Mazmuna geçiň

Gusmak

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

'Gusmak' (gusmak) - aşgazanyň düzümindäki agzyň içinden çykmagy. Adamlar, maýmynlar, itler, pişikler, doňuzlar, balyklar we guşlar gusup bilerler. Emma syçanlar, syçanlar, towşanlar we atlar gusup bilmeýärler. Sebäbi olaryň uzyn we dar iýmit turbalary bar. Mundan başga-da, gusup bilýän nerwler ýetmezçilik edýär.

Bu hereket, dem alyş myşsalary we garyn boşlugy, şeýle hem hereket bilen baglanyşykly aşgazan myşsalarynyň gysylmagyny utgaşdyrýan ýörite gusmak merkezi bilen kadalaşdyrylýar.

Gusmakdan birnäçe sekunt öň, tüýkülik bezleri aşgazan kislotasynyň dişlere zeper ýetirmezligi üçin köp mukdarda ukusyny bölüp çykarýar.

"Gusmak" - aşgazan we agz arkaly gusmak bilen iň oňat ýaýran mazmuny we aýratynlyklary kesgitlemek üçin ulanylýan döwür.

Gusmak sebäpli çylşyrymly refleks hereketidir

Tom. Dürli organlarda reseptorlary gaharlandyrmak (diliň kökü, ýumşak dodak, aşgazan mukozasy, öt haltasy, deňagramlylyk we başga bir organ.) merkezi beýni gusmagy, Dürli intrakranial basyş, lezýonlar (çişler, trawma, meningit) näsaglarda merkezi nerw ulgamynyň gönüden-göni gyjyndyrylmagy (aşa köp dozada, göwrelilik ganyndan zäherlenmek, uremiýa).

Gusmak (aşgazan doly bolsa ýa-da zyýanly maddalar bar bolsa) goraýjy fiziologiki hereket bolup biler.

Gusmak käbir ýokanç keselleriň, peritonyň, aşgazan zeperlenmeleriniň, aşgazan ýarasynyň we başgalaryň kesellerinde ýüze çykýar.

Käwagt psihogen gusmak arassa - gödek, negatiw duýgulardyr. Gusmak sebäpli gusmak merkeziniň joşgunlylygynyň ýokarlanmagy çagalarda, neýrasteniýadan ejir çekýän hassalarda aňsatlyk bilen ýüze çykýar.

Gusmak köp keselleriň alamaty däl, şonuň üçin gusmak köplenç sebäbine seresaplylyk we bejergini talap edýär. Ganly tabak we gusmak derrew hassahana ýerleşdirilmelidir.

Käbir hadysalarda emeli gusma sebäp bolýar. Apomorfini bilkastlaýyn ulanmak (0,5 ml 1% ergini subkutan) (mysal üçin, käbir serhoşluklarda) gusmagy döredýär. Käbir hadysalarda, gusmagyň tebigaty onuň ýüze çykmagynyň sebäbini kesgitläp biler: gusmak gany (ýa-da goýy goňur reňkli massalar) aşgazan ganamagynyň alamaty bolup biler. Gözlenmedik iýmitleriň gusmagy köplenç her nahardan soň ýüze çykýar, bu aşgazanyň stenozyny görkezýär. Aşgazan-içege refleksi gusmak bilen hem bolýar.

Zalymlygyň tebigaty:
* Iýmit iýiň
* Töleg
* Durgun mazmun
* Hapalanan
* Içegäniň mazmuny
* Kofe meýdançalary
* Gan gelmegi bilen
== Gusmagyň ähmiýeti ==
Käbir guşlar gusmakdan goramak üçin ulanýarlar.