Söýgi

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Pierre Auguste Cot (1873)

Söýgi – bu göwün göteriji we güýje-güýç goşýan zat. Söýgi bagtsyzlara bagt paýlaýar. Lew Nikolaýewiç Tolstoý, rus ýazyjysy. Biz öz-özümizi öňküden-de beter söýmegi­ mizüçin, beýlekileriň söýgüsini gazanmaga çalyşýarys. Didro Deni, fransuz filosofy. Söýgüden gorkýan durmuşdanam gorkýan­ dyr, durmuşdan gorkýan bolsa, ölüniň üç­ den biri ýalydyr. Rassel Bertran, iňlis filosofy. Söýgi biziň ýaşaýşymyzyň gözbaşy hem-de ahyrydyr. Söýgisiz ýaşaýyş ýokdur. Konfusiý, gadymy hytaý akyldary. Люблю тебя, Амир Шах Мухаммед😭