Mazmuna geçiň

Palaw

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Palaw, Tüwiden taýynlanýan naharlaryň arasynda palaw iň saýlanýanydyr.[Çeşme zerur] Ol, umuman, Gündogar halklaryň arasynda giň ýaýran nahar bolansoň, ony taýarlamagyň usullary-da dürli-dürli. Türkmen halkynyň arasynda hatda her taýpanyň, her tiräniň öz bişiriş usuly bar diysek-de ýalňyş bolmaz. Meselem, Türkmenistanyň deňiz ýaka raýonlarynda ete derek balyk atybam, balykly palaw bişirilýandigini belläp gecmeli.[Çeşme zerur] Şoňa görä palaw taýarlamagyň usulynda umymylyklar-da, ayratynlyklar-da bar, ýöne köplenç bişiriliş usullary bir meňzeş. Esasy aýratynlyk onuň içine atylýan zatlarda we näçe atylýanlygynda.[Çeşme zerur]


Görnüşleri[düzet | çeşmäni düzet]

Toý Palawy[düzet | çeşmäni düzet]

Toý palawy beýlekilerden känbir parhlanmaýar ol köp mukdarda bişirilýär. Şonuň üçin aşagy köýmez ýaly, atyljak başga bir gazanda gowrulýar. Taýýar bolup palaw tabaklara salnanda, eti dogralyp, üstüne goýulýar.

Gök Tuwili Palaw[düzet | çeşmäni düzet]

Şalynyň birinji hasyly, ýagny gök tüwi elde dowülmegi bilen taýýarlanylýan palaw görnüşidir.

Mäşli Palaw[düzet | çeşmäni düzet]

Arassalanan we suwda ýumşadylan mäş bilen taýýarlanylýan palaw görnüşi. Arassalanan tüwi bilen mäş garyşdyrylyp bişirilýär.

Wermişelden Palaw[düzet | çeşmäni düzet]

Tüwi ýerine wermişel ulanylýan palaw.

Beýili Palaw[düzet | çeşmäni düzet]

Beýi gatylan palaw görnüşi.

Şalgamly Palaw[düzet | çeşmäni düzet]

Şalgam gatylan palaw görnüşi.

Towuk Etli Palaw[düzet | çeşmäni düzet]

Towuk eti ulanylmagy bilen bişirilýän palaw görnüşi.

Saryýagly Palaw[düzet | çeşmäni düzet]

Saryýag ulanylmagy bilen taýýarlanylýan palaw görnüşi.

Künji Ýagly Palaw[düzet | çeşmäni düzet]

Künji ýagy ulanylmagy bilen taýýarlanylýan palaw görnüşi.

Guýruk Ýagly Palaw[düzet | çeşmäni düzet]

Guýruk ýagy ulanylmagy bilen taýýarlanylýan palaw görnüşi.

Ýilikli Palaw[düzet | çeşmäni düzet]

Sygyr ýilik ýagy ulanylmagy bilen taýýarlanylýan palaw görnüşi.