Mazmuna geçiň

Jhilmar Lora

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jhilmar Lora
Şahsy Maglumatlary
Doly adyCarlos Jhilmar Lora Saavedra
Doglan wagty24-nji Oktýabr 2000 (2000-10-24) (23 ýaş)
Dogla ýeriLima, Peru
Boýy1.76
ÝeriHüjümde
Topar maglumatlary
ToparySporting Cristal
Nomeri15
Milli topar karýerasy
ÝyllarToparOýun
2015Peru 15 ýaş we kiçiler10(0)
2021–Peru topary6(0)

Karlos Jilmar Lora Saavedra ady bilen has meşhur Jilmar Lora (2000-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda doglan) Perunyň sport futbolçysy we Perunyň milli ýygyndysynyň sag tarapynda oýnaýan Perunyň professional futbolçysy.

Irki durmuşy[düzet | çeşmäni düzet]

Lora 2000-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda Callaoda dünýä indi. Futboly ýakyn maşgalada önüp-ösen "Jhil", Boterin töwereklerinde hemişe oýnap, çagalykdan sporta bolan höwesini ösdürdi. Dört ýaşyndaka, öýünden 10 minut uzaklykda, La Perla etrabynda ýerleşýän Liceo Naval Capitán de Navío Germane Astete ýerleşýän ýerli Alianza Lima klubyna goşuldy we Nill Gonzáles tarapyndan tälim aldy. Soň bolsa Bruno Ferreira tarapyndan tälim aldy we 2013-nji ýylda professor Hitswan Tazaýko tarapyndan kabul edildi.[1]

Sport Kristalynyň ömürlik goldawçysy Lora on bir ýaşyndaka Lima klubyna goşuldy.[2] Sekiz ýyllap ýetginjekler üçin oýnady, her ýetginjek ýaryşynda diýen ýaly ýeňiji boldy we ýaşlar topary bilen ýeňilmezekdi. Şol oýunçylar toparynyň köpüsi gaty tehniki. Görkezýän şertleri sebäpli Jhilmar-a begenýärdi, sebäbi şol döwürde ol tapawutlanmady, ýöne birden şol döwürde öňe saýlanan ýa-da ýarymgoragçy tapawutlandy.[3] Öz gezeginde özüne “Sport Kristal” -yň karýerinde we 20-nji kiçi bölüminde re directedissýorlyk eden Conrad Flores, Jhilmar Loranyň başda dogry bellik hökmünde däl-de, başga bir pozisiýada bolandygyny öňe sürdi. “Ilkibaşda merkezi arka, Benýamin Villalta bolsa sag arka. Şeýlelik bilen, oýun oýnamak aýratynlyklary sebäpli pozisiýasyny üýtgetmek kararyna geldim: Villalta edil arka we Lora edil arka ýaly ”.[4]

Lora ähli ýaryşlarda oýnady, ýoldaşlary bilen dostlaşdy, olaryň arasynda Joao Grimaldo we Benýamin Villalta. Lora “Sport Cristal” ýaşlar toparynyň aýrylmaz bölegine öwrüldi. Ilkinji doly möwsüminde (2016), ätiýaçlyk ýaryşynyň çempiony - Apertura y Klausura- we Copa Modelo Centenario. Ikinji möwsüminde (2017), ätiýaçlyk ýaryşy - Apertura we 17 ýaşly Sub-17 Klausura çempiony boldy, bu toparyň finaly Alianza Limadan 3-2 hasabynda üstün çykdy.,[5] Lora 0-2-den gaýdyp geleninden soň ýeňiji pökgini tora girizdi. Bir hepde geçensoň, “Universitario” -da milli derejäni ýitirer.[6] Üçünji möwsüminde (2018) ätiýaçlyk ýaryşy - Apertura- çempion boldy. Soňky möwsümi (2019) ervetiýaçlyk ýaryşynyň çempiony - Apertura-, ýylyň ortasynda Lora ilkinji topara çykaryldy, ýöne indiki ýyl öz kategoriýasynyň Copa Libertadores-da dowam etmegi üçin çagyrylmalydy. toparlaryň tapgyrynda ýitdi.[7]

