ýadygärlikler (metjitler, ybadathanalar, açyk asmanda teatrlar, muzeýler we ş.m.) hemişe adamlaryň ünsüni özüne çekýär. Bulardan başga-da, tebigy gözellikler hem möhüm gyzyklanma çeşmesidir. Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasy (UNWTO) syýahatçylyk girdejileriniň her ýyl 4% ýokarlanýandygyny mälim etdi. Iňlis travel

Syýahatçylygyň görnüşleri[düzet | çeşmäni düzet]

  • bilim syýahatçylygy
  • lukmançylyk syýahatçylygy
  • geoturizm
  • taryhy syýahatçylyk
  • sport syýahatçylygy
  • dini syýahatçylyk
  • humar oýunlary syýahatçylygy
  • söwda syýahatçylygy
  • jyns syýahatçylygy