Gözleg Motorynyň Optimizasiýasy

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Gözleg motory optimizasiýasy (SEO) web sahypasyna ýa-da gözleg motorlaryndan web sahypasyna girýänleriň sanyny we mukdaryny ýokarlandyrmak prosesi. SEO göni traffigi ýa-da tölegli traffigi däl-de, tölenmedik traffigi ("tebigy" ýa-da "organiki" netijeler hökmünde tanalýar) nyşana alýar. Tölenmedik traffik, gözleg, wideo gözlegi, akademiki gözleg, habar gözlegi we pudaga mahsus dik gözleg motorlary ýaly dürli gözleglerden gelip çykyp biler.

Internet marketing strategiýasy hökmünde SEO gözleg motorlarynyň işleýşini, gözleg motorynyň özüni alyp barşyny, adamlaryň näme gözleýändigini, gözleg motorlaryna ýazylan hakyky gözleg sözlerini ýa-da açar sözleri we gözleg motorlarynyň haýsy maksatly diňleýjiler tarapyndan makullanýandygyny kesgitleýän kompýuter programma algoritmlerine seredýär. . SEO ýerine ýetirilýär, sebäbi web sahypa gözleg motorynyň netijeler sahypasynda (SERP) has ýokary orny eýelän mahaly gözleg motoryndan has köp myhman alar. Soňra bu myhmanlar müşderilere öwrülip bilerler.

Taryh[düzet | çeşmäni düzet]

Web gözlegçiler we mazmun üpjün edijiler 1990-njy ýyllaryň ortalarynda gözleg motorlary üçin web sahypalaryny optimizirlemäge başladylar, sebäbi ilkinji gözleg motorlary irki web sahypalaryny kataloglaşdyrýardy. Ilki bilen, ähli web ussatlary diňe bir sahypanyň salgysyny ýa-da URL-ni, şol sahypany gözden geçirmek, beýleki sahypalara baglanyşyk çykarmak we indekslenmeli sahypada tapylan maglumatlary yzyna gaýtarmak üçin web gözlegçisini iberjek dürli hereketlendirijilere tabşyrmalydy. Bu amal gözleg motorynyň örümçisini sahypany göçürip almagy we gözleg motorynyň öz serwerinde saklamagy öz içine alýar. Indeksator hökmünde tanalýan ikinji programma, içindäki sözler, nirede ýerleşýändigi we belli sözler üçin islendik agram, şeýle hem sahypadaky ähli baglanyşyklar ýaly sahypa barada maglumat alýar. Bu maglumatlaryň hemmesi soňraky günlerde gözleg üçin meýilnama düzülýär.

Web sahypasynyň eýeleri, gözleg motorynyň netijelerinde ýokary derejeli we görnükli bolmagy ykrar etdiler, ak şlýapa we gara şlýapa SEO bilen meşgullanýanlar üçin mümkinçilik döretdi. Senagat analitigi Danni Sulliwanyň pikiriçe, "gözleg motory optimizasiýasy" jümlesi 1997-nji ýylda ulanylan bolmagy ähtimal. Sullivan Brýus Kleýi bu termini ilkinji bolup meşhur edenleriň biri hasaplaýar.

Gözleg algoritmleriniň irki wersiýalary webmaster tarapyndan berlen maglumata, açar söz meta belligi ýa-da ALIWEB ýaly hereketlendirijilerdäki indeks faýllaryna daýanýardy. Meta bellikleri her sahypanyň mazmuny üçin gollanma berýär. Sahypalary indekslemek üçin meta-maglumaty ulanmak ygtybarly däldi, ýöne webmasteriň meta belliginde açar sözleri saýlamagy, sahypanyň hakyky mazmunynyň nädogry görkezilmegi bolup biler. Meta belliklerindäki nädogry, doly däl we gabat gelmeýän maglumatlar sahypalaryň ähmiýetsiz gözlegler üçin tertipleşdirilmegine sebäp bolup biler we sebäp bolup biler. [şübheli - ara alyp maslahatlaşmak] Web mazmun üpjün edijileri, sahypanyň HTML çeşmesiniň içinde käbir atributlary hem gowy ýerleşdirmek üçin manipulirlediler gözleg motorlary.1997-nji ýyla çenli gözleg motorynyň dizaýnerleri web ussatlarynyň gözleg motorynda gowy dereje almak üçin tagalla edýändiklerini, käbir web ussatlarynyň sahypalary aşa ýa-da ähmiýetsiz açar sözler bilen doldurmak bilen gözleg netijelerinde öz derejelerini dolandyrýandyklaryny bildiler. Altavista we Infoseek ýaly irki gözleg motorlary, web ussatlarynyň reýtingi manipulirlemeginiň öňüni almak üçin algoritmlerini sazladylar.