Klub karýerasy[düzet | çeşmäni düzet]

Sport Kristal[düzet | çeşmäni düzet]

2011-2019: Youthaşlaryň karýerasy we üstünlikleri[düzet | çeşmäni düzet]

Lora 2011-nji we 2019-njy ýyllar aralygynda “Sport Cristal” -yň kiçi toparlarynyň biridi. Klub bilen bäş sany milli at gazandy: U-17 ýyllyk ýaryş, 2016-njy ýylyň ýüz ýyllyk model kubogy we Torneo de Promoción y Reserva 2016, 2018 we 2019-da. 2018-nji ýylda 3 gysga ýaryş: Tomus, açylyş we ýapylyş.

2019-2020: Ilkinji topara çykyň[düzet | çeşmäni düzet]

2019 möwsüminde, 2019-njy ýylyň 7-nji awgustynda ilkinji professional şertnamasyna gol çekdi we ilkinji topara geçirildi.[8][9] 19 ýaşynda we 16 günlükde, Renzo Revoredonyň ýerine 61-nji minutda onuň ornuny tutup, Melgar bilen çempionlyk oýnunda ilkinji toparda çykyş etdi.[10] 2020 möwsüminde çempionat oýunlarynda başlangyç hatarda 4 gezek oýnady we möwsümiň ahyrynda Peru bilen klubyň çempiony boldy.

2021-nji ýyl: Başlangyç on bir oýunçy bolmak[düzet | çeşmäni düzet]

2021-nji ýylyň 31-nji ýanwarynda Sport Cristal Lora bilen şertnamanyň 2023-nji ýylyň ahyryna çenli uzaldylandygyny tassyklady.[11][12] 13-nji martda täze möwsümiň 1-nji tapgyrynyň "Deportivo Binacional" klubyna garşy oýnunda Kristofer Gonzalese karýerasyndaky ilkinji kömekçisini berdi (4: 0).[13] 2021-nji ýylyň 21-nji aprelinde Copa Libertadores-da Sao Paulo (0: 3) bilen oýnady, 82-nji minutda onuň ornuny tutdy.[14] 2021-nji ýylyň 14-nji iýulynda “Arsenal de Sarandi” (2: 1) bilen geçirilen 16-njy tapgyrda Copa Sudamericana-da ilkinji gezek çykyş etdi. Kluby çärýek finala çykyp, iki oýunda (1: 3) we (0: 1) Peñaroldan utuldy. 2021-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda täze möwsümiň 11-nji tapgyrynyň “Universidad Técnica de Cajamarca” klubyna garşy oýnunda Markos Rikuelme karýerasyndaky ikinji kömekçisini berdi (6: 1).

Halkara karýerasy[düzet | çeşmäni düzet]

Peru[düzet | çeşmäni düzet]

2021: Uly we Kopa Amerika ilkinji gezek çykyş etdi[düzet | çeşmäni düzet]

