Koreka gowaklary

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Koreka gowaklary, Amantea şäher häkimliginiň Koreka şäheriniň golaýyndaky Kalabriýanyň Tirheniýa kenarynda ýerleşýän iki karstiki boşlukdyr (Grotta du 'Scuru, cb404 we Gruttuni, cb405).

Grotta du Scuru

Iki girelge biri-birinden on metr töweregi gaty ýakyn. Ozal deňiz derejesinde, häzirki wagtda 25 metr beýiklikde, gaýa diwaryna ýerleşdirilipdi we şonuň üçin oňa girmek kyn. Gruttunide giň we Grutta du 'Scuru'da dar girelgäniň ini bilen tapawutlanýar, netijede öňküsi birneme ýeňil gowak, ikinjisi gaty garaňky.

Grotta du Pecuraru

Iki ýanaşyk gowak arheologiki nukdaýnazardan möhümdir. 2012-nji ýylda bürünç asyrynyň ahyrynda (şeýle hem soňky döwürlerde) ulanylandygy subut edildi (öňki Pýemontly alymlary tassyklaýar). Tapylan artefaktlar (terrakota, daş degirmenleri, ýalpyldawuk daşlar we ş.m.) gowaklara girmegiň kynlygy sebäpli iki boşlugyň başga ulanylyşyny görkezýän gaty gowy saklandy: Gruttuni ýaşaýyş maksatly ulanyldy, Scuru bolsa jaýlanyş dessurlary üçin ulanylýar.