Paramore

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Paramore ("Pe-ra-mour" diýilýär) 2004-nji ýylda Tennessi ştatynyň Franklin şäherinde döredilen Amerikanyň alternatiw pank rok toparydyr. Topardaky käbir üýtgeşmelerden soň Paramore häzirki wagtda Haýli Williamsdan (wokal / klawiatura), Teýlor Yorkorkdan (gitara) we Zak Farrodan (depreklerden) ybaratdyr.

Aýdymlaryň köpüsini Haýli Williams we gitaraçy Joş Farro ýazan toparyň ilkinji albomy 2005-nji ýylda çykdy. Konsertleri we internetde öňe süren "Basyş" we "Gyssagly kömek" aýdymlary bilen köp janköýer gazandy.

Topar 2007-nji ýyldaky "Riot!" Albomy bilen uly meşhurlyk gazandy. Albomdan ilkinji aýdymy bolan "Misery Business" diýseň üstünlik gazandy we MTV-iň "Hepdäniň aýdymçysy" filminde myhman hökmünde çykyş etdi. Çalt üstünlik gazanan topar 21-25 ýaş aralygyndaky ortaça ýaşy bilen ünsi özüne çekýär.

Topar 2007-nji we 2008-nji ýyllary gezelençde geçirenlerinde, 2009-njy ýylyň birinji ýarymyny albom taýýarlyklaryna bagyşladylar we ýazgylary tamamlandan soň, No Doubt bilen uzak gezelenje gitdiler. gezelenç, “Jahyllyk”, “Brick Brick” -iň kerpigi we “The Lines Overlap” ýaly janly aýdymlary ýerine ýetirdi.

Geçen we ilkinji ýyllar[düzet | çeşmäni düzet]

Fond we biziň bilýänlerimiziň hemmesi ýykylýar (2002-2005)[düzet | çeşmäni düzet]

Aýdymçy Haýli Williams 13 ýaşyndaka dogduk şäheri Meridian şäherinden Franklin şäherine göçüp baranda, doganlary Joş we Zak Farro bilen duşuşdy. Bu ýerde gysga wagtyň içinde Brett Manningden wokal sapaklaryny alyp başlady. Şeýle-de bolsa, toparyň agzalary “Paramore” -ny döretmezden ozal bir topar toparda boldular. “Paramore” -yň ýakyn wagtda dörediljek agzalary, aýdymçysynyň gyz boljakdygyna biynjalyk boldular. Goodöne gowy dost bolandyklary üçin Haýli olar üçin aýdym ýazyp başlady we birnäçe wagtdan soň toparyň aýdymçysy hökmünde kabul edildi. Bu topar 2004-nji ýylda Joş Farro (gitara), Zak Farro (deprekçi), Jeremi Deýwis (bas) we Haýli Williams (wokal / klawiatura) tarapyndan resmi taýdan döredildi. Birnäçe wagtdan soň Jeýson Binum (ritm gitara) toparyna goşuldy. Bu wagt "garaageda oýnap ýörkäler", "Paramore" ady öňki basistleriniň biriniň nikadan öňki familiýasydy. Edil şuňa meňzeş söz bolan "paramour" (gizlin aşyk) sözüniň manysyny öwrenenlerinde, bu sözi Paramore diýip ýazmak kararyna geldiler. 6 Ilkinji ýazan aýdymy ilkinji dildüwşükde ulanylan "Dildüwşük" (dildüwşük).

Gozgalaň![düzet | çeşmäni düzet]

“Paramore” 2007-nji ýylyň ýanwar aýynda ikinji “Riot!” Atly albomyny ýazga geçirip başlady. Bu albom Hunter Lambyň (öňki ritm gitaristi) öýlenip aýrylyşandan soň Joş Farronyň iki gezek gitara çalmagy bilen ýazga alyndy.

Gowulaşmalar[düzet | çeşmäni düzet]

Topar “Brand New Eyes” albomyny tamamlamakçy. Ilkinji “Ignorance” munuň başlangyjy hökmünde internetde çykdy we sentýabr aýynda Angliýada we Germaniýada CD görnüşinde çykdy. Soňra eserler gutarandan soň, albomyň “Deluxe” neşirine öňünden sargyt edilip başlandy we ABŞ-da 15,000 deluxe neşir gutusy satyldy. 2010-njy ýylyň 18-nji dekabrynda Joş Farro we Zak Farro duýdansyz karar bermek bilen Paramordan gitdiler. Bass gitaristi Jeremi Deýwis 15.12.2015-de duýdansyz karary bilen topary terk etdi.

Täze gözler[düzet | çeşmäni düzet]

Topar albomy 2009-njy ýylyň 29-njy sentýabrynda çykardy we albom ilkinji gününde Billboard 200-de 2-nji ýerde çykdy. Mundan başga-da, ilkinji aýdymy "Jahyllyk" 7-nji iýulda internetde çykdy. Singleeke-täk “Billboard Hot 1oo” -da kän bir ýokary çykmasa-da, “Alternative” aýdymlary ýaly beýleki diagrammalarda görkezildi. Angliýanyň “Rok Chart” -da 1-nji belgili “Ignorance” bilen Muse toparynda birinji orny eýeledi. Boring Brick "24-nji noýabrda çykýar. Topar ilkinji gezek aýdym-saz wideosynda çykyş etmedi. 2010-njy ýylyň mart aýynda ýene-de bir" Theeke-täk kadadan çykma "çykdy. Topar sentýabr aýynda başlanan Güýz syýahatyny hem yglan etdi. 29 Kaliforniýada. Gezelençde “Paper Route” we “Swellers” topary açylyş çäresi boldy.