Gobi çöli

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Gobi çöli Mongol respublikasynyň günortasynda we Hytaýyň Sin-Kiang we Kansu welaýatlarynyň golaýynda ýerleşýän Merkezi Aziýada giň çöl. Daşly dag gerişleri ony gurşap aldy. Günortada Altun dagy, Beý we inin daglary, günbatarda Tanry daglary, demirgazykda Altaý we Hangaý daglary. Çölüň uzynlygy 1600 km, ini 480-965 km arasynda üýtgeýär. Gobi çölünde kontinental we gurak howa höküm sürýär. Gyşlar sowuk, tomus yssy. Temperatura -40-dan 45 ° C aralygynda. Ygalyň köpüsi tomusda bolýar. Ortaça ýyllyk ýagyş günbatarda 69 mm bolsa, demirgazyk-gündogarda 200 millimetre çenli ýokarlanýar. Bu dünýädäki bäşinji uly çöl. Ol daşly tekiz ýerlerden we gaýalardan durýar. Gobi çölünde käbiri gum bilen örtülen, käbiri bolsa çagyl bilen örtülen ösümlik tiken gyrymsy agaçlaryndan we ownuk otlardan durýar. Akym ýok diýen ýaly. Diňe orta ölçegli duzly köllere duş gelinýär. Adaty ýerasty suwlar käbir bölümlerde mal köpeltmäge mümkinçilik berýär. Beýleki tarapdan, çölde ýabany eşeklere, atlara, aýylara, möjeklere we düýelere, şeýle hem gar gaplaňlaryna duş gelmek bolýar. Iň oňat saklanylýan dinozawr galyndylary bolan Gobi çöli paleontologlar üçin esasanam gyzyl gaýalar üçin möhüm ýerdir. Çölden geçýän demir ýol bar.