Mazmuna geçiň

Mark Terensi Waro

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Mark Terensi Warro (italiýança: Marcus Terentius Varro) miladydan öñki 116-njy ýyl we miladydan öňki 27-nji ýylda döwürdeşi bolan Waro Atasinus bilen garyşdyrylmazlygy üçin Waro Reatinus bolup hem atlandyrlypdyr. Ol Rim akademigi we ýazyjysydyr.

Raete (häzirki Rieti) ýakyn bir ýerlerde eneden boldy. Syýasy ýagdaýda preator bolmak üçin Pompeius Magnusyň goşunynda gulluk edýar .

Miladydan öňki 49-45-nji ýyllar aralygynda içerki söweşlerde Ýuli Sezara garşy Pompeý Warrony goşuna Ilerda söweşinde serkerdelik edipdi. Özara söweşde Sezar üstün çykan soň ol gaçýar we soňra günäsi ötülýar. Sezar öleninden soňra Mark Antoniýa tarapyndan duşman diýlip yglan edildi we mülkünüň köp bölegini elinden gidirdi. Ondan soňra Awgustusyň merhemetine ulaşyp Awgustusyň goragynda bolmaklyk wezipesi berilýär.

Rimiň gurulyş taryhyny miladydan öňki 754-753 taryhy aralygynda goýupdyr [1].

  1. W. Diakov - S. Kowalew, Başlangyç eýýamyň Taryhy, 2. Jilt: Rim, 2. basgysy, Stambul: Ýordam kitap, 2011, s. 207