Karl Seýgan

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Seýgan 1980-nji ýylda

Karl Edward Seýgan (Karl Edvard Sagan) (9 noýabr, 1934 - 20 dekabr, 1996)Amerikaly astronom we astrofizik.

Ilki Garwardda dosent bolan Sagan soňra Kornellä göçdi we karýerasynyň köp bölegini geçirdi. 600-den gowrak ylmy iş we makala çap etdi we 20-den gowrak kitabyň awtory, bilelikde ýazyjysy ýa-da redaktorydy. Ol “Edeniň Ajdarhalary”, “Brokanyň beýni” we “Mawy nokat” ýaly meşhur ylym kitaplaryny ýazdy. Şeýle hem, baýrak alan 1980-nji ýylda döredilen “Kosmos: Şahsy syýahat” teleserialyny bilelikde ýazdy we gürrüň berdi, Amerikanyň jemgyýetçilik telewideniýesiniň taryhynda iň köp tomaşa edilen seriýa boldy: Kosmosy 60 ýurtda azyndan 500 million adam gördi. Bu seriýa ýoldaş bolmak üçin “Kosmos” atly kitap neşir edildi. Sagan, şeýle hem, 1997-nji ýylda şol bir at bilen surata düşürilen filmiň esasyna öwrülen 1985-nji ýylda neşir edilen ylmy-fantastiki roman ýazdy. 595,000 elementden ybarat kagyzlary Kongresiň kitaphanasynda saklanýar. Sagan şübheli ylmy gözlegleriň we ylmy usulyň meşhur tarapdarydy; ekzobiologiýa ugrunda öňdebaryjy bolup, ýerüsti akyl durmuşyny (SETI) gözlemegi öňe sürdi. Karýerasynyň köp bölegini Kornell uniwersitetiniň astronomiýa professory bolup geçirdi we şol ýerde Planetiki barlaglar laboratoriýasyna ýolbaşçylyk etdi. Sagan we eserleri NASA-nyň tapawutlanan jemgyýetçilik gullugy medaly, Milli Ylymlar akademiýasynyň jemgyýetçilik abadançylygy medaly, umumy fantastika däl Pulitser baýragy (Eremiň Ajdarhalary kitaby üçin) we (Kosmos: Şahsy syýahat) kitaby üçin köp sanly baýrak we sylag aldy. Iki sany Emmi baýragy, Peabody baýragy we Gýugo baýragyny gazandy.

Üç gezek öýlendi we bäş çagasy boldy. Miýelodisplaziýany ösdürenden soň, Sagan 1996-njy ýylyň 20-nji dekabrynda 62 ýaşynda pnewmoniýa sebäpli aradan çykdy.