Matallar

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Haýsy-da bolsa bir hadysa ýa-da zada degişli göçme manyda aýdylyp, jogabyny oýlap tapmaly soraga matal diýilýär.

 • Agzy gyzyl alamat, içi doly kyýamat, hassa girer sag çykar, bu nähili keramat (tamdyr bilen çörek).
 • Agyl doly akja guzy, ertir tursam ýokja guzy (ýyldyz).
 • Asty gaty, üsti gaty, arasynda haram eti (pyşdyl).
 • Atdan beýik, itden pes (eýer).
 • Başy-darak, guýrugy-orak (horaz).
 • Bir küýzede iki suw (ýumurtga).
 • Bir zadym bar, daşa ursam döwülmeýär, suwa ursam döwülýär (kagyz).
 • Daşy-oýunjak, içi-möjek (pile).
 • Dona bürenmez, göze görünmez (ses).
 • Gara güjük ýatyr-üýrmezek, öýe adam goýbermezek (gulp).
 • Gider-geler, ýol almaz (sallançak).
 • Eýesinden ýüz görmez, adam hatyryn bilmez (terezi).
 • Esetdi, esetdi, çirkin ses etdi (tüpeň).
 • Enem-atam bir ýüzük berdi, ýere gömsem çüýremez, gora gömsem tütemez (adam ady).
 • Iýmäge heserlije, on bir gat ak donluja (sogan).
 • Iki enäniň on ogly, hemmesiniň ady bar (iki eliň on barmagy).
 • Iň güýçsüziň güýçlülerden hökmi zor (çaga).
 • Kuwwaty-ýel, ölümi-suw (ot).
 • Kyrk günlük ömri bar, dört uka emri bar (gurçuk).
 • Suwda biter, suwda ýiter (duz).
 • Hamy daşynda, tüýi içinde (içmek).
 • Ýaş gününde orak ýaly, orta ýaşda çörek ýaly (aý).
 • Ýeri ak, tohumy gara; el bilen ekerler, dil bilen orarlar (hat).