Palaw

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search
Plov.jpg

Palaw, Tüwiden taýynlanýan naharlaryň arasynda palaw iň saýlanýanydyr.[Çeşme zerur] Ol, umuman, Gündogar halklaryň arasynda giň ýaýran nahar bolansoň, ony taýarlamagyň usullary-da dürli-dürli. Türkmen halkynyň arasynda hatda her taýpanyň, her tiräniň öz bişiriş usuly bar diysek-de ýalňyş bolmaz. Meselem, Türkmenistanyň deňiz ýaka raýonlarynda ete derek balyk atybam, balykly palaw bişirilýandigini belläp gecmeli.[Çeşme zerur] Şoňa görä palaw taýarlamagyň usulynda umymylyklar-da, ayratynlyklar-da bar, ýöne köplenç bişiriliş usullary bir meňzeş. Esasy aýratynlyk onuň içine atylýan zatlarda we näçe atylýanlygynda.[Çeşme zerur]


Görnüşleri[üýtget | edit source]

Toý Palawy[üýtget | edit source]

Toý palawy beýlekilerden känbir parhlanmaýar ol köp mukdarda bişirilýär. Şonuň üçin aşagy köýmez ýaly, atyljak başga bir gazanda gowrulýar. Taýýar bolup palaw tabaklara salnanda, eti dogralyp, üstüne goýulýar.

Gök Tuwili Palaw[üýtget | edit source]

Şalynyň birinji hasyly, ýagny gök tüwi elde dowülmegi bilen taýýarlanylýan palaw görnüşidir.

Mäşli Palaw[üýtget | edit source]

Arassalanan we suwda ýumşadylan mäş bilen taýýarlanylýan palaw görnüşi. Arassalanan tüwi bilen mäş garyşdyrylyp bişirilýär.

Wermişelden Palaw[üýtget | edit source]

Tüwi ýerine wermişel ulanylýan palaw.

Beýili Palaw[üýtget | edit source]

Beýi gatylan palaw görnüşi.

Şalgamly Palaw[üýtget | edit source]

Şalgam gatylan palaw görnüşi.

Towuk Etli Palaw[üýtget | edit source]

Towuk eti ulanylmagy bilen bişirilýän palaw görnüşi.

Saryýagly Palaw[üýtget | edit source]

Saryýag ulanylmagy bilen taýýarlanylýan palaw görnüşi.

Künji Ýagly Palaw[üýtget | edit source]

Künji ýagy ulanylmagy bilen taýýarlanylýan palaw görnüşi.

Guýruk Ýagly Palaw[üýtget | edit source]

Guýruk ýagy ulanylmagy bilen taýýarlanylýan palaw görnüşi.

Ýilikli Palaw[üýtget | edit source]

Sygyr ýilik ýagy ulanylmagy bilen taýýarlanylýan palaw görnüşi.