Diňe web ussasynyň gözegçiliginde bolan açar söz dykyzlygy ýaly faktorlara bil baglamak bilen irki gözleg motorlary hyýanatçylykly we tertipli manipulýasiýa sezewar boldular. Ulanyjylaryna has gowy netijeleri bermek üçin gözleg motorlary, netijeleriniň sahypalarynda hilegär web ussatlarynyň köp sanly açar sözleri bilen baglanyşykly baglanyşyksyz sahypalary däl-de, iň möhüm gözleg netijelerini görkezmek üçin uýgunlaşmaly boldular. Bu, termiki dykyzlyga aşa garaşlylykdan semantik signallary salmak üçin has bitewi prosese geçmegi aňladýardy. Gözleg motorynyň üstünligi we meşhurlygy, islendik gözlegde iň degişli netijeleri çykarmak ukyby bilen kesgitlenýändigi sebäpli, hiliň pesligi ýa-da baglanyşyksyz gözleg netijeleri ulanyjylaryň beýleki gözleg çeşmelerini tapmagyna sebäp bolup biler. Gözleg motorlary, web ussatlarynyň manipulirlemegi has kyn bolan goşmaça faktorlary göz öňünde tutup, has çylşyrymly reýting algoritmlerini işläp düzdi.

Artykmaç agressiw usullary ulanýan kompaniýalar, gözleg netijelerinden öz müşderileriniň web sahypalaryny gadagan edip bilerler. 2005-nji ýylda "Wall Street Journal" ýokary töwekgelçilikli usullary ulanandygyny we bu töwekgelçilikleri müşderilerine mälim edip bilmedik Traffic Power kompaniýasy barada habar berdi. Simli magazineurnal, şol kompaniýanyň gadaganlyk barada ýazandygy üçin blogger we SEO Aaron Wall-a garşy kazyýet işi açandygyny habar berdi. Soňra Google-dan Matt Katts Google-yň hakykatdanam Trafik güýjüni we käbir müşderilerini gadagan edendigini tassyklady.

Käbir gözleg motorlary SEO pudagyna-da ýetdi we SEO konferensiýalarynda, web sahypalarynda we seminarlarda ýygy-ýygydan hemaýatkär we myhman bolýar. Esasy gözleg motorlary web sahypasyny optimizirlemäge kömek etmek üçin maglumat we görkezmeler berýär. Google web sahypasynyň ussatlaryna Google-yň web sahypasyny indeksirlemekde haýsydyr bir kynçylyk çekýändigini ýa-da web sahypasyna Google traffigi barada maglumatlary berýändigini bilmek üçin “Sitemaps” programmasy bar. Bing Webmaster Gurallary web ussatlaryna sahypa kartasyny we web sahypalaryny ibermegiň ýoluny üpjün edýär, ulanyjylara "gözleg tizligini" kesgitlemäge we web sahypalarynyň indeks ýagdaýyny yzarlamaga mümkinçilik berýär.

2015-nji ýylda Google-yň geljekki önümleriň arasynda esasy aýratynlyk hökmünde ykjam gözlegi ösdürýändigi we öňe sürýändigi habar berildi. Muňa jogap edip, köp marka internet marketing strategiýalaryna başgaça çemeleşip başlady.

Google bilen gatnaşyk[düzet | çeşmäni düzet]

1998-nji ýylda Stenford uniwersitetiniň iki aspiranty Larri Page we Sergeý Brin web sahypalarynyň meşhurlygyny kesgitlemek üçin matematiki algoritmlere daýanýan gözleg motory bolan "Backrub" -ny döretdiler. “PageRank” algoritmi bilen hasaplanan san, girýän baglanyşyklaryň mukdarynyň we güýjüniň funksiýasydyr. “PageRank”, berlen sahypa web sahypasyna tötänleýin girýän we bir sahypadan beýlekisine baglanyşyklary yzarlaýan web ulanyjysyna ýetmek ähtimallygyny çaklaýar. Aslynda, bu käbir baglanyşyklaryň beýlekilerden has güýçlüdigini aňladýar, sebäbi has ýokary PageRank sahypasyna tötänleýin web serferi girip biler.

