Poliomielit keseline garşy köpçülikleýin öňüni alyş çäreleri

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search
100,000 adamdan Poliomielit keselden ejir çekýänleriň kartasy.Türkmenistanyň ýagdaýı gaty erbet,Afrika döwletleri ýaly.      maglumat ýok      <0.3      0.3-0.75      0.75-1.2      1.2-1.65      1.65-2.1      2.1-2.55      2.55-3      3-4      4-5      5-7.5      7.5-10      >10

Poliomielit keseline garşy köpçülikleýin öňüni alyş çäreleri

Türkmenistanda poliomiýelit keseline garşy köpçülikleýin öňüni alyş waksina damja çäreler TSGweD'SM-ň 2009-njy ýylyň 17-nji fewraldaky «Ýiti gowşak ysmazlyga geçirilýän epidemiologiki gözegçiligi güýçlendirmek we ýurdumyzy poliomiýelit keselinden azat ýagdaýynda saklamak barada» 51 belgili buýrugyna esaslanyp. poliomiýelit keseli boýunça ýagdaýy dartgynly bolýan döwletlerden ýurdumyza getirilen ýagdaýynda bu keseliň gaýtadan ornaşdyrmagynyň öňüni almak maksady bilen geçirilýär. .Türkmenistanda- poliomiýelit keseline garşy köpçülikleýin waksina damja çäreleri guramaçylykly we sazlaşykly geçirmek üçin welayat şäher etrap toparlary döredilip. jogapkär hünärmenler bellenilýär. Poliomiýelit keseline garşy waksina damja çäreler iki tapgyrlaýyn: 2011-nji ýylyň 25-30-njv aprel we 30-njy maý-4-nji iýuri aralygynda ýurt boýunça 0-5 ýaşly (2006-nj} ýylyň 1-nji ýanwar aýyndan şu wagtda çenli dogulan) çagalaryň arasynda geçirilýär. Çagalara köpçülikleýin waksina damjasy öňki alan waksina damjalaryna we sanjymlaryna garamazdan goşmaça geçirilýär. Poliomiýelit keseline garşy waksina damjasyny alan çagalara,meyilnama boýunça geçirilýän sanjymlaryň möhleti täsir etmeýär (waksina damjasyn'dan soň meyilnama boýunça geçirilýän sanjymlara we poliowaksina damj asyna gars}' görk ezme bolmah däfl Ýöne köpçülikleýin waksina damjas> geçirilýän^ döwründe meyilnama boýunça poliowaksina damjasy gabat geleninde ony köpçülikleýin waksina damja çäresi gutaranyndan soň geçirip. hasaba almah . Köpçülikleýin wakşina damja çäresi geçirilýän döwründe çaga dogrulýan öyleriňde/bölümlerde täze doglan çagalara meyHlnama boýunça edilen poliomiýelit keseline garşy waksina damjasyny "köpçülikleýin waksina damjasy" diýip hasaba almah. Köpçülikleýin w-aksina damja çäreler geçirilende waksinanyň göziikdirijisindäki 2arsN' sörkezmelere sollanmah": ýiti. gyzgyny 39 °C-dan ýokary bolup agyr geçýän kesellerinden. durnukly diareýadan ýa-da gaýtarmadan ejir çekýän adamlar. Şol bir wagtyň öziinde. ýeňil geçýän infeksiýaly ýagdaýlar immunizasiýanýň geçirmegine garş> görk ezme bolup durmaýar: v immunogYtçylyk ýagdaýyndan ejir çekýän adamlar. , 2011-nji ýylyň aprel aýynyň 22-e çenli "goşmaça waksina damja çäreler geçirilmezden öň her bir degişli bejeriş-öňüni alyş edaralaryň derejesinde şu-aşakdaky işler geçirilmeli : - köpçülikleýin waksina damja çärelerine degişli 0-5 ýaşly çagalaryň sanyny kessitlemeli: