Niue

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Niue (Niuece: Niuē), öz-özüni dolandyrýan garaşsyz ýurt, emma Täze Zelandiýa bilen baglanyşykly döwlet statusyna eýe bolan Polineziýa adasy toparynyň içinde Pacificuwaş ummanyň günortasynda ýerleşýän Okeaniýa adasy döwletidir. Niue-nyň paýtagty Alofi. Bu adany ilkinji Europeanewropaly hökmünde açan Jeýms Kuk ilkinji gezek Sawage adasyna Wildabany ada diýip at berdi. Bu ýerde habar berilýän maglumatlara görä, Kukyň bu at bermegi, adada aýak basmagyna rugsat bermedik ýerli ýaşaýjylarda gana meňzeş boýaglaryň bolmagynda möhüm faktor bolupdyr, emma ada üç gezek gitmäge synanyşsalar-da adany açandan soň birnäçe gezek. Sawage adasy adynyň köpden bäri ulanylýandygyna garamazdan, ýewropalylar ýerli ýaşaýjylar tarapyndan ulanylýan Niue adyny hem ulanyp başladylar. Niue adyndaky Niu, belki, "kokos" manysyny berýär, é goşulmasy "şu ýerde / gör" manysyny berýär, Niue kokos, kokos / kokos seretmek / görmek manysynda ulanylýar. Habarlara görä, adada mesgen tutan ilkinji polineziýaly gözlegçiler suwda bir kokosyň ýüzüp ýörenini görüp, gury ýere ýakynlaşýandyklaryna düşünip bilerler.