Page we Brin Google-y 1998-nji ýylda esaslandyrdylar. Google, ýönekeý dizaýnyny halaýan internet ulanyjylarynyň sanynyň arasynda wepaly yzarlaýjylary özüne çekdi. Google-a gözleg motorlarynda görünýän manipulýasiýa görnüşinden gaça durmak üçin sahypadan daşary faktorlar (“PageRank” we “giperlink derňewi”) we sahypadaky faktorlar (açar söz ýygylygy, meta bellikleri, sözbaşylar, baglanyşyklar we sahypa gurluşy ýaly) hasaplandy. reýtingleri üçin diňe sahypadaky faktorlary göz öňünde tutýardy. “PageRank” oýnamak has kyn bolsa-da, web ussatlary eýýäm “Inktomi” gözleg motoryna täsir etmek üçin baglanyşyk gurluşyk gurallaryny we shemalaryny işläp düzdüler we bu usullar “PageRank” oýunlaryna hem degişlidigini subut etdi. Köp saýtlar köplenç uly göwrümli baglanyşyklary alyş-çalyş etmek, satyn almak we satmak bilen meşgullandy. Bu shemalaryň käbiri ýa-da baglanyşyk fermalary, baglanyşyk spamynyň ýeke-täk maksady üçin müňlerçe saýtyň döredilmegine degişlidir.

2004-nji ýyla çenli gözleg motorlary baglanyşyk manipulýasiýasynyň täsirini azaltmak üçin öz reýting algoritmlerine köp açylmadyk faktorlary goşdy. 2007-nji ýylyň iýun aýynda "Nýu-Yorkork Taýms" gazetiniň habarçysy Saul Hansell Google-dan 200-den gowrak dürli signal ulanyp, saýtlaryň sanawyny düzýändigini aýtdy. Öňdebaryjy gözleg motorlary, Google, Bing we Yahoo, sahypalary tertipleşdirmek üçin ulanýan algoritmlerini açmaýarlar. Käbir SEO hünärmenleri gözleg motory optimizasiýasyna dürli çemeleşmeleri öwrendiler we şahsy pikirlerini paýlaşdylar. Gözleg motorlary bilen baglanyşykly patentler gözleg motorlaryna has gowy düşünmek üçin maglumat berip biler. 2005-nji ýylda Google her ulanyjy üçin gözleg netijelerini şahsylaşdyryp başlady. Öňki gözlegleriň taryhyna baglylykda, Google hasaba giren ulanyjylar üçin netijeleri taýýarlady.

2007-nji ýylda Google PageRank-y geçirýän tölegli baglanyşyklara garşy kampaniýa yglan etdi. 2009-njy ýylyň 15-nji iýunynda Google “PageRank” heýkeltaraşlygynyň baglanyşyklardaky nofollow atributyny ulanmak arkaly täsirini azaltmak üçin çäreleri görendiklerini mälim etdi. Google-yň tanymal programma inereneri Matt Katts, Google Bot-yň mundan beýläk hiç hili baglanyşyk ulanmajakdygyny, SEO hyzmat üpjün edijileriniň PageRank heýkeltaraşlygy üçin nofollow ulanmagynyň öňüni aljakdygyny mälim etdi. Bu üýtgeşmäniň netijesinde nofollowyň ulanylmagy PageRankyň bugarmagyna sebäp boldy. Aboveokardakylardan gaça durmak üçin SEO inersenerleri yzygiderli bellikleri köne JavaScript bilen çalyşýan we şeýlelik bilen PageRank heýkeltaraşlygyna rugsat berýän alternatiw usullary döretdiler. Mundan başga-da, iframlaryň, Flash we JavaScript-iň ulanylmagyny öz içine alýan birnäçe çözgüt teklip edildi.

2009-njy ýylyň dekabrynda Google gözleg netijelerini köpeltmek üçin ähli ulanyjylarynyň web gözleg taryhyny ulanjakdygyny mälim etdi. 2010-njy ýylyň 8-nji iýunynda Google Caffeine atly täze web indeks ulgamy yglan edildi. Ulanyjylara täzelik netijelerini, forum ýazgylaryny we beýleki mazmuny çap edilenden has ir tapmaga mümkinçilik bermek üçin döredilen Google Caffeine, Google-da zatlaryň öňküsinden has çalt görkezilmegi üçin Google indeksini täzeledi. Google üçin kofein yglan eden programma inereneri Karri Grimesiň pikiriçe, "Kofein soňky gözleglerimize garanyňda web gözlegleri üçin 50 göterim täze netije berýär ..." Google Instant, real wagt gözleg 2010-njy ýylyň ahyrynda girizildi. gözleg netijelerini has wagtynda we ähmiýetli etmek synanyşygy. Taryhy taýdan sahypa dolandyryjylary gözleg reýtingini ýokarlandyrmak üçin web sahypasyny optimizirlemek üçin birnäçe aý ýa-da birnäçe ýyl sarp etdiler. Sosial media saýtlarynyň we bloglarynyň meşhurlygynyň artmagy bilen öňdebaryjy hereketlendirijiler gözleg netijeleriniň içinde täze mazmunyň çalt ýerleşdirilmegi üçin algoritmlerine üýtgetmeler girizdi.

2011-nji ýylyň fewral aýynda Google beýleki web sahypalaryndan we çeşmelerinden göçürilen mazmuny öz içine alýan web sahypalaryny jezalandyrýan Panda täzelenmesini yglan etdi. Taryhy taýdan web sahypalary biri-birinden mazmuny göçürip aldylar we bu tejribe bilen gözleg motory reýtinginde peýda gördüler. Şeýle-de bolsa, Google mazmuny üýtgeşik bolmadyk sahypalary jezalandyrýan täze ulgam girizdi. 2012 Google Penguin gözleg motoryndaky derejelerini ýokarlandyrmak üçin manipulýasiýa usullaryny ulanýan web sahypalaryny jezalandyrmaga synanyşdy. “Google Penguin” web spamyna garşy göreşmek üçin algoritm hökmünde hödürlenen hem bolsa, baglanyşyklaryň gelýän sahypalarynyň hilini kesgitlemek bilen hakykatdanam spam baglanyşyklaryna ünsi jemleýär. Google Hummingbird-iň 2013-nji ýyldaky täzelenmesinde Google-yň tebigy dilini gaýtadan işlemegi we web sahypalaryna semantik düşünişini gowulandyrmak üçin döredilen algoritm üýtgemesi görkezildi. Hummingbird dilini gaýtadan işlemek ulgamy, täze ykrar edilen "gepleşik gözlegi" adalgasyna girýär, bu ulgam sahypalary birnäçe söz däl-de, gözlegiň manysyna has laýyklaşdyrmak üçin talapdaky her söze has köp üns berýär. Gözleg motory optimizasiýasyna girizilen üýtgeşmeler barada aýdylanda, Hummingbird mazmun we spamdan dynmak arkaly Google-a ýokary hilli mazmun çykarmaga we olara 'ynamdar' awtorlara bil baglamaga mümkinçilik bermek bilen meseleleri çözmegi maksat edinýär .

2019-njy ýylyň oktýabr aýynda Google ABŞ-da iňlis dilini gözlemek üçin BERT modellerini ulanyp başlajakdygyny mälim etdi. Transformerlerden (BERT) iki taraplaýyn kodlaýjy wekilçilikler, Google-yň tebigy dillerini gaýtadan işlemegi gowulandyrmak üçin ýene bir synanyşygydy, ýöne bu gezek ulanyjylarynyň gözleg soraglaryna has gowy düşünmek üçin. Gözleg motory optimizasiýasy nukdaýnazaryndan, BERT ulanyjylary degişli mazmuna has aňsat birikdirmegi we Gözleg motorynyň netijeler sahypasynda ýerleşdirilen web sahypalaryna gelýän traffigiň hilini ýokarlandyrmagy maksat edinýär.

Usullar[düzet | çeşmäni düzet]

Indeksirlemek[düzet | çeşmäni düzet]

SEO görnüşleri Google faýlyň adyna we alt tekstine degişlidir, şonuň üçin SEO üçin şekilleri nädip atlandyrmalydygy möhümdir.

Google, Bing we Yahoo! Thealy öňdebaryjy gözleg motorlary, algoritmiki gözleg netijeleri üçin sahypalary tapmak üçin gözlegçilerden peýdalanýarlar. Beýleki gözleg motorynyň indekslenen sahypalaryndan baglanyşdyrylan sahypalary tabşyrmagyň zerurlygy ýok, sebäbi awtomatiki usulda tapylýar. Yahoo! Katalog we DMOZ, degişlilikde 2014 we 2017-nji ýyllarda ýapylan iki esasy katalog, el bilen tabşyrmagy we adam redaksiýasyny gözden geçirmegi talap etdi. Google, ähli sahypalaryň tapylmagyny üpjün etmek üçin XML Sitemap iýmini döredip we mugt tabşyryp boljak Google Gözleg Konsolyny hödürleýär, esasanam URL tabşyrmak konsolyna goşmaça baglanyşyklara awtomatiki usulda girip bolmaýan sahypalary tapyp bolmaýar. Yahoo! ozal tölegli tabşyryş hyzmatyny ýerine ýetirýärdi, bir gezek basmak üçin çykdajy etmegi kepillendirýärdi; emma bu tejribe 2009-njy ýylda bes edildi.

Gözleg motorynyň gözlegçileri, bir sahypa gözläniňde birnäçe dürli faktorlara seredip bilerler. Gözleg sahypalary tarapyndan her sahypa indekslenenok. Sahypanyň kök katalogyndan sahypalaryň aralygy sahypalaryň gözlenmegine ýa-da ýoklugyna sebäp bolup biler.

Häzirki wagtda köp adam Google-da ykjam enjam ulanyp gözleýär. 2016-njy ýylyň noýabr aýynda Google web sahypalarynda gözleg işinde düýpli üýtgeşme yglan etdi we indeksini ykjam edip başlady, bu berlen web sahypasynyň mobil wersiýasy Google-yň indeksine goşýan zadynyň başlangyç nokadyna öwrülýär. 2019-njy ýylyň maý aýynda Google, gözlegçiniň görkeziji hereketlendirijisini Hromyň iň soňky wersiýasy hökmünde täzeledi (bildiriş berlen wagty 74). Google, Chromium görkeziji motoryny iň soňky wersiýasyna yzygiderli täzeläp durjakdyklaryny mälim etdi. 2019-njy ýylyň dekabrynda, Google hyzmat ediş hyzmatlarynda ulanylýan iň soňky Chrome wersiýasyny görkezmek üçin gözlegçiniň Ulanyjy-Agent setirini täzeläp başlady. Gijä galmak, web ussalaryna belli bir bot Ulanyjy-Agent setirlerine jogap beren kodlaryny täzelemäge wagt bermekdi. Google baha berdi we täsiriniň ujypsyz boljakdygyna ynam bildirdi.

Süýrenmegiň öňüni almak[düzet | çeşmäni düzet]

Esasy makala: Robotlary çykarmak standarty

Gözleg indekslerinde islenmeýän mazmundan gaça durmak üçin web ussatlary örümçilere domeniň kök katalogyndaky adaty robots.txt faýly arkaly käbir faýllary ýa-da kataloglary gözlemezligi tabşyryp bilerler. Mundan başga-da, robotlara mahsus meta belligini (köplenç <meta name = "robotlar" content = "noindex">) ulanyp, gözleg motorynyň maglumatlar bazasyndan bir sahypa aç-açan aýrylyp bilner. Gözleg motory haýsydyr bir sahypa girende, kök katalogynda ýerleşýän robots.txt gözlenen ilkinji faýl. Soňra robots.txt faýly derňelýär we robotyň haýsy sahypalara göz aýlamaly däldigini görkezer. Gözleg motorynyň gözlegçisi bu faýlyň keş görnüşindäki nusgasyny saklap bilýändigi sebäpli, käwagt web sahypasynyň dolandyryjysynyň gözlegini islemeýän sahypalaryna göz aýlap biler. Adatça gözlegiň öňüni alýan sahypalarda söwda arabalary ýaly giriş sahypalary we içerki gözlegleriň gözleg netijeleri ýaly ulanyjy aýratyn mazmuny bar. 2007-nji ýylyň mart aýynda Google web ussatlaryna içerki gözleg netijeleriniň indekslenmeginiň öňüni almalydygyny duýdurdy, sebäbi bu sahypalar gözleg spamy hasaplanýar. 2020-nji ýylda Google standarty (we kodlaryny aç-açan) gün batdy we indi oňa görkezme däl diýip hasaplaýar. Sahypalaryň indekslenmeýändigini ýeterlik derejede üpjün etmek üçin sahypa derejeli robotlaryň meta belligi hem bolmaly.

