Nuuk

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Nuuk Grenlandiýanyň paýtagty we iň uly şäheridir. 1728-nji ýylda Daniýanyň Godthåb şäherçesi hökmünde esaslandyryldy.

18,326 ilaty bar, bu Grenlandiýanyň ilatynyň üçden birinden gowragydyr.  Şeýle hem Sermersooq häkimliginiň paýtagty.

Taryh[düzet | çeşmäni düzet]

Häzirki wagtda Nuuk öz içine alýan bu sebit ilkinji gezek paleo-inuit halky bolan miladydan öňki 2200-nji ýylda ornaşypdyr. Miladydan öňki 1000-nji ýyllarda Kalallisut halky tarapyndan göçürilipdir. Bu sebit, takmynan 1000 ýyl bäri Daniýadan gelen wikingler bilen çözülmän, şäherçe näbelli sebäplere görä terk edilýänçä.

Nuukdaky Teletårnet diňi.


Bu şäher 1728-nji ýylda Hudaý-Tabyň galasy hökmünde döredilipdi, Grenlandiýa henizem Norwegiýanyň koloniýasydy. Şol döwürde koloniýada daşarky dünýäden beýle bir aragatnaşyk ýokdy we ilat gozgalaňçy esgerlerden we tussaglardan ybaratdy. Bu koloniýalylaryň köpüsi bir ýyllap zordan diri galyp, hapa we beýleki kesellerden öldi. Godthaabyň ilaty 1733 we 1734-nji ýyllarda bolup geçen şäher ilatynyň köp bölegini öldüren epidemiýa epidemiýasy bilen azaldy.

Çiçek pandemiýasynyň arasynda Morawiýadan gelen missionerler Grenlandiýada Täze Hernhut missiýasyny döretmäge rugsat aldylar, sebäbi şäherde we onuň töwereginde ýeterlik iman edenler bardy.