Okaraly çomuç

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Okaraly çomuç (Ferula oopoda)- saýawanlylar maşgalasyndan boýy 130-150 (200) sm-e ýetýän köpýyllyk otjumak ösümlik. Ol aprel aýynyň ikinji ýarymynda gülleýär, miwesi may-iýunda ýetişýär. Ösümlik Günbatar Garagumda duşýar. Okaraly çomujyň (keýigokaranyň) dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik. Halk we ylmy lukmançylygynda ösümligi keselleriň 50-den gowragynyň garşysyna dermanlyk maksatlary üçin ulanylýar.Ösümligiň dermanlyk sakyzyny jynsy gowşaklykda we öňelgesizlikde,ganazlykda,gaýryüzülmede, bagyr sökelliklerinde, aşgazan ýaralarynda, şonuň ýaly-da zäheriň garşysyna giňden peýdalanylýar. Ylmy lukmançylykda ösümligiň sakyzynyň böwregüsti mäzleriň işleýşini sazlaýandygy, gormonlaryň bozulmasynda we bedeniň immunitet derejesini dikeldýändigi, sowuklamanyň garşysyna täsir edýändigi ýüze çykaryldy.