Meşhurlygy ýokarlandyrmak[düzet | çeşmäni düzet]

Dürli usullar gözleg netijeleriniň içinde web sahypasynyň meşhurlygyny artdyryp biler. Möhüm sahypalara has köp baglanyşyk bermek üçin şol bir web sahypasynyň sahypalarynyň arasyndaky baglanyşyk, görnükliligini ýokarlandyryp biler. Frequygy-ýygydan gözlenýän açar söz düzümini öz içine alýan mazmun ýazmak, dürli gözleg talaplaryna laýyk bolmak üçin traffigi artdyrar. Gözleg motorlarynyň ýygy-ýygydan yza gaýdyp gelmegi üçin mazmuny täzelemek bir sahypa goşmaça agram berip biler. Web sahypasynyň meta-maglumatyna, şol sanda sözbaşy belligine we meta düşündirişine degişli açar sözleri goşmak, sahypanyň gözleg sanawlarynyň ýerlikliligini ýokarlandyrar we şeýlelik bilen traffigi artdyrar. Birnäçe URL arkaly girip bolýan, kanoniki baglanyşyk elementini ýa-da 301 gönükdirme arkaly ulanyp boljak web sahypalaryny URL-ni kanonikleşdirmek, URL-iň dürli wersiýalaryna baglanyşyklaryň sahypanyň baglanyşyk meşhurlyk balyna degişlidigine göz ýetirip biler.

Ak şlýapa gara şlýapa usullary[düzet | çeşmäni düzet]

SEO usullaryny iki sany giň kategoriýa bölmek bolar: gözleg motory kompaniýalarynyň oňat dizaýnyň bir bölegi hökmünde maslahat berýän usullary ("ak şlýapa") we gözleg motorlarynyň makullamaýan usullary ("gara şlýapa"). Gözleg motorlary soňkusynyň täsirini azaltmaga synanyşýar, olaryň arasynda spamdexing. Senagat kommentatorlary bu usullary we olary ulanýan praktikantlary ak şlýapa SEO ýa-da gara şlýapa SEO diýip toparlara bölýärler. Ak şlýapalar uzak wagtlap dowam edýän netijeleri bermäge ýykgyn edýär, gara şlýapalar gözleg motorlary näme edýändiklerini anyklandan soň sahypalarynyň wagtlaýyn ýa-da hemişelik gadagan edilip bilinjekdigini çaklaýarlar.

SEO usuly gözleg motorlarynyň görkezmelerine laýyk gelýän bolsa we hiç hili aldaw bolmasa, ak şlýapa hasaplanýar. Gözleg motorynyň görkezmeleri bir topar düzgün ýa-da buýruk hökmünde ýazylmandygy sebäpli, bellemeli möhüm tapawut. Ak şlýapa SEO diňe bir görkezmelere eýermek bilen çäklenmän, gözleg motorynyň indeksleriniň we soňraky derejeleriniň ulanyjynyň görjek mazmuny bilen üpjün edilmegidir. Ak şlýapa maslahaty, gözleg motorlary üçin däl-de, ulanyjylar üçin mazmun döretmek we algoritmi göz öňünde tutulan maksat bilen aldamak däl-de, onlaýn "möý" algoritmlerine aňsatlyk bilen girmek üçin jemlenýär. Ak şlýapa SEO, elýeterliligi ýokarlandyrýan web ösüşine meňzeýär, ikisi birmeňzeş bolmasa-da.

