Mazmuna geçiň

Salvador Dalí

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Salwador Dali (1939)

Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech, Pboluň Dalisi Markisi (Figueras, 1904-nji ýylyň 11-nji maýy - Figueras, 1989-njy ýylyň 23-nji ýanwary) 20-nji asyryň ispan suratkeşi, heýkeltaraş, oýma ussady, dizaýner we ýazyjydy. Sýurrealizmiň iň beýik wekillerinden biri hasaplanýar.

Salvador Dali ajaýyp we düýş ýaly ajaýyp suratlar bilen tanalýar. Surat çekmek ussatlygy köplenç Galkynyş sungatynyň täsiri we haýranlygy bilen baglanyşyklydyr. Şeýle hem, Daliniň plastik çeşmeleri kino, heýkeltaraşlyk we fotosurat bilen meşgullandy, bu bolsa beýleki audiowizual sungat işgärleri bilen köp sanly hyzmatdaşlyga sebäp boldy. Ilkinji kontaktda hakyky şahsy we aç-açan stili düzmek ukyby bardy, hakykatdanam gaty eklektiki we beýleki adamlaryň täzeliklerinden “çekilipdi”. Iň meşhur suratlarynyň biri, 1931-nji ýylda ýasalan “oryadyň dowamlylygy” (Theumşak sagatlar diýlip hem atlandyrylýar).

Örän hyýaly suratkeş hökmünde, jemgyýetiň ünsüni özüne çekmek maksady bilen narisizme we megalomaniýa meýilli tendensiýasyny görkezdi. Bu özüni alyp barşy, sungatyna ýokary baha berýänleri we tankytçylaryny aklady, geň-taň hereketini, sungat önümçiliginden has täsirli bir mahabat hökmünde ret etdi, Daliniň "altyn we aşa köp zada bolan söýgüsi, lýuks höwesi we gündogar modasyna bolan söýgüsi, köküni Iberiýa ýarym adasynyň arap agalyk eden döwründen alyp gaýdýan özüni "arap nesli" diýip yglan edýär.

[1][2][3]

  1. https://www.britannica.com/biography/Salvador-Dali
  2. https://www.biography.com/artists/salvador-dali
  3. https://www.theartstory.org/artist/dali-salvador/