2021-nji ýylyň 27-nji aprelinde tälimçi Rikardo Gareca, Peril Kopa Amerika üçin 2021-nji ýylda geçiriljek Copa Amerika üçin Jhilmar Lora üçin 50 oýunçy üçin deslapky synag tabşyrdy.[15] 21-nji maýda Kolumbiýa we Ekwadora garşy 2022-nji ýyldaky dünýä çempionatynyň saýlama oýunlaryna ilkinji gezek çagyryldy.[16]10-njy iýunda Braziliýada geçiriljek Copa America üçin milli ýygyndynyň soňky arzasy girdi.[17][18] Paragwaý bilen ýaryşyň çärýek final oýnunda Lora milli ýygyndyda ilkinji gezek 90 + 2 minutda Aldo Korzonyň ýerine meýdança çykdy.[19] Duşuşyk 3: 3 hasabynda tamamlandy we Perunyň milli ýygyndysy jerime urgusynda ýeňiş gazandy, şeýle hem 21-nji asyrda Kopa Amerikada ilkinji bolup çykyş eden Perunyň ilkinji oýunçysy boldy.[20] Ondan soňky oýunlarda, Braziliýa garşy ýarym final (0: 1) we Kolumbiýa bilen 3-nji ýer ugrundaky oýun (2: 3), Lora ýene iki gezek Korzonyň ýerine meýdança girdi we ahyrynda milli ýygyndysy bilen dördünji orny eýeledi. ýaryş.[21] 29-njy awgustda Urugwaý, Wenesuela we Braziliýa garşy 2022-nji ýyldaky dünýä çempionatyna gatnaşmak üçin gyssagly çagyryldy.[22] 2021-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda Çili, Boliwiýa we Argentina bilen üç günlük bäsleşige çagyryldy. Üç günlük senäniň Argentina bilen geçirilen üçünji oýnunda Lora FIFA dünýä çempionatynyň saýlama tapgyrynda milli ýygyndy bilen ilkinji bolup meýdança çykdy. Duşuşyk 1: 0 hasabynda Argentinanyň peýdasyna tamamlandy, şeýle hem 21-nji asyrda futbol boýunça dünýä çempionatynda “Conmebol” klassifikasiýasynda çykyş eden ilkinji Peruwly oýunçy boldy.[23]

Profili[düzet | çeşmäni düzet]

Oýun täri[düzet | çeşmäni düzet]

Jhilmar Lora köplenç sag tarapda oýnaýar we "Perunyň futboly üçin uly wada" hökmünde häsiýetlendirilýär.[24] Ajaýyp tizlenmesi we döredijilik ukyplary sebäpli bu pozisiýa oňa çep aýagy bilen atmaga we merkezleşdirmäge we ýoldaşlaryna kömek etmäge mümkinçilik berýär.[25][26][27]

Peru futbolynyň iň gowy goragçylaryndan biri hasaplanýan Lora, fiziki taýdan kyn bolmasa-da, beýikligi we kellesiniň takyklygy bilen howada tapawutlanýar, bu bolsa ony oýnaýan topda görnükli goraga öwürýär; başarnykly hüjümçi. Goranyş ukybyndan we topdaşlaryna kömek etmek ukybyndan başga-da, oňa tizlik berilýär we top bilen özüni rahat duýýar, gowy tehniki ukybyna, şeýle hem topy öňe sürmäge, üýtgetmäge mümkinçilik berýän gowy paýlanyşa eýe. top.[28] Uzyn toplar bilen oýnaýaryn ýa-da ýeriň aňyrsyndan oýnaýaryn. Şeýle hem ajaýyp tizlenme bar, şonuň üçin gysga wagtda çäkli giňişlikde hereket edip biler.[24]

Lora tehniki ussatlygy we kemsidiji hem-de goragly ussatlygy, şeýle hem winger hökmünde ýerleşdirmegine mümkinçilik berýän köp taraplylygy üçin öwgü gazandy. Youthaşlygynda köplenç merkezi arkada oýnapdyr,[29] soň bolsa karýerasynyň ösmegi bilen özüni gapdal hökmünde görkezipdir. Köp ussatlygy sebäpli, “Sport Cristal” toparynyň tälimçisi Roberto Mosquera ony Perunyň iň gowy goragçylaryndan biri Nolberto Solano bilen deňeşdirdi;[30] özüni “Perunyň futbolynda ajaýyp we gyzykly oýunçy” hökmünde häsiýetlendirdi. 2021-nji ýylda Julio Sezar Uribeniň "Perunyň öndüren halkara derejesindäki oýunçysy" diýen pikiri.[25] Lora käwagt merkezi ýa-da goragçy hökmünde hem ýerleşdirilýär. Lora, möhüm oýunlarda aýgytly çykyşlary üçin, esasanam Sport Kristal üçin, topary üçin möhüm maksatlara kömek etmek meýli sebäpli öwüldi we birnäçe journalistsurnalist we janköýerler tarapyndan ýokary bäsdeşlik we basyş ýagdaýlarynda iň ygtybarly oýunçy hasaplanýar. goragçy hökmünde başarnygy, taktiki duýgusy, bir möwsümiň dowamynda oýnuň yzygiderliligi we konsentrasiýasy sebäpli.[24] Onuň başarnyklary, döredijiligini, görüşini, geçmegini, kesgitlemesini, degmegini we tehnikasyny, Aridiň “wada” oýunçysy ýaly emeli bolmagyny öz içine alýar.[31]