Gara şlýapa SEO gözleg motorlary tarapyndan halamaýan ýa-da aldaw bilen reýtingi ýokarlandyrmaga synanyşýar. Bir gara şlýapa usuly, fonda meňzeş tekst görnüşinde, göze görünmeýän diwde ýa-da ekranda ýerleşýän gizlin teksti ulanýar. Başga bir usul, sahypanyň adamdan gelýän ýa-da gözleg motory tarapyndan talap edilýändigine baglylykda başga bir sahypa berýär, örtük diýlip atlandyrylýan usul. Käwagt ulanylýan başga bir kategoriýa çal şlýapa SEO. Bu, gara şlýapa bilen ak şlýapa çemeleşmeleriniň arasynda, ulanylýan usullar sahypanyň jezalandyrylmagynyň öňüni alýar, ýöne ulanyjylar üçin iň oňat mazmun öndürmekde hereket etmeýär. Çal reňkli SEO, esasan gözleg motorynyň reýtingini gowulandyrmaga gönükdirilendir.

Gözleg motorlary, reýtingini peseltmek ýa-da sanawlaryny düýbünden ýok etmek arkaly gara ýa-da çal şlýapa usullaryny ulanyp açan sahypalaryna jeza berip biler. Şeýle jeza gözleg motorlarynyň algoritmleri ýa-da sahypany elde gözden geçirmek arkaly awtomatiki ulanylyp bilner. Muňa mysal hökmünde 2006-njy ýylyň fewral aýynda Google aldawçylykly amallary ulanmak üçin BMW Germaniýany we Rikoh Germaniýany aýyrdy. Iki kompaniýa-da derrew ötünç sorady, kemsidiji sahypalary düzedip, Google-yň gözleg motorynyň netijeler sahypasyna dikeldildi.

Marketing strategiýasy hökmünde[düzet | çeşmäni düzet]

SEO her web sahypasy üçin laýyk strategiýa däl we beýleki internet marketing strategiýalary, sahypa operatorynyň maksatlaryna baglylykda, bir gezek basmak üçin tölegli (PPC) kampaniýalary arkaly tölegli mahabat ýaly has täsirli bolup biler. Gözleg motory marketingi (SEM) gözleg motorynyň mahabat kampaniýalaryny taslamak, işletmek we optimizirlemek praktikasydyr. SEO-dan tapawudy, gözleg netijelerinde tölegli we tölenmedik ileri tutulýan reýtingiň arasyndaky tapawut hökmünde has ýönekeý suratlandyrylýar. SEM ähmiýetine däl-de, meşhurlyga has köp üns berýär; web sahypasyny döredijiler, gözlegleriň esasy sanawlaryna geçýänleriň köpüsine görünýänligi göz öňünde tutup, SEM-i iň möhüm hasaplamalydyrlar. Üstünlikli internet marketing kampaniýasy, şeýle hem, internet ulanyjylaryny gyzyklandyrmak we ynandyrmak üçin ýokary hilli web sahypalaryny gurmaga, sahypa eýelerine netijeleri ölçemäge mümkinçilik berýän analitika programmalaryny döretmäge we sahypanyň öwrüliş tizligini ýokarlandyrmaga bagly bolup biler. 2015-nji ýylyň noýabr aýynda Google gözleg hilini bahalandyrmak boýunça görkezmeleriň 160 sahypalyk görnüşini köpçülige ýaýratdy, ünsi "peýdalylyga" we ykjam ýerli gözleglere gönükdirilendigini görkezdi. Soňky ýyllarda ykjam bazary partlady, 2016-njy ýylyň oktýabr aýynda StatCounter-de görkezilişi ýaly, 2,5 million web sahypasyny seljerip, sahypalaryň 51,3% -iniň ykjam enjam tarapyndan ýüklenendigini anyklady. Google, web sahypalaryny gözleg motorynyň netijelerine çenli web sahypasyny ölçemäge we ulanyjylara näderejede amatlydygyny kesgitlemäge mümkinçilik berýän “Google Search Console”, “Mobile-Friendly Test” web sahypalaryny höweslendirip, mobil ulanylyşynyň meşhurlygyny ulanýan kompaniýalaryň biri boldy. web sahypalary.

