Grenat

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Granat partlaýjy ýa-da himiki maddalar bilen doldurylan we partlama ýa-da atyş enjamyny öz içine alýan kiçijik bomba görnüşidir.

Bu bomba adatça el bilen zyňylýar. Granatlar üç görnüşlidir:

Weýran ediji granat

Himiýa granaty

Okuw granaty

Weýran ediji granat düzüminde plastmassa partlaýjy maddalar bar. Bomba galyndysynda gaty köp gabyk bar. Himiýa granatynda ednatol (etilen di nitro amin), pikrik kislotasy bar. Bomba galyndysy, partlamanyň intensiwligini ýokarlandyrýan simap fulminatdan ýa-da gurşun azodidinden durýar. Okuw granatlary harby türgenleşikde ulanylýar. Adatça gara poroşok ýa-da C2 birleşmesi bar we weýran ediji güýji beýlekilerden az.

Umumy söweşlerde iki görnüşli granat ulanylýar:

Goranyş we hüjüm görnüşi.

Goranyş görnüşli granatyň böleklere bölüniş täsiri hüjüm görnüşinden has täsirli we ulanylýan metal materiallar sebäpli hüjüm görnüşinden has agyrdyr. Muňa garamazdan, hüjüm görnüşli granatlaryň gysga täsiri ýok diýen ýaly. Bölek effekti metal bölegi gaty inçe ýasalýar. Hüjüm görnüşli granatyň TNT mukdary gorag görnüşinden has ýokary bolany üçin, esasan reýdlerde ulanylýar. Sebäbi gorag görnüşinden has güýçli eşidilýär we nyşana alynýan duşman esgerleri öldürilmän, ses bilen haýran galýarlar. Şeýlelik bilen, haýran galan duşman esgerleriniň goranyş tertibine girmezden ozal ýok ediljekdigi çaklanylýar. Umuman harby taktika, hüjüm we goranyş görnüşli granatlar bir wagtyň özünde atylýar. Maksat duşmany gorkuzmak we şol bir wagtyň özünde adam pidalaryna sebäp bolmak, el granatlarynyň täsiriniň häzirki şertlerde ulydygyna syn edildi.