Mazmuna geçiň

Mezosfera

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

50–90 km beýiklik aralygynda ýerleşip, howanyň temperaturasy onuň aşaky böleginde – 100C, ýokarky araçäginde bolsa – 1000C çenli peselýär. Mezosferada gijesine kümüş reňkli bulutlaryň görünmegi täsindir. Bu görnüşdäki bulutlaryň emele gelişini ilkinji gezek gezek rus alymy Seraskiý 1885 ý düşündirdi. Ol bu ýagdaýy 1883 ý. hereket edýän Krakatau wulkany we suw buglarynyň kondensasiýasy bilen baglanyşdyrýar. Rus alymy L.A Kuligiň pikiri boýunça kümüş reňkli bulutlar meteor tozanjyklary we az mukdardaky suw buglary netijesinde döreýärler. Bu gatlakda tizligi 200 km/sagat bolan günbatar ýelleri agdyklyk edýär.