SEO maýa goýumlaryndan ýeterlik girdeji gazanyp biler. Şeýle-de bolsa, gözleg motorlary organiki gözleg traffigi üçin tölenmeýär, olaryň algoritmleri üýtgeýär we dowamly ýollamalaryň kepilligi ýok. Bu kepillik ýetmezçiligi we näbellilik sebäpli gözleg motorlary gelýänleri ibermegi bes etse, gözleg motorynyň hereketine köp bil baglaýan kärhana uly ýitgilere sezewar bolup biler. Gözleg motorlary, web sahypasynyň gözleg motorynyň reýtingine täsir edip, algoritmlerini üýtgedip biler, belki-de traffigiň çynlakaý ýitmegine sebäp bolup biler. Google-yň baş direktory Erik Şmidtiň pikiriçe, 2010-njy ýylda Google 500-den gowrak algoritm üýtgetdi - günde 1,5 töweregi. Web sahypasynyň operatorlary üçin gözleg motory traffigine garaşlylykdan azat bolmak akylly iş tejribesi hasaplanýar. Web gözlegçiler (ýokarda görkezilen) nukdaýnazaryndan elýeterlilikden başga-da, ulanyjy üçin web elýeterliligi SEO üçin has möhüm bolup durýar.

Halkara bazarlar[düzet | çeşmäni düzet]

Optimizasiýa usullary maksat bazarynda agdyklyk edýän gözleg motorlaryna ýokary derejede sazlanýar. Gözleg motorlarynyň bazar paýlary bäsdeşlik ýaly bazardan bazara üýtgeýär. 2003-nji ýylda Danny Sullivan Google-yň gözlegleriň takmynan 75% -ini düzýändigini mälim etdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň daşyndaky bazarlarda Google-yň paýy köplenç has uludyr we Google 2007-nji ýyla çenli dünýäde esasy gözleg motory bolup galýar. 2006-njy ýyla çenli Google Germaniýada 85–90% bazar paýyna eýe boldy. Şol döwürde ABŞ-da ýüzlerçe SEO firmasy bar bolsa, Germaniýada bary-ýogy bäş adam bardy. 2008-nji ýylyň iýun aýyna çenli “Google” -yň Angliýadaky bazardaky paýy Hitwise görä 90% -e golaýlady. Şol bazar paýy birnäçe ýurtda gazanylýar.

2009-njy ýyla çenli Google-yň öňdebaryjy gözleg motory bolmadyk birnäçe uly bazar bar. Köp halatlarda, Google belli bir bazarda öňdebaryjy bolmasa, ýerli oýunçydan yza galýar. Iň görnükli mysal bazarlary Hytaý, Japanaponiýa, Günorta Koreýa, Russiýa we Çehiýa bolup, degişlilikde Baidu, Yahoo! Japanaponiýa, Nawer, Yandex we Seznam bazar liderleri.

Halkara bazarlary üçin üstünlikli gözleg optimizasiýasy web sahypalarynyň professional terjimesini, maksat bazarynda iň ýokary derejeli domen bilen domen adynyň hasaba alynmagyny we ýerli IP adresi üpjün edýän web hostingini talap edip biler. Otherwiseogsam, gözleg optimizasiýasynyň esasy elementleri, diline garamazdan birmeňzeşdir.

Hukuk mysallary[düzet | çeşmäni düzet]

2002-nji ýylyň 17-nji oktýabrynda SearchKing Oklahoma welaýatynyň günbatar etraby ABŞ-nyň etrap kazyýetinde Google gözleg motoryna garşy kazyýet işi açdy. SearchKing-iň pikiriçe, Google-yň spamdexingiň öňüni almak taktikasy şertnama gatnaşyklaryna gaty bir päsgelçilik döredýär. 2003-nji ýylyň 27-nji maýynda kazyýet Google-yň şikaýaty ýatyrmak baradaky teklibini kabul etdi, sebäbi SearchKing "ýeňillikleriň beriljekdigini öňe sürüp bilmedi".

2006-njy ýylyň mart aýynda KinderStart gözleg motory reýtingi boýunça Google-a garşy kazyýet işi açdy. KinderStart web sahypasy kazyýet işinden öň Google indeksinden aýryldy we sahypa girýänleriň mukdary 70% azaldy. 2007-nji ýylyň 16-njy martynda Kaliforniýanyň Demirgazyk etraby üçin ABŞ-nyň etrap kazyýeti (San-Hose bölümi) KinderStartyň arzasyny üýtgetmek üçin rugsat bermedi we Google-yň KinderStartyň aklawçysyna garşy 11-nji düzgün sanksiýalary baradaky teklibini bölekleýin tassyklady we Google-dan bir bölegini tölemegini talap etdi. kanuny çykdajylar.