Mazmuna geçiň

Jek London

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Jek London - Amerikaly ýazyjy we žurnalist, söweş habarçysy, jemgyýetçilik işgäri, sosialist. Başdan geçirmeleriň we romanlaryň awtory hökmünde meşhurdyr.

Jek London 1876-njy ýylyň 12-nji ýanwarynda San-Fransiskoda dünýä indi. Ejesi Flora Wellman, Flora aýdym-saz mugallymydy, ruhanylygy gowy görýärdi. San-Fransiskoda birnäçe wagt bile ýaşan etniki irlandiýaly astrolog William Çeniden göwreli boldy. Floranyň göwreliligini eşidip, William abort etdirmegini isledi. Flora düýbünden ýüz öwürdi we umytsyzlyk sebäpli özüni atjak boldy, ýöne özüni birneme ýaralady. Şol döwrüň gazetlerinde elhenç seslenme ýüze çykypdyr (mysal üçin, Hronikadaky “Taşlanan aýal” makalasynda) William Çeniniň adyna töhmet atyldy, bu bolsa onuň atalyk hukugyny kabul etmezligine sebäp boldy (1897-nji ýylda, Jek London Çeýnä kakasynyň ýa-da däldigini soraýan birnäçe hat iberdi, ýöne Çeýni atalygy inkär etdi.

1876-njy ýylyň ahyrynda Flora, Amerikanyň raýatlyk urşunyň weterany Jon Londona öýlendi, we çagasyna familiýasyny dakdy. Şonda oglan Jon London adyny aldy, ýöne soňra edebi eserlerine Jek (Jon adynyň kiçelýän görnüşi) ady bilen gol çekip başlady. Bu at bilen soň meşhur ýazyjy hökmünde tanaldy.