Mazmuna geçiň

Köýtendag etraby

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Köýtendag etraby Lebap welaýatynda bir etrap bolup, onuñ öñki ady (Çarşaññy). Etrapdaky ilatyñ %99-i özbeklerdir. Ķöýtendagyñ düzümine girýän şäher we şäherçeler hemde geñeşlikler şu aşakdakylardyr: 1. Köýtendag (Çarşaññy). 2. Magdanly (Gowurdak). 3. Kelif şäherçesi. 4. Garlyk şäherçesi. 5. Köne Garlyk oba. 6. Künjek. 7. Köýten oba. 8. Mukry şäherçesi. 9. Garahowuz oba. 10. Akgum-Olam oba.

 Bu etrap Senagat taýdan hem baý şäherdir. Etrapda birnäçe uly kärhanalar bar. Olar:

1. "Lebap" sement zawody 2. Kaliý zawot 3. "Künjek" kän müdirligi we ş.m

 Häzirki döwürde bu etrapda (2022ý) 39 sany mekdep bardyr.
Köýtendag etraby serhetýaka etrabydyr. Ol Owganystan we Özbekistan ýaly döwletler bilen araçäkleşýär.
 Bu etrap tebigy täsinliklere hem baý. Etrapda ýerleşýän täsin we taryhy ýerler:

1. Gaýnarbaba (gonamçylyk) 2. Kyrk gyz (taryhy ýer we gonamçylyk) 3. Umbardere (şaglawuk, wodopad) 4. Dinozawryñ aýak yzy (täsin we taryhy ýer) 5. Daraý-dere (jülge) 6. Tutly-dere (jülge)


Şablon:Köýtendag etraby