Karantin mör-möjekler

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Karantin mör-möjekler. Karantin ikä, ýagny daşky we içki karantinlere bölünýär. Daşky karantin-daşary ýurtlardan Türkmenistana zyýanly bogunaýaklylar (haýwanlar) gelmez, getirilmez ýaly geçirilýän çäreler. Içki karantin daşary ýurtlardan Türkmenistana öň getirilen, geçen, biziň ýurdumyzda ýaşaýşa uýgunlaşany ýagny bogunaýaklylary (haýwanlary) gyrmak we olaryň beýleki territoriýalarymyza ýaýramagynyň öňüni almak boýunça geçirilýän çäreler. Öňki Sowet Soýuzynda oba hojalyk ekinlerine zyýan berýän karantin mör-möjekler aşagdakylardan ybarat:

1. Awstraliýa iseriýasy, çerwesi

2. Aziýa gowaça sowkasy

3. Amerika ak kebelegi

4. Apelsin galkanjygy

5. Iki gapdaly ak zolakly tomzak

6. Mandariniň uly siňegi

7. Üzüm fillokserasy, şirejesi

8. Gündogar miwe iýijisi, miwe gurçugy

9. Gündogar sitrus galkanjygy

10. Gündogar unly çerwesi

11. Armyt ognewkasy

12. Müsür(Ýegipet) gowaça sowkasy

13. Injiriň mumly ýalangalkanjygy

14. Kaliforniýa galkanjygy

15. Karp tomzagy

16. Kartoşka güýesi

17. Hytaý däne iýijisi

18. Kolorod kartoşka tomzagy

19. Şetdaly miwe iýijisi

20. Ortaýer deňiz miwe siňegi

21.Tut galkanjygy

22. Gowaça güýesi

23. Sitrus akganatlyjasy

24. Sitrus minirleýji güýesi

25. Şitrus unly çerwesi

26. Komstok çerwesi

27. Dörttegmilli däne iýijisi

28. Giň hortumly däne (ambar) uzyn burunly tomzak

29. Alma hozanagy

30. Alma siňegi

31. Ỳapon mum ýalangalkanjygy

32. Ýapon taýajyk (çybyjyk) şekilli galkanjyk

33. Ýapon tomzagy