Mazmuna geçiň

Maşa we Aýy

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

"Maşa we Aýy" (Rusça: "Маша и Медведь") meşhur rus multfilm seriýasy. 3D grafikany ulanyp Animacord studiýasy tarapyndan döredildi. Premýer-premýer 2009-njy ýylyň 7-nji ýanwarynda bolup geçdi.

Taslamanyň ideýasyny animator Oleg Kuzaukow 1996-njy ýylda oýlap tapdy. Ol kenarda, özüni alyp barşy Maşa multfilminiň keşbine meňzeýän bir gyzy gördi. Kuzaukow "Tom we Jerri" multfilm seriýasyndan hem ylham aldy. Sýu plotet pikiri, "Maşa we Aýy" atly rus halk ertekisine esaslanýar.

2011-nji ýylda rus halk ertekilerine esaslanýan 26 bölümden ybarat “ Masha ertekiler” atly ilkinji aýlaw çykdy. 2014-nji ýylda " Masha elhenç wakalar" ady bilen ikinji aýlaw çykdy.

Dildüwşük

[düzet | çeşmäni düzet]

Gyz Maşa tötänleýin tokaýda ýaşaýan Aýy öýünde özüni tapýar. Ol ýerde bulaşyklyk edýär, Aýy umytsyz. Islenmeýän myhmandan dynmaga we ony öýden alyp gitmäge synanyşýar. Gije gyz hakda alada edip başlaýar we ony gözleýär. Medwedwi ony tapman, gynanç bilen öýüne gaýdyp gelýär we Maşany şol ýerde tapýar. Şol pursatdan Maşa we Aýy iň gowy dostlar. Maşa köplenç Aýy görýär we ony terbiýelemäge synanyşýar.

Üçünji möwsümden Maşa ulalýar we birneme has jogapkärli bolýar. Indi Medwedide ýygy-ýygydan bolýar we öýündäki işleri bilen has meşgullanýar. Ol bolmasa-da, tokaýyň ýaşaýjylary özlerini alyp barmaga we dürli kynçylyklara başlamaga başlaýarlar we Maşa olara ýoldan çykmaga kömek edýär.

"Maşa we aýy" multfilmi Beýik Britaniýa, Germaniýa, Fransiýa, Italiýa, Şweýsariýa, Ispaniýa, Kanada, Latyn Amerikasy we Eastakyn Gündogar ýurtlaryndaky teleýaýlymlarda görkezilýär.

2015-nji ýyldan başlap, gahrymanlar tomaşaçylar bilen täsirleşýän interaktiw doly göwrümli animasiýa filmi görnüşinde bar.

Baş gahrymanlar

[düzet | çeşmäni düzet]
 • Maşa (Mariçka) kiçijik, çydap bolmaýan gyz. Aýy gyz dosty. Mekdep okuwçysy. Erbet, erbet. Lolipoplary, süýjüleri, baýraklar we Aýy käseleri bilen oýnamak, top bilen oýnamak, çeleklere bökmek, multfilmlere tomaşa etmek, sorag bermek, hekaýalar gürlemek.
 • Aýy Maşanyň iň gowy dosty, oňa "Mişa", "Mişka" diýýär. Zähmetkeş. Geplänok, öňki sirk ýerine ýetirijisi, pensiýa çykdy. Aýy bilen aşyk. Maşanyň degişmelerinden yzygiderli ejir çekýär.

Ikinji derejeli nyşanlar

[düzet | çeşmäni düzet]
 • Aýy söýgüli aýy we beýleki aýal keşbi.
 • Towşan Maşanyň we Aýy dostudyr. Köplenç Masçyna degişmelerinden ejir çekýär. Käwagt Aýy bilen bilelikde bagda gazýar, ýöne köplenç ol ýerden käşir ogurlaýar.
 • Möjekler gülkünç keşpler, Maşadan ýeňiş gazanandan has ýygy-ýygydan ejir çekýärler.
 • Belka - Maşanyň huligançylygyna sosna konuslaryny zyňmak bilen jogap berilýär.
 • Kirpi - Maşanyň goshgularyna seýrek gatnaşýar, Maşa kömeleklerini we miwelerini zaýalanda halamaýar.
 • Panda Aýynyň ýegeni. Maşanyň bäsdeşi.
 • Haýwan haýwanlary Maşanyň öýüniň howlusynda ýaşaýan we hemme ýerde gizlenýän geçi, towuk, horaz, doňuz we itdir. Towuklar we horaz diňe "Ilkinji ýygnak" meýilnamasynda duşuşýarlar. Maşadan gorkmaýan ýeke-täk haýwan Roza atly doňuzdyr.
 • Igerolbars Aýy köne sirk dostudyr.
 • Pingwin Aýynyň ogullyga alnan ogly. Oňa ýumurtga görnüşinde zyňyldy we soň Maşa we Aýy tarapyndan ulaldy, soň bolsa uçar bilen Antarktida iberildi.
 • Santa Klaus Maşadan birneme beýik kiçijik atadyr.
 • Gimalaý aýy kesgitli, bagtly, fiziki taýdan ösen, hakyky mako.
 • Arylar gaharly we gaharjaň. "Surat 9-dan 12-e çenli" seriýasynda gaty gülkünç görkezilýär.
 • Daşa Maşanyň aýal dogany. "Iki sany ýeke" seriýasynda peýda bolýar.
 • Çukçi gyzy Maşanyň takyk nusgasy. Gara saçlaryndan tapawutlanýar. Demirgazyk polýusda ýaşaýar.

Baglanyşyklar

[düzet | çeşmäni düzet]