Salgylanmalar[düzet | çeşmäni düzet]

 1. Belapatiño, Axel (2021-03-19). "¿Quién es Jhilmar Lora, joven defensa de Sporting Cristal?". Futbolperuano.com (in Spanish). Retrieved 2021-09-23. 
 2. admin (2021-07-26). "Jhilmar Lora: “Llegué a Cristal a los once años”". ExtremoCeleste.com - Web Oficial de la Hinchada de Sporting Cristal (in Spanish). Retrieved 2021-09-23. 
 3. TROME, NOTICIAS (2021-05-22). "Jhilmar Lora: dónde se formó, la posición en la que jugó en menores y pasajes pocos conocidos de su vida | Selección peruana | Sporting Cristal | Eliminatorias Qatar 2022 | DEPORTES". Trome (in Spanish). Retrieved 2021-09-23. 
 4. PERÚ, NOTICIAS EL COMERCIO (2021-03-22). "Sporting Cristal: conoce a Jhilmar Lora, el joven defensa que tuvo una destacada actuación ante Sport Boys por la Liga 1 Betsson | revtli | RESPUESTAS". El Comercio Perú (in Spanish). Retrieved 2021-09-23. 
 5. DEPOR, NOTICIAS (2017-12-16). "Sporting Cristal campeón: remontó ante Alianza Lima en la Sub 17 [FOTOS] | FUTBOL-PERUANO". Depor (in Spanish). Archived from the original on 2021-09-09. Retrieved 2021-09-23. 
 6. "Torneo Centenario: Universitario es el campeón nacional de la categoría sub-17 – LaNueve" (in Spanish). Archived from the original on 2021-09-09. Retrieved 2021-09-23. 
 7. "Cristal se despidió de la Libertadores Sub-20 con un triunfo". Ovación Corporación Deportiva (in Spanish). Retrieved 2021-09-23. 
 8. "Jhilmar Lora (cat. 2000), firmó su primer contrato profesional con el club hasta el 2021.". Twitter (in Spanish). Retrieved 2021-09-13.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 9. "Jhilmar Lora, una grata reaparición" (in Spanish).  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 10. "Sporting Cristal | Manuel Barreto 'bautizó' a Jhilmar Lora tras su debut ante Melgar en Arequipa | FOTO | FUTBOL-PERUANO" (in Spanish).  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 11. PERÚ, NOTICIAS EL COMERCIO (2021-01-31). "Sporting Cristal anunció renovación con Jhilmar Lora y Percy Liza hasta 2023 | Fútbol peruano | Fichajes | Liga 1 NCZD | DEPORTE-TOTAL". El Comercio Perú (in Spanish). Retrieved 2021-09-13. 
 12. "Cristal confirmó la renovación del juvenil Lora". Ovación Corporación Deportiva (in Spanish). Retrieved 2021-09-13. 
 13. "Deportivo Binacional vs. Sporting Cristal - 13 March 2021 - Soccerway". int.soccerway.com. Retrieved 2021-09-13. 
 14. "Sporting Cristal vs. São Paulo - 21 April 2021 - Soccerway". int.soccerway.com. Retrieved 2021-09-13. 
 15. PERÚ, NOTICIAS EL COMERCIO (2021-04-28). "Selección peruana: esta es la lista de 50 convocados de Ricardo Gareca para la Copa América 2021 | FPF | NCZD | DEPORTE-TOTAL". El Comercio Perú (in Spanish). Retrieved 2021-09-13. 
 16. DEPOR, NOTICIAS (2021-05-06). "Selección Peruana: Néstor Bonillo habló sobre el presente de Jhilmar Lora en Sporting Cristal | FUTBOL-PERUANO". Depor (in Spanish). Retrieved 2021-09-13. 
 17. "Selección peruana: Estos son los convocados para la Copa América | Brasil Conmebol". canaln.pe (in Spanish). Retrieved 2021-09-13. 
 18. DEPOR, NOTICIAS (2021-06-08). "Selección Peruana | Jhilmar Lora y Martín Távara: el plan de Ricardo Gareca con ambos de cara a la Copa América | FUTBOL-PERUANO". Depor (in Spanish). Retrieved 2021-09-13. 
 19. "Selección peruana: "Feliz por el debut, pero más aún por lo que está logrando el grupo", dijo Jhilmar Lora". americadeportes (in Spanish). Retrieved 2021-09-13. 
 20. Amarilla, Doble. "Una Copa América juvenil: 22 futbolistas nacieron en el siglo XXI". Doble Amarilla (in Spanish). Retrieved 2021-10-22. 
 21. DEPOR, NOTICIAS (2021-07-09). "Perú vs Colombia (2-3): goles, resumen, video y mejores jugadas por la Copa América 2021 | FUTBOL-PERUANO". Depor (in Spanish). Retrieved 2021-09-13. 
 22. CORREO, NOTICIAS (2021-08-30). "Selección peruana: Jhilmar Lora fue llamado de urgencia y se unirá a la 'Blanquirroja' para jugar Eliminatorias Qatar 2022 | NCZD | DEPORTES". Correo (in Spanish). Retrieved 2021-09-20. 
 23. "Jhilmar Lora, el primer futbolista de la 2000 que debutará con Perú por Eliminatorias.".  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 24. 24.0 24.1 24.2 "Conoce a los jóvenes talentos de la Liga 1". Red Bull (in Spanish). Retrieved 2021-10-22. 
 25. 25.0 25.1 "Roberto Mosquera sobre Jhilmar Lora: "Centra como Nolberto Solano".".  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 26. "Los números de Jhilmar Lora que ilusionan a todos en Sporting Cristal y mandó a la banca a Percy Prado". El Futbolero Perú (in Spanish). Retrieved 2021-10-22. 
 27. PERÚ, NOTICIAS EL COMERCIO (2021-05-21). "Jhilmar Lora convocado a la selección peruana, el joven lateral de Sporting Cristal que recuerda el físico, el sacrificio y el pie de Jorge Soto | Premios DT | | DEPORTE-TOTAL". El Comercio Perú (in Spanish). Retrieved 2021-10-22. 
 28. "Jhilmar Lora, la joven promesa que ilusiona – El Portal Celeste S.A.C." (in Spanish). Archived from the original on 2021-09-21. Retrieved 2021-10-22. 
 29. "Entrevista a Jhilmar Lora, jugador de Sporting Cristal". iVoox (in Spanish). Retrieved 2021-10-22. 
 30. DEPOR, NOTICIAS (2021-04-02). "Sporting Cristal | Roberto Mosquera comparó a Jhilmar Lora con Nolberto Solano | liga 1 | FUTBOL-PERUANO". Depor (in Spanish). Retrieved 2021-10-22. 
 31. "Con tres sorpresas: los 23 convocados de la Selección Peruana para enfrentar a Colombia". Bolavip Perú (in Spanish). Retrieved 2